Zorg en welzijn

Met de nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wil de gemeente Rotterdam dat Rotterdammers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Bewoners worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. De gemeente heeft zo het liefst dat ze hun problemen zelf op lossen binnen hun eigen netwerk. De bedoeling is dat er minder zorggebruik is, want er is gewoon minder geld beschikbaar voor de zorg. Daarnaast is ook de jeugdhulp gedecentraliseerd. Specifiek voor Rotterdam speelt de herijking van het Welzijnswerk. Dit was voorheen de verantwoordelijkheid van de deelgemeenten. De gemeente heeft wel de verantwoordelijkheid passende ondersteuning te bieden aan inwoners die niet (volledig) op eigen kracht kunnen meedoen. De ondersteuning past bij de aanvrager en is bij voorkeur tijdelijk. Het is mogelijk om meer nadruk te leggen op preventie en algemene voorzieningen en om het voorzieningenaanbod toegankelijk(er) te maken voor bijvoorbeeld de begeleiding van senioren, chronisch zieken, mensen met een beperking en mensen met GGZ-problematiek.

Maatwerk? 

Gemeenten hebben met de nieuwe wet meer ruimte om algemeen toegankelijke en maatwerkvoorzieningen te organiseren. Er zijn meer mogelijkheden dan voorheen om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Dit biedt mogelijkheden voor de gemeente om de druk in het stelsel van zorg en welzijn, naar de algemeen, toegankelijke wijkvoorzieningen om te buigen. Dit doet recht aan de focus op de wijk en hierdoor wordt het stelsel goedkoper. Het doel is maatwerk en te zorgen dat het zorg- en welzijnsaanbod past bij de wijk en haar bewoners. Daartoe moesten zorg- en welzijnsaanbieders met elkaar gaan samenwerken. Echter de praktijk is anders gelopen. Veel hulpbehoevenden hebben minder thuiszorg gekregen. Het beloofde maatwerk komt vaak niet uit. Er is immers fors bezuinigd op de thuiszorg. Het aanbestedingsbeleid waarbij zorg- en welzijnsorganisaties moeten concurreren zorgt voor onzekerheid bij zorgmedewerkers om hun baan en bij cliënten om het behouden van hun vertrouwde zorgmedewerkers. 

Weg met de marktwerking 

Vanuit onze landelijke visie zet 50PLUS in op een nieuw zorgstelsel per 2020 Uitgangspunten voor 50PLUS zijn daarbij 

 • marktwerking in de zorg terugdraaien en geen winstuitkering door en voor zorgverzekeraars 
 • tegengaan jaarlijkse zeer dure reclamecampagnes 
 • oprichting van een landelijk, onafhankelijk administratiekantoor dat zorg draagt voor de administratieve kant van het nieuwe zorgstelsel, ‘Ziekenfonds 2.0’ 
 • bij de introductie van ‘Ziekenfonds 2.0’ wordt de huidige rol van zorgverzekeraars beëindigd. Zo kan het eigen risico worden afgeschaft. Een eerste stap kan een verlaging naar maximaal € 200,- zijn. Dit voorkomt ook het mijden van zorg 
 • zorgverzekeraars bieden alleen nog aanvullende verzekeringen aan; basistandheelkunde en fysiotherapie maken deel uit van ‘Ziekenfonds 2.0’ 
 • minder administratie, minder managers en minder vergaderen • niet alleen de spoedeisende zorg is 7 dagen per week beschikbaar, ook bijv. huisartsen en poliklinieken moeten toewerken naar openstelling gedurende 7 dagen per week 
 • de goede ervaringen van Buurtzorg worden nadrukkelijk betrokken bij de vorming van een nieuw zorgstelsel 
 • 50PLUS steunt het initiatief www.nationaalzorgfonds.nl
 • invoeren van een medische datacard voor gegevens, die tevens gebruikt kan worden als codicil. Hierdoor is het elektronisch patiëntendossier (EPD) op termijn niet langer gewenst 
 • In alle gemeenten gelijke basiszorg en zorguren (incl. gemaximeerde, beperkte eigen bijdragen) 
 • volledige transparantie over de behandelingen en het verleden van medici 
 • 50PLUS vindt dat een overheid, die uitgaat van het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen van senioren, dat ook daadwerkelijk mogelijk moet maken 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • dat geld bedoelt voor zorg geoormerkt blijft voor zorg 
 • aanbestedingen voor een lange termijn, dit geeft meer zekerheid voor de cliënten en de zorgmedewerkers 
 • betrokkenheid van mantelzorgers bij de ‘keukentafelgesprekken’. Zij mogen niet overbelast raken 
 • gekwalificeerde thuiszorgmedewerkers met een goede signaleerfunctie 
 • de spoedeisende zorg 7 dagen per week beschikbaar is, ook bv. huisartsen en poliklinieken moeten toewerken naar 7 dagen per week geopend. De gemeente gaat dit actief stimuleren 
 • geld wat aan het einde van het begrotingsjaar overblijft terug gaat naar zorg (slechts een klein deel mag als reserve worden behouden)
 • blijvende inzet op programma Veilig Thuis, met ook aandacht voor Ouderenmishandeling 
 • thuiszorg- en wijkverplegingsorganisaties met een goed personeelsbeleid: fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden qua inkomen en zekerheid 
 • de ondersteuning van het initiatief voor een Rotterdamse Zorgpolis 
 • stimuleren gezonde voeding en gezonde leefstijl 

Maatwerk in wonen voor iedereen… 

De eigen verantwoordelijkheid in de zorg is zich aan het verplaatsen van collectief naar individueel. Daarmee zijn mensen meer en meer weer aangewezen op het eigen sociale netwerk om zich heen. Dit komt zwaar onder druk te staan met senioren die langer zelfstandig blijven wonen. Langer thuis wonen kan voor veel senioren niet zonder goede mogelijkheden voor woningaanpassing of door verhuizing naar geschiktere seniorenwoningen. Dit brengt hogere kosten met zich mee en het nemen van dergelijke beslissingen betekent dat er een behoorlijk inkomen tegenover moet staan om niet aangewezen te zijn op anderen. En daar schort het nogal eens aan bij veel senioren. 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • een menswaardig bestaan voor bewoners van verpleeghuizen, met meer aandacht en meer activiteiten 
 • het openhouden en uitbreiden van alle verzorgingshuizen, die na de kaalslag nog open zijn 
 • een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, mantelzorgondersteuning en dagbesteding 
 • ondersteuning mantelzorg welke deel uit gaat maken van een gemeentelijk basispakket 
 • registratie van mantelzorgers, zodat financiële en andere maatregelen ter ondersteuning en waardering van de mantelzorgers uitgewerkt kunnen worden 

50PLUS landelijk zet in op dat de positie van de patiënt bij een medische misser versterkt wordt door invoering van een ‘substituut ombudsman zorg’ en oprichting van een compensatiefonds voor slachtoffers van medische missers. Ook wil 50PLUS landelijk dat de wachtlijsten voor zorg en operaties verdwijnen en dat pijnverzachtende zorg beschikbaar wordt. 

Toegankelijke zorg 

De uitvoering van de WMO(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Jeugdwet word uitgevoerd door wijkteams. Deze zijn bedoeld om de diverse betrokken werksoorten beter met elkaar te laten samenwerken, dat wil zeggen dat professionals uit verschillende beleidsgebieden concreet samenwerken. Het is de bedoeling dat hierdoor de mensen beter en efficiënter geholpen kunnen worden. En dan juist ook de Rotterdammers met complexe problemen en hulpvragen. Alle hulpvragen lopen via de Vraagwijzer. De wijkteams zijn niet direct bereikbaar. De Vraagwijzer is er als loket tussen geschoven. De weg naar hulp lijkt hierdoor juist soms lang en bureaucratisch. 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • op het toegankelijker maken van de wijkteams 
 • op een eenduidig registratiesysteem bij de wijkteams 
 • een betere samenwerking binnen de wijkteams 
 • echte oplossingen voor (complexe) hulpvraag 
 • het centraal stellen van de belangen van de hulpvrager 
 • deskundigen met doorzettingsmacht achter het loket van de Vraagwijzer 
 • het stimuleren dat inwoners invloed hebben op de wijkteams (door het wijkplan op te stellen) 

Welzijn 

Buurthuizen voor bewoners Binnen het welzijnswerk is net als in de zorg fors bezuinigd. Diverse buurthuizen zijn gesloten. Medewerkers hebben hun baan verloren of hebben door het nieuwe aanbestedingsbeleid weinig zekerheid over het behoud van hun baan. 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • steun voor de visie dat bewoners zelf hun eigen buurt accommodatie mogen runnen 
 • het runnen haalbaar maken voor vrijwilligers
 • eenvoud en transparantie van de bureaucratische regels voor wat betreft subsidieverstrekking 
 • inzichtelijkheid: zo vroeg mogelijk duidelijkheid over de beschikbare hoeveelheid subsidie voor het volgende jaar 
 • inzet van meer betaalde professionele krachten

Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden.

Delen via: