Privacy protocol

50PLUS beschermt uw privacy. Deze bescherming eist zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens bevatten informatie waarmee een persoon direct of indirect is te identificeren.

Deze privacyverklaring informeert u onder ander hoe 50PLUS persoonsgegevens verwerkt, welke doeleinden 50PLUS hiervoor heeft en welke privacyrechten u heeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen 50PLUS.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is toepassing als persoonsgegevens worden gebruikt. 50PLUS verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze wetgeving. Voor 50PLUS is de AVG streng. Omdat bij ons geregistreerd staan als lid of belangstellende politieke opvatting weerspiegelt. De wetgever heeft een categorie van zeer privacygevoelige gegevens gemaakt. Politieke opvatting is een voorbeeld uit deze categorie bijzondere persoonsgegevens. 50PLUS neemt haar verantwoordelijkheden daarom zeer serieus.

50PLUS mag persoonsgegevens van leden en belangstellenden verwerken op grond van artikel 9:2d uit de AVG. Er zijn wel twee voorwaarden:  
1) het gebruik is voor gerechtvaardigde activiteiten 
2) de persoonsgegevens worden in principe niet verstrekt aan derden buiten 50PLUS

50PLUS verwerkt alleen persoonsgegevens die passen op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verstrekt. 50PLUS voert passende technische en organisatorische maatregelen uit, om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen alle vormen van onrechtmatige verwerking.

50PLUS: verantwoordelijk en contact

50PLUS is verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals opgesomd in deze privacyverklaring. Als u contact wilt opnemen met 50PLUS, voor vragen aangaande privacy:

Functionaris gegevensbescherming 50PLUS
E-mailadres: FG@50pluspartij.nl
Telefoon: 070 – 800 92 70

Partijbureau 50PLUS
E-mailadres: info@50pluspartij.nl
Telefoon: 0800 – 52 50 502 en 070 – 800 92 70

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

50PLUS verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden en belangstellenden. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt op basis van doeleinden. Persoonsgegevens die tot 50PLUS komen, die niet passen bij een doelstelling worden per direct verwijderd.

De volgende persoonsgegevens verzamelt 50PLUS:

Leden:
Verplicht: Naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens en lidnummer.
Niet verplicht: Geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, (oud-)beroep.

Belangstellenden:
50PLUS verwerkt alleen persoonsgegevens van belangstellende voor het versturen van de 50PLUS-nieuwsbrief.
Verplicht: e-mailadres
Niet-verplicht: naam

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

50PLUS verwerkt persoonsgegevens van leden voor het beheren van de ledenadministratie, het beheren van financiële administratie, (geanonimiseerd) archivering voor historische of wetenschappelijke doeleinden of wettelijke plichten.

De persoonsgegevens in de ledenadministratie worden voor de volgend doelstellingen verwerkt:

verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, deelname aan ledenraadplegingen, communiceren met leden over onderwerpen die de partij aan gaan, communicatie tussen leden voor de doeleinde van 50PLUS mogelijk maken en innen van contributies.

Daarnaast verwerkt 50PLUS e-mailadres van belangstellenden, nadat zij deze gegevens hebben opgegeven, om hen een nieuwsbrief te sturen. De naam wordt verzameld om personen in de nieuwsbrief met hun naam aan te spreken.

Persoonsgegevens die tot 50PLUS komen, die niet passen bij een doelstelling worden per direct verwijderd.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

De persoonsgegevens van leden zijn in te zien door:

De medewerkers van het hoofdkantoor ten uitvoering van de ledenadministratie en de financiële administratie.
Leden van het hoofdbestuur 50PLUS
Gekozen bestuursleden van de provincies (voorzitter, penningmeester en secretaris) voor contact met leden en uitnodigingen plaatselijke ALV.
De persoonsgegevens verzameld voor het versturen van de nieuwsbrief zijn worden automatisch toegevoegd en verwijderd uit de verzendlijst. Medewerkers hebben in principe geen reden om deze lijst in te zien, maar hebben deze mogelijkheid wel.

Derde landen

50PLUS zendt nooit persoonsgegevens door naar derde landen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

50PLUS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Als persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, verwijdert 50PLUS deze. Bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) moeten op grond van wettelijke eisen tien jaar worden bewaard.

Hoe kunt u uw privacy rechten uitoefenen?

Als persoon waarover de persoonsgegevens gaan heeft u privacyrechten. 50PLUS en de Functionaris gegevensbescherming 50PLUS helpen u graag bij het uitoefenen van uw privacyrechten. Neem gerust contact op, de noodzakelijk contactgegevens vindt u aan de start van deze privacyverklaring.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Functionaris gegevensbescherming 50PLUS.

50PLUS kan in sommige gevallen om aanvullende informatie vragen, om uw identiteit vast te stellen.

Toestemming intrekken

Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief kunt u zich onderaan elke nieuwbrief uitschrijven. Uw gegevens worden dan verwijderd.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als veranderingen in onze organisatie of de wet dit noodzakelijk maken. Bij grote wijzigingen informeren wij u daarover.