VERZET en VERBONDENHEID. Beginselverklaring 50PLUS

INHOUD

Inleiding

1. Visie

2. Missie

3. Mensbeeld

3.1. Individuele vrijheid

3.2. Sociale Rechtvaardigheid

3.3.Maatschappelijke verantwoordelijkheid

4. Internationale verantwoordelijkheid

5. Europa

6. Ontwikkelingssamenwerking

 

Inleiding.

50PLUS is een partij die vanuit ideeën en idealen vernieuwing van de samenleving tot stand wil brengen. Zij wordt niet gedreven door ideologieën, gestolde ideeën of geharnaste waarheden. 50PLUS is een partij voor vernieuwers met levenservaring, die onbevooroordeeld en met alle generaties wil werken aan concrete verbeteringen in de maatschappij. 50 PLUS denkt anders. Daarom heeft de partij behoefte aan inhoudelijke verdieping naast verkiezingsprogramma’s en partijpamfletten. Een beginselverklaring waarin de idealen van de partij bondig worden samengevat en die dienst doet als vertrek- en ijkpunt voor de concrete voornemens tijdens verkiezingen en de periode daarna. Het is belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen deze verklaring en toekomstige verkiezingsprogramma’s. De beginselverklaring is een tijdloos document, dat jaren meegaat en in grote lijnen weergeeft waar 50PLUS voor staat. Het bevat de inhoudelijke verdieping van de 50PLUS-partij die richting, duidelijkheid en binding biedt. Tegelijkertijd is de beginselverklaring een organisch document dat in de tijd zeker aangepast en herijkt zal worden.

  1. Visie De noodzaak tot vorming van een partij voor 50-plussers werd in de afgelopen jaren in brede kring steeds sterker gevoeld. De oudere generatie wordt vaak niet serieus behandeld, neerbuigend soms als onmondig weggezet. De overheid deinst er niet voor terug haar financieel te benadelen door onevenredig zware ingrepen in de inkomens en op de arbeidsmarkt worden ouderen al snel als te duur en te weinig productief weggezet. Ze worden als lastfactor beschouwd en al polariserend wordt een beeld opgeroepen van profiterende ouderen die de pensioenpotten opsouperen en de rest van het maatschappelijk landschap kaal grazen. Daartegen verzet 50PLUS zich. Ouderen zijn verantwoordelijke en zelfbewuste individuen, die hun economisch en maatschappelijk nut bewijzen door grote kennis en ervaring, door hun ambitie steeds langer in het arbeidsproces actief te zijn en door hun inzet voor vrijwilligerswerk. De oudere is allang geëmancipeerd, nu de samenleving nog. Dat is de visie.
  1. Missie 50PLUS is een brede volkspartij die het gemeenschappelijk belang zoekt en verbindt van al diegenen die door alle bevolkingslagen heen de problemen van ouderen onderkennen en willen oplossen. Nu en in de toekomst. 50PLUS is er niet alleen voor de huidige 50plussers, maar voor iedereen die zich in de beginselen van partij herkent. 50PLUS koerst niet af op een generatieconflict, maar streeft naar een evenwichtige behartiging van de belangen van alle generaties. 50PLUS vindt dat iedere 50plusser recht heeft op wonen, inkomen, veiligheid, voeding, zorg, onderwijs en werk. Welzijn is leidend, ruimte is volgend en middelen zijn ondersteunend. 50PLUS is een multi-issue partij. De belangen van de verschillende generaties tellen. Daarbij zijn onderwijs, defensie, innovatie en werkgelegenheid evenzeer belangrijk voor 50PLUS als pensioenen, zorg en koopkracht.
  1. Mensbeeld Het mensbeeld dat 50PLUS wenst te koesteren, is gestoeld op drie hoofdpunten: a. individuele vrijheid b. sociale rechtvaardigheid c. maatschappelijke verantwoordelijkheid

3.1. Individuele vrijheid Het individu is vrij, onafhankelijk en mondig. Het voert zelf de regie over zijn eigen bestaan en is vrij in het uiten van meningen en in de keuze van wonen, werk, onderwijs, zorg en al wat verder de persoonlijke levenssfeer betreft. Tot en met de zelfbeschikking bij levensbeëindiging. 50PLUS accepteert geen bevoogding of regentenmentaliteit van de overheid. Discriminatie naar opvatting, godsdienst, ras, geslacht, seksuele voorkeur en/of leeftijd beschouwt 50PLUS als aantasting van de individuele vrijheid. De begrenzing van de individuele vrijheid is gelegen in de waarborgen voor de vrijheid van de ander. Het ongelimiteerd nagaan van de gangen van burgers door de overheid, veelal met een beroep op veiligheid, wordt door 50PLUS als aantasting van persoonlijke levenssfeer opgevat en derhalve uiterst kritisch bejegend. Privacy moet gewaarborgd zijn.

3.2. Sociale rechtvaardigheid Sociale rechtvaardigheid is de voorwaarde voor een beschaafde en humane samenleving. Lasten worden naar evenredigheid verdeeld, ieder draagt bij naar vermogen. Ouderen behoren niet eenzijdig zwaarder belast te worden en tegelijkertijd op de arbeidsmarkt te worden afgeschreven. De burger moet kunnen vertrouwen op de overheid, waarbij integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid van belang zijn. Zorg voor de medemens is evenzeer een uitdrukking van sociale rechtvaardigheid, waarbij voor iedere burger een basisinkomen gewaarborgd moet zijn. Solidariteit is de weg waarlangs de verzorgingsstaat in stand wordt gehouden. Evenwel, het functioneren en de houdbaarheid van de verzorgingsstaat worden niet meer overal en altijd als vanzelfsprekend beschouwd. Groeiend individualisme stelt steeds meer vragen naar de legitimiteit van solidariteit. 50PLUS streeft naar toetsing en verbetering van de werking van de verzorgingsstaat en ontwikkelt, waar nodig, plannen om deze meer in overeenstemming te brengen met de opvattingen over solidariteit en participatie binnen de hedendaagse samenleving.

3.3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid Het individu heeft niet alleen verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn medemens, maar evenzeer voor het (doen) functioneren en het in stand houden van zijn maatschappelijke omgeving: wijk, buurt, gemeente, land, wereld, milieu. Allereerste behoefte is een wereld waarin vrede en veiligheid heersen en waar de rechten van de mens gewaarborgd zijn. De middelen die de omgeving biedt (energie b.v.) zijn niet onuitputtelijk en het gebruik ervan zal op duurzaamheid gericht moeten zijn om de planeet voor latere generaties bewoonbaar en leefbaar te houden. Onderwijs, wetenschap en innovatie zullen gestimuleerd moeten worden om nieuwe middelen te ontwikkelen. Een effectieve organisatie van het beheer van de omgeving is daartoe wezenlijk. In Nederland is dat doorgaans de representatieve democratie. Leidinggevenden in die democratie worden in Nederland echter nog steeds niet gekozen: burgemeesters, commissarissen van de koning, rechters, politieleiding, de minister-president. Het staatshoofd is een speciaal geval, hij kan in deze staatsvorm niet gekozen worden. 50PLUS is voor een ceremonieel koningschap. Om de betrokkenheid van de burger bij zijn leefomgeving en de zeggenschap daarover te versterken is 50PLUS voorstander van directe democratie. Volksstemmingen waarbij de burger beslist. Digitale technologie biedt daartoe ruim mogelijkheden.

  1. Internationale verantwoordelijkheid Nederland maakt deel uit van de internationale gemeenschap. Het land participeert in internationale organen (EU,NAVO, VN, e.a.), is onderhevig aan de werking van internationale verdragen die het mede heeft ondertekend (Verklaring Rechten van de Mens) en maakt deel uit van internationale colleges met vergaande bevoegdheden (soms de Veiligheidsraad, Europese Ministerraad, IMF, Internationaal Gerechtshof e.a.). Dat schept verplichtingen: tegengaan van onrecht en ongelijkheid, bestrijden van armoede en achterstand, bevechten van veiligheid, bewerkstelligen en handhaven van vrede. Alomvattende opdrachten (leger, opbouw, financiën) zijn te groot voor een land als Nederland. Daarom zullen steeds in samenwerking met andere landen (EU, NAVO, IMF, e.a.) keuzen gemaakt moeten worden. Speciale terreinen van Internationale verantwoordelijkheid zijn Europa en ontwikkelings- samenwerking.
  1. Europa Europa was ooit een ideaal vergezicht voor vrede en welvaart. Nu dat ideaal gestalte heeft gekregen, lijkt Europa voor velen een bron van ergernis te zijn geworden: te grote bemoeienis met te kleine zaken. 50PLUS onderkent de grote waarde die Europa heeft voor vrede, veiligheid en welvaart en beschouwt de euro als wezenlijk bindmiddel voor financiële en monetaire samenwerking. Cynisme en populisme over deze onderwerpen worden door 50PLUS krachtig verworpen. Door juiste communicatie worden cynisme en populisme bestreden. Tegelijkertijd is 50PLUS niet blind voor de kritiek die er op allerlei uitwassen van Europese bemoeienis is: slecht gemotiveerde aanwas van landen in EU en euro, overbodige regelgeving, daaruit voortvloeiende bureaucratie, verspilling van gelden zonder effectieve controle en bovenal het gebrek aan democratische controle over besluitvorming binnen de Europese organen en de uitvoering daarvan. 50 PLUS is ronduit tegen bemoeienis van Europa met het Nederlandse pensioenstelsel. Pensioenfondsen zijn geen banken die Europese curatele behoeven middels een Bankunie. 50PLUS wil bevorderen dat Europa zich op haar hoofdtaken concentreert en de democratische controle effectief organiseert. Doelstelling van de Europese Unie is samenwerking bevorderen tussen de aangesloten landen en tussen deze en de rest van de wereld teneinde effectiviteit te vergroten op de drie Europese kerntaken: I. Economisch, financieel en monetair beleid (interne markt, banken, Euro) II. Milieubeleid III. Grensbeleid (gemeenschappelijk buitenlands- en defensiebeleid, migratie)
  1. Ontwikkelingssamenwerking Ontwikkelingshulp heeft, in weerwil van de goede bedoelingen, de afhankelijkheid van de ontwikkelingslanden van donoren vergroot. Bijvoorbeeld door te eenzijdige gerichtheid op onderwijs en gezondheidszorg. Dit zijn dure voorzieningen, welke de ontvangende landen vaak niet op eigen kracht kunnen onderhouden. Hoe meer voorzieningen des te groter dus de financiële afhankelijkheid. Nieuwe generaties economen en politici in die landen zelf beseffen dat en zoeken naar wegen om daaraan te ontkomen. 50PLUS wil ontwikkelingssamenwerking een nieuwe impuls geven door een speerpunt te maken van beleid dat gericht is op het bevorderen van onafhankelijkheid en welvaart van ontwikkelingslanden. Daartoe wordt de economische opbouw gestimuleerd en aldus de vorming van eigen inkomstenbronnen bevorderd. Het ultieme doel is de vorming van een eigen onafhankelijke staat met een eigen economie en (bij voorkeur) democratisch georganiseerd. Onderwijs en gezondheidszorg kunnen daarin duurzaam een eigen plek krijgen. Op die basis kan gelijkwaardig worden samengewerkt met de EU. Het ultieme streven wat 50PLUS betreft.

 

April 2014

Delen via: