Armoede, Schulden & Eenzaamheid

Armoede, Schulden & Eenzaamheid

Armoede neemt toe, vooral in gezinnen met kleine kinderen en ook bij vijftigplussers die nog niet met pensioen zijn en geen werk kunnen meer krijgen. Voor hen zijn er daardoor minder mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving (sportclubs, schoolreisjes, etc.). Rotterdam beschikt over instrumenten om die armoede te verkleinen, via ondersteunen bij het zoeken naar werk, schuldhulpverlening en het stimuleren van samenwerking tussen instellingen. Via integraal beleid, waarin armoede, arbeid, onderwijs en gezondheid worden gecombineerd met trainingen ‘ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’ kan de gemeente inwoners meer in hun kracht zetten. Met alle mogelijke middelen moet eenzaamheid bestreden worden, uiteraard met respect voor eigen keuzes van mensen.  Werkende armen  Niet alleen mensen met een uitkering hebben een groot risico op armoede. Meer mensen moeten het tegenwoordig doen met één of meerdere tijdelijke, flexibele en onzekere baantjes, zonder uitzicht op vastigheid. Ook ZZP ‘ers wiens opdrachten teruglopen hebben een groot risico om in armoede te vervallen. Inkomensondersteuning in de vorm van onder meer Bijzondere Bijstand, reiskosten Openbaar Vervoer, PC-voorziening en ondersteuning van kinderen in arme gezinnen zoals het mogelijk maken dat zij ook naar sportclubs en andere voorzieningen kunnen gaan zou daarom weer mogelijk moeten worden voor mensen die tot 120 procent van het sociaal minimum aan inkomen hebben.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • het benaderen van armere inwoners op een motiverende manier (training in vaardigheden, kleine, behapbare doelen stellen) 
 • de aanstelling van een gemeentelijke armoederegisseur 
 • participatiemogelijkheden voor kinderen uit arme gezinnen 
 • dat de gemeente armoede bestrijd door minimavoorzieningen aan te bieden aan burgers met een inkomen tot 120% van het sociale minimum 
 • een gemeente die pro-actief haar bewoners op de hoogte stelt van de mogelijkheden die er zijn qua minimavoorzieningen 
 • dak- en thuislozen hebben recht op steun en hulp van de gemeente. Het gebruik van een postadres bij familie of vrienden mag niet door de gemeente ontmoedigt of geweigerd worden 
 • bijstandsfraude dient actief bestreden te worden 
Voedselbank  In Rotterdam hoort iedereen voldoende inkomen te hebben om zelf gezond voedsel te kunnen kopen. Ook met de allerlaagste inkomens. Voedselbanken overbodig maken hoort het streven te zijn, bij het inkomensbeleid, ook op gemeentelijk niveau.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • het overbodig maken van het bestaan van een Voedselbank 
Schulden: hulp binnen bereik  In 2015 had ruim 5 procent van de Rotterdammers problematische schulden. Vooral mensen met toch al een laag inkomen hebben schulden. In het kader van meer verantwoordelijkheid bij het individu neerleggen vond de gemeente dat mensen met schulden eerst zelf aan hun problemen moesten werken. Onderzoek toont echter aan dat schulden zo’n enorme mentale belasting voren, dat mensen hier niet meer toe in staat zijn. De Rekenkamer Rotterdam heeft in haar bestuurlijke nota ‘Hulp buiten bereik’ deze houding van de gemeente op alle punten gehekeld.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • een laagdrempelige en niet complexe aanvraag voor schuldhulpverlening 
 • een schuldhulpverlening zonder wachttijden, dit voorkomt verergering van het probleem 
 • een gemeente die proactief is in het bekend maken van deze hulpvoorziening 
 • een schuldhulpverlening die maatwerk levert 
Aandacht voor eenzaamheid  Rotterdam is een internationale havenstad met grootstedelijke allure. Maar de enorme omvang van de stad veroorzaakt ook een van de grootste problemen van Rotterdam; eenzaamheid in de stad. Ongeveer de helft van de inwoners zegt soms wel eens eenzaam tot zeer eenzaam te zijn. In sommige wijken geeft zelfs een derde van de inwoners aan dat ze niet weten bij wie aan te kloppen als ze hulp nodig hebben. Inwoners die eenzaam zijn hebben soms, naast burenhulp, ook zorg nodig. Met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan de menselijke maat in de stad terugkomen; zorg en ondersteuning op kleinschalig niveau in de wijk. Eenzaamheid kent vele oorzaken zoals leeftijd, alleenstaand, armoede, ontbrekend familienetwerk, niet westerse afkomst, gezondheidsproblemen. Er is niet één factor die eenzaamheid voor inwoners kan oplossen. Eenzaamheid hoort ook bij bepaalde fasen in het leven. Bij senioren speelt vaak het verlies van een partner en het wegvallen van steeds meer vertrouwde mensen om senioren heen, die maken dat senioren eenzaam worden. Rotterdam wil eenzaamheid tegengaan en heeft daarvoor het Actieplan Voor Mekaar ontwikkeld: meer aandacht voor elkaar, op tijd herkennen van zorgwekkende eenzaamheid en inzet van effectieve hulp als dat nodig is. Aandacht voor senioren heeft daarbij prioriteit. De gebiedscommissies in Rotterdam die dichter bij de inwoners in de wijk zitten, hebben een belangrijke rol in het doorbreken van eenzaamheid bij inwoners. De gebiedscommissies beschikken over budget om juist in te zetten voor inwonersinitiatieven die eenzaamheid willen aanpakken en die kwetsbare inwoners willen ondersteunen.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • een oproep aan alle Rotterdammers om meer om te zien naar elkaar met een publiciteitscampagne en dialogen in de wijken 
 • ondersteuning van bewonersinitiatieven die iets aan het probleem doen door en via(Lief en Leedstraten, Huizen van de Wijk, inzet van welzijnswerk) 
 • voortzetten aanbod van trainingen aan actieve bewoners om eenzaamheid te herkennen middels huisbezoeken aan 75plussers 
 • een ‘aandachtfunctionaris’ voor geïsoleerde senioren in de wijkteams, gesteund door ervaringsdeskundigen en ‘mensen die begaan zijn met mensen’ 
 • samenwerking op wijkniveau van professionele instellingen, ook met actieve bewoners
 Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden.
Cultuur & Sport & Recreatie & Toerisme

Cultuur & Sport & Recreatie & Toerisme

Onmisbaar in het leven Kunst en Cultuur zijn van levensbelang voor een groeiende en levende stad. Haal je ze weg dan blijft er een stad over waarin geen ruimte is voor verrassingen, expressie en verwondering. Waar niemand zich kan uiten. Een stad waar graffiti nooit meer wordt dan vandalisme. Waar lopen nooit tot dansen leidt. Waar geen dichtregels op muren hangen, maar hamburgerreclames. Een stad zonder verrassingen is een stad waar niemand wil wonen en waar niemand op bezoek komt. Een stad zonder verrassingen is niet langer Rotterdam.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • voortdurende vernieuwing van de kunst- en cultuuruitingen 
 • actieve en passieve deelname aan cultuuractiviteiten voor zowel de ontwikkeling van jonge mensen als voor die van volwassenen. Cultuur begint op school, maar de overheid kan ook zorgen voor programma’s voor mensen die aan hun tweede jeugd beginnen 
 • stimuleren dat kunst- en cultuurinstellingen/gezelschappen meer voorstellingen/uitvoeringen overdag programmeren 
 • het belang om verworvenheden uit het verleden, die iets zeggen over hoe ons land in het verleden functioneerde en hoe de bevolking destijds leefde, te bewaren. Het erfgoed maakt ons bewust van onze geschiedenis, het laat zien waar wij vandaan komen 
 • ondersteunen van een lokale cultuurkaart en ziet graag een dergelijke voorziening voor ouderen én jongeren met een kleine beurs. Het lastminute kaartje is een goede mogelijkheid
Rotterdam heeft het  De steeds grotere groep senioren biedt kansen voor de vrijetijdssector. Senioren zijn namelijk zeer actief in hun vrije tijd. Door de vergrijzing neemt op korte termijn het aantal (binnenlandse en buitenlandse) vakanties toe. De positieve effecten voor de lokale en regionale economie hangen vooral samen met de sterke toename van het aantal oudere huishoudens. Oudere huishoudens geven gemiddeld minder uit dan jongere huishoudens. De toename van het aantal senioren biedt een nieuw perspectief voor het draagvlak van bestaande winkel-, vrijetijds- en zorgvoorzieningen. Ondanks hun actieve bestaan, brengen senioren hun vrije tijd vooral door in en om het huis en in hun directe woonomgeving. En naarmate zij ouder worden, neemt hun actieradius af. Afhankelijk van het gedrag van aanbieders en het veranderend consumptiegedrag van senioren (denk aan het toenemend internetgebruik), kan in de komende tien, vijftien jaar het voorzieningenlandschap in Rotterdam dan ook geleidelijk veranderen.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • een Rotterdam dat zich ook profileert als toeristische stad 
 • een Openbaar Vervoer dat klantvriendelijk en toegankelijk is voor toeristen 
 • het creëren van betere toeristische verbindingen tussen de Randstad en regionale toeristenpleisterplaatsen. 
 • een Rotterdam die uitnodigt uit tot bewegen en sport 
 • een Rotterdam die zorgt dat inwoners plezier in bewegen krijgen 
 • een Rotterdam die sportambitie en –innovatie ademt 
 • gemeentelijke sportvoorzieningen die betaalbaar zijn en van goede kwaliteit, zodat inwoners hier graag gebruik van maken 
 • sportvoorzieningen die een visitekaartje zijn op het gebied van duurzaamheid 
 • dat in alle wijken van Rotterdammers mensen overal naar wens kunnen sporten, spelen en bewegen 
 • kleinschalige evenementen die naast topsportevenementen horen zodat zoveel mogelijk Rotterdammers gaan bewegen en de evenementen kunnen
 Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden.
Economie & Midden en Klein bedrijf (MKB)

Economie & Midden en Klein bedrijf (MKB)

Economie Rotterdam is hot. Buitenlandse kranten en tijdschriften schrijven steeds meer over Rotterdam als een aantrekkelijke bestemming. Steeds meer toeristen bezoeken de stad en ook wordt Rotterdam aantrekkelijker als woonstad en als vestigingsplaats voor bedrijven. Het inwoneraantal van de stad groeit en de verkoop van woningen stijgt. Uit de Economische Verkenningen Rotterdam (EVR) 2017 blijkt dat de economische groei van het afgelopen jaar zich doorzet, maar de werkloosheid blijft te hoog. Om de groei te versnellen en meer banen te creëren, moet de regio zijn economie meer vernieuwen en minder afhankelijk maken van de haven en olie-industrie. De overgang van fossiele naar duurzame energie en digitalisering stellen de Rotterdamse haven voor grote uitdagingen. Om die het hoofd te bieden, is innovatie essentieel. Met name de snelle ontwikkelingen in de energiemarkt en digitalisering zijn ingrijpend. Ze kunnen, zeker in combinatie,zorgen voor trendbreuken. Zo houdt de Rotterdamse haven al rekening met een tijdperk van minder grote volumes aan olie en olieproducten. De haven, die nu voor meer dan 60% gebaseerd is op fossiele grondstoffen, zal er voor moeten zorgen dat het voorop loopt in de mondiale energietransitie en circulaire economie. Niet voor niets ondertekende het Havenbedrijf samen met een aantal Nederlandse topbedrijven het Pleidooi voor Versnelling van de Energietransitie. De veranderingen in de economie bieden volop mogelijkheden. De inzet op innovatie, nieuwe bedrijvigheid en nieuwe ontwikkellocaties maakt al een belangrijk onderdeel uit van het regionale en stedelijke beleid. Het CIC (Cambridge Innovation Center) , de RDM-campus, de ontwikkelingen in Merwe-Vierhavensgebied, maar ook initiatieven vanuit het havenbedrijfsleven en de onderwijsinstellingen versterken het innovatieve klimaat van de stad. Er ontstaan meer ondernemershubs. Dit is een plaats. in de stad waar jonge ondernemers door middel van interactie elkaar verder kunnen helpen aan het verwezenlijken van hun ideeën en de economische groei. Sinds begin 2017 is Eneco, net als Essent en Nuon eerder, gesplitst in een netwerkbedrijf en een commercieel bedrijf (productie, verkoop). Het is principieel een goede zaak dat het netwerk in overheidshanden is gebleven. Eneco is nu gewoon een commerciële energieleverancier zoals vele bedrijven. Daarin is geen rol voor publieke aandeelhouders met publiek geld. 50PLUS Rotterdam zet in op 
 • het binnenhalen van kennisintensieve en andere 'schone' bedrijven 
 • de innovatieve veranderingen in de economie -daar waar noodzakelijk- te faciliteren 
 • verkoop van de aandelen in Eneco 
Midden & Kleinbedrijf (MKB) Niet alleen de grote bedrijven zijn van belang voor Rotterdam, maar zeker ook het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Op landelijk niveau valt meer dan 90 procent van het totale bedrijfsleven onder het MKB. Zij zijn verantwoordelijk voor meer dan 60% van de toegevoegde waarde en maar liefst 70% van de werkgelegenheid (Bron: MKBservicedesk/CBS). Het MKB wordt ook wel de ‘banenmotor’ genoemd. Het MKB en het toenemend aantal ZZP’ers zijn de basis van de economie. Het MKB is in Rotterdam met hun bedrijvigheid van onder andere horeca , winkels etc ook een belangrijke ‘sfeerbepaler’ in de stad. De regeldruk wordt door vele ondernemers als belastend ervaren. Onnodige regels moeten worden geschrapt. Daarnaast moeten vergunningaanvragen van ondernemers snel worden afgehandeld. Tegelijkertijd zijn de wèl gestelde vergunningseisen belangrijk voor omwonenden, milieu, veiligheid en omgeving. De aangiftebereidheid van ondernemers moet bevorderd worden door het aangifteproces te vereenvoudigen en de pakkans van (winkel-)dieven te vergroten. Een verbod op de rooftas of andere instrumenten van het inbrekersgilde in de plaatselijke verordening helpt hierbij.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • het MKB en het toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), die de basis van onze economie zijn. Deze ondernemende mensen verdienen meer steun, bescherming en hulp van de overheid 
 • nauwe samenwerking met het MKB en het grotere bedrijfsleven voor meer banen voor 45plussers 
 • snel afhandelen van vergunningaanvragen 
 • de regeldruk goed tegen het licht moet worden gehouden en vereenvoudigd 
 • vergunningseisen worden zonodig stevig gehandhaafd voor de veiligheid en ter voorkoming van overlast (voor omwonenden en omgeving) en/of het belasten van het milieu 
 • het bevorderen van de aangiftebereidheid van ondernemers door het aangifteproces te vereenvoudigen en de pakkans van (winkel-)dieven te vergroten. Een verbod op de rooftas of andere instrumenten van het inbrekersgilde in de plaatselijke verordening helpt hierbij
 Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden.
Milieu & Natuur & Duurzaamheid & Energie

Milieu & Natuur & Duurzaamheid & Energie

Groene stad=gezonde stad  Rotterdam is een groene stad met een overvloed aan bomen. Niet alleen in de vele parken, langs de oevers van de rivier en de singels, maar ook langs de vele straten met bomen. Het groen geeft mede kleur aan de stad en biedt met lommerrijke plekken bescherming tijdens hete zomerdagen. De parken en lanen en de voor Rotterdam kenmerkende singels geven de stad een aantrekkelijk groen gezicht, dat ook woonruimte biedt voor talrijke stedelijke flora en fauna. Rotterdam werkt aan een aantrekkelijke woonstad. De inrichting van de openbare ruimte, met bomen als belangrijke succesfactor, levert daaraan een belangrijke bijdrage. Bomen geven kleur aan de stad en dragen bij aan een gezonde en natuurlijke leefomgeving. Groen draagt bij aan temperatuursverlaging in de stad en zuivert de vervuilde lucht. Bomen zijn onmisbaar in een duurzame stad. Rotterdam streeft een hogere kwaliteit, eenduidigheid en herkenbaarheid van de openbare ruimte na. Een onderdeel van dat streven is de Bomenstructuurvisie. Door de afname van geschikte leefomgevingen voor bijen, vlinders en andere insecten is het steeds moeilijker voor deze dieren om geschikte nestlocaties en overwinteringsplekken te vinden. Nestgelegenheid is essentieel voor het overleven van deze diergroepen. En bijen zijn van levensbelang voor de voedselzekerheid. Tachtig procent van de voedselgewassen wereldwijd is afhankelijk van dierlijke bestuiving door insecten zoals de bij. Zonder de bijen geen bestuiving, en zonder bestuiving geen appels, peren, tomaten, uien, cacao, koffie en nog veel meer. In het verleden waren tuinen veel natuurlijker. Sloten hadden nog natuurlijke oevers, dood hout bleef vaak liggen en er bevond zich een grote diversiteit natuurlijk opkomende planten. Tegenwoordig wordt de tuin vol gelegd met bestrating en is de diversiteit aan planten vervangen door steeds dezelfde soorten die in elke tuin constant terugkomen. Deze verandering is een van de oorzaken van de afname van bijen en vlinderpopulaties in Nederland.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • het vergroenen van wijken door extra bomen en beplanting die vogels en vlinders aantrekken 
 • goed onderhouden groen 
 • bijenhotels om nest- of schuillocaties te bieden voor bijen, vlinders en andere insecten 
 • compensatie van de groei van Rotterdam door de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden 
 • stadstuinen en stadslandbouw op daken en in verloren stukjes grond. Deze dienen een prominente plek te krijgen in de stad 
Afval achteraf scheiden  Het Rotterdamse afvalbeleid gaat uit van de principes van duurzaamheid en kostenefficiency en speelt in op de verwachte toekomstige grondstoffenschaarste. Naast afvalscheiding aan de bron is voor verdere verduurzaming het Rotterdamse afvalbeleid uitgebreid met het nieuwe initiatief het achteraf scheiden van integraal ingezameld afval; ook wel nascheiding genoemd. Dit geldt niet alleen voor kunststof verpakkingsafval, maar ook voor andere afvalstromen zoals GFT, metalen en drankenkartons. Rotterdam kent veel hoogbouw en daarnaast een grote en diverse bevolking. Met nascheiding wordt beoogd om deze drempels voor scheiding aan de bron, jaren lang de beproefde methode in het land, te verlagen. Een betere afvalscheiding leidt tot verlaging van de afvalstoffenheffing die de bewoners moeten betalen.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • aanpak zwerfafval en plaatsen van afvalbakken/containers 
 • het achteraf scheiden van integraal ingezameld afval; ook wel nascheiding genoemd Dit wordt ook in de komende beleidsperiode doorgezet 
Minder vervuiling  Het programma Slimme en Gezonde stad heeft tot doel te verkennen hoe een permanente verbetering van de leefbaarheid en gezondheid in Rotterdam gerealiseerd kan worden zonder hierbij nieuwe normen op te leggen. Met het programma Slimme en Gezonde Stad zoekt Rotterdam, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisatie die samen met het rijk naar slimme oplossingen voor een gezonde, duurzame en leefbare stad. De focus ligt daarbij op luchtkwaliteit en geluid, twee thema’s die uit oogpunt van milieu in hoge mate bepalend zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van bewoners.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • weren van vervuilende scooters op fietspaden 
 • 80-km zone op de rijkswegen op de gehele ring rond Rotterdam omdat dit de luchtkwaliteit van Rotterdam aanzienlijk zal verbeteren 
 • openbaar Vervoer stimuleren door meer gratis reizen, hogere frequentie van bus, tram en metro ed. 
 • de ingevoerde milieuzones. Zij worden gehandhaafd en waar mogelijk uitgebreid 
 • de overgang naar meer duurzame vormen van vervoer (fiets, openbaar vervoer en schoon vervoer) Een stimulerende gemeente zet dit beleid voort
 • een Rotterdam- The Hague Airport (het voormalige Zestienhoven) die de huidige geluidsruimte niet mag uitbreiden vanwege de vergroting van de geluidsoverlast en de enorme extra CO2-uitstoot die vliegbewegingen met zich meebrengen 
De laatste anderhalve eeuw zijn het aantal bewoners, de economische waarde van de haven, van de stad en de regio en de onderlinge afhankelijkheden in de samenleving fors toegenomen. De schade als gevolg van extreme weersomstandigheden of een dijkdoorbraak zal daardoor veel groter zijn dan vroeger. De zorg voor een veilige, bereikbare en aantrekkelijke stad is dus steeds belangrijker en urgenter. Dit is echter nog niet zo eenvoudig omdat de klimaatontwikkeling veel onzekerheden kent. Het is onduidelijk wat er precies gaat veranderen en op welke termijn dit zal gebeuren.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • terugbrengen van het energieverbruik en rekening houden met duurzaam technologische innovaties met als doel duurzaamheid in te zetten op stedelijke schaal 
 • een actief gemeentelijk inkoopbeleid waarbij duurzaamheid, CO2-uitstoot reductie, en milieuvriendelijkheid voorop staan 
 • mogelijk hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief 
 • stimuleren van besparende maatregelen en deze desnoods afdwingen 
 • het tegenhouden van boren naar schaliegas 
 • op een prominente rol van milieu&natuur&duurzaamheid&energie in de politiek
 Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden.
Onderwijs & Laaggeletterdheid

Onderwijs & Laaggeletterdheid

Onderwijs voor iedereen Mensen worden steeds ouder en de kans dat een mens van de wieg tot het graf bij één werkgever één functie zal hebben wordt steeds kleiner. Elke inwoner zal in zijn of haar leven steeds meer rekening dienen te gaan houden met een leven lang leren. Een leven lang leren is onderdeel van de Lissabondoelstellingen (geformuleerd in 2000) bepaald daarmee het onderwijsbeleid voor de gemeente Rotterdam. Wat onderwijs aan volwassenen inhoudt en hoe daar handen en voeten aan te geven heeft nog niet de hoogste prioriteit in onze stad Oudere leeftijdsgroepen hebben gemiddeld gesproken een lagere vooropleiding. Eén van de manieren om de arbeidsmarktpositie van vijftigplussers te versterken, is deelname aan scholing. Vijftigplussers zijn ondervertegenwoordigd bij scholing. Uit onderzoek komt naar voren dat de werkgever hierin een rol speelt; de kans dat een oudere werknemer een cursus aangeboden krijgt is ruim 20 procent lager is dan voor een jongere medewerker. Een voor de hand liggende reden is dat vijftigplussers nog een kortere duur op arbeidsmarkt aanwezig zijn, waardoor de “terugverdientijd” korter is voor de werkgever. Het is echter de vraag of het laatste in de praktijk klopt. Vijftigplussers blijven gemiddeld langer bij hun werkgever dan jongere werknemers. Maar ook zijn oudere werknemers minder geneigd om een opleiding te volgen dan hun jongere collega’s. Dit staat echter niet los van de wijze waarop een cursus is vormgegeven. Sommige onderwijskundige principes als een veilige leeromgeving en aansluiting op eerdere werkervaringen zijn voor vijftigplussers van groot belang in de studie. Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin iemand meerdere functies op de arbeidsmarkt vervult, moeten inwoners goed zijn opgeleid én hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. In elke levensfase van een mens kent ‘een leven lang leren’ een invulling van het onderwijs:
 • reparatie: wie geen opleiding heeft gevolgd op jonge leeftijd, moet dat later kunnen inhalen;
 • wisseling in loopbaan: wie er pas op latere leeftijd achter komt dat hij iets anders wil doen of talenten ontdekt of door baanverlies gedwongen wordt, moet een opleiding kunnen volgen om een switch te maken;
 • bij de tijd blijven en vooruitkomen in de samenleving: volwassenen moeten hun kennis en competenties actueel kunnen houden om zo hun arbeidsmarktpositie op peil te houden en te werken aan verbetering van  hun positie;
 • sociaal-culturele en persoonlijke functie: mensen leren niet alleen voor hun      arbeidsloopbaan, maar ook om zich in algemene zin te blijven ontwikkelen. Dit zal en kan positief effect hebben op de arbeidsmarkt.
50PLUS Rotterdam zet in op
 • aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in het kader van een leven lang leren, omdat dan beter kan worden ingespeeld op de specifieke behoeften van werknemers en arbeidsmarkt
 • versterken van het studieaanbod waarbij de gemeente heldere kwaliteitseisen en doelen stelt met betrekking tot volwassenonderwijs
 • inwoners, het bedrijfsleven en de overheid die samen investeren in onderwijs voor werkenden en werkzoekenden
 • het opbouwen van een persoonlijk scholingsbudget door werknemers welke gebruikt kan worden om loopbaanverbetering en/of bij werkeloosheid; hervormen van de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen)
 • het hoger onderwijs aantrekkelijk maken voor werkenden
 • verzilveren van  kennis en vaardigheden die buiten school zijn aangeleerd
 • het formuleren van een visie op het toekomstperspectief voor onderwijs aan volwassenen
 • het verplichten van leraren tot bij- en nascholing om hun professionalisering voor seniorenonderwijs vorm te geven
 • herstel van de ambachtsschool en de mavo
 • het aansluiten van het onderwijs op de snelle ontwikkelingen in de maatschappij
 • het borgen van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs
 • het MBO, welke zich richt op het onderwijs aan volwassenen
 • loslaten van de maximale leeftijdgrens in het volwassenenonderwijs
 • het overdag en s’avonds beschikbaar zijn van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
 • kosteloos en direct beschikbaar zijn van volwassenonderwijs voor iedereen die werkloos wordt en recht heeft op een WW- of Bijstands-uitkering
 • een hoger beschikbare bedrag voor volwassenenonderwijs
 • het basisrecht van onderwijs voor ouderen
 • gemeentelijke seniorencoaches die ouderen helpen met internet, administratie en alfabetiseringsprogramma’s ter bestrijding van laaggeletterdheid
Moeite met lezen: schaam je niet Laaggeletterdheid is in Nederland een groot probleem. 1 op de 9 mensen in Nederland tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. In totaal zijn dat 1,3 miljoen Nederlanders. Daarnaast zijn er naar schatting ongeveer 250.000 inwoners analfabeet. In Rotterdam is volgens de meest actuele cijfers naar schatting 21% van de bewoners tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dit is aanzienlijk hoger dan gemiddeld in Nederland (12%) en in de regio Rijnmond (16%). Het gaat om tussen de 80.000 en 96.000 Rotterdammers tussen 16 en 65 jaar. Laaggeletterdheid betekent dat iemand moeite heeft met schriftelijke taalvaardigheid; dus met lezen, schrijven en/of het gebruiken van schriftelijke en digitale informatie. Een laaggeletterde kan wel lezen, maar niet goed: maximaal op het niveau van een kind op de basisschool. Laaggeletterdheid is niet hetzelfde als analfabetisme, waarbij het gaat om volwassenen die helemaal niet kunnen lezen en schrijven. Laaggeletterden hebben vaak ook problemen met rekenen en digitale vaardigheden. Laaggeletterden hebben moeite met bijvoorbeeld het invullen van formulieren, met e-mailen, met schriftelijk rapporteren op het werk, met veiligheidsinstructies lezen, met de eigen financiële administratie voeren, met lezen van digitale informatie over een geldlening en met werk zoeken, vinden en houden. Laaggeletterdheid en lage digitale vaardigheden zijn risico’s voor het ontstaan van schulden en laaggeletterdheid veroorzaakt vaak eenzaamheid en isolement bij mensen. 50PLUS Rotterdam zet in op
 • een taalakkoord waarbij diverse partners met elkaar worden verbonden, zodat ze elkaar kunnen versterken. De partners, waaronder het UWV, Stichting Taalontmoeting, commerciële aanbieders van inburgeringscursussen, wijkteams e.d gaan samenwerken
 • ambassadeurs die het onderwerp laaggeletterdheid en ook digitale vaardigheden op de agenda gaan zetten
 • het actief benaderen van werkgevers. Zij weten vaak wie van hun werknemers moeite hebben met lezen en schrijven. Ook de basisscholen wordt gevraagd te signaleren en mensen te trainen
 • het ontwikkelen van taalhuizen waar mensen die moeite hebben met lezen en schrijven terecht kunnen voor (mondeling gegeven) informatie en  geholpen worden de juiste cursussen te vinden
50PLUS Rotterdam: omdat het om onze kinderen gaat! 50plussers zijn vaak ouder en grootouder. Zij willen dat hun (klein)kinderen een goede toekomst hebben. Goed onderwijs en passende jeugdzorg zijn daarom juist voor hen heel belangrijk. Natuurlijk heeft 50PLUS in haar programma ook aandacht voor zaken als ‘een leven lang leren’ om  mentaal fit te blijven voor de snel veranderende arbeidsmarkt en het juist in Rotterdam grote probleem van laaggeletterd bij volwassenen. Maar het begint bij een zo goed mogelijke start in het leven. Dat betekent een veilige, liefdevolle en gestructureerde opvoeding en goed onderwijs. - Leraren: meer waardering in salaris, respect en werkdruk: dus ook kleinere klassen. Bij personeelstekort een welkomstpremie voor docenten en hulp bij huisvesting in Rotterdam - Gelijke kansen voor alle kinderen 1 op de 4 kinderen in Rotterdam leeft in armoede. Nog te veel kinderen in Rotterdam starten de school met een taalachterstand. Extra financiële ondersteuning vanuit de gemeente is gewenst, maar ook scholen en het Rijk moeten bijdragen. - Jeugdzorg: geen wachtlijsten Meer geld uittrekken voor goede en passende jeugdzorg. Kinderen en tieners met problemen moeten snel geholpen en behandeld worden. Bij langer wachten verergeren de problemen zich. De hulp moet natuurlijk wel op maat en passend zijn. - Armoedebestrijding ouders Sommige scholen verzorgen een ontbijt voor hun leerlingen. Dat is mooi, maar het behoort niet tot de kerntaak van het onderwijs. De oorzaak is dat er te weinig geld in het gezin binnenkomt. Dit veroorzaakt ook stress bij de kinderen. 50PLUS Rotterdam vindt het daarom belangrijk dat de inkomenspositie van de arme gezinnen verbetert. Een samenleving wordt pas volwassen als zij haar eigen geschiedenis van alle kanten kent, goed en fout en alles daar tussenin. Maatschappijleer en geschiedenis vormen de basis van het handelen in het heden en de toekomst. Een samenleving wordt pas volwassen als zij haar eigen geschiedenis van alle kanten kent, goed en fout en alles daar tussenin. Maatschappijleer en geschiedenis vormen hier de basis van de bewustwording en kennisvergroting over deze onderwerpen. Juist in een stad als Rotterdam, met kinderen met zeer uiteenlopende achtergronden is kennis van ieders- en in de eerste plaats Nederlandse geschiedenis van groot belang. 50PLUS Rotterdam zet in op
 • Meer aandacht voor geschiedenis, maatschappijleer en burgerschapskunde
 • Voor scholen een lespakket laten ontwikkelen met aandacht voor de wereldwijde handels-, slavernij,- en migratiegeschiedenis
 • Jong en oud meer in contact met elkaar te brengen: bijvoorbeeld via nieuw project Rotterdam van Vroeger: hoogbejaarde Rotterdammers vertellen aan groep 7 en 8 van het basisonderwijs over hun ervaringen in de Tweede Wereldoorlog
Computers, smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook binnen het onderwijs worden ze volop gebruikt.  Maar er is ook sprake van verslaving aan games en social media. Sommige tieners hebben zelfs burn-outachtige verschijnselen, mede door de invloed en gebruik van social media. 50PLUS ROtterdam vindt dat onze kinderen in eerste instantie goed moeten leren schrijven, lezen en rekenen. Onderzoek toont aan dat zelf schrijven beter is voor de ontwikkeling. Wij hebben allerlei soorten mensen nodig, niet alleen programmeurs en ICT ‘ers. 50PLUS Rotterdam pleit voor een Wethouder Ouderen- en Jeugdbeleid om al deze zaken en meer voor elkaar te krijgen.  Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden.
Overig

Overig

50PLUS Rotterdam zet in op 
 • rechtstreeks gekozen burgemeester 
 • geen uitbreiding van de gemeentelijke belastingen omdat dit opnieuw zal leiden tot lastenverzwaringen voor de burger en de ouderen, die niet mee mochten delen in de eerdere lastenverlichtingen. Daarom zal 50PLUS landelijk nieuwe wetgeving hierover bestrijden 
 • het gemeentelijke huishoudboekje op orde hebben en houden. 50PLUS Rotterdam wil volgende generaties niet opzadelen met de lasten van een (toenemende) schuld? 
 • bindende regionale referenda. Ook de bevolking kan onder wettelijke voorwaarden een (bindend) referendum voorstellen. Directe democratie als aanvulling op de parlementaire democratie. 50PLUS laat zich graag inspireren door het beleid in Zwitserland 
 • de gemeenteraadsverkiezingen over de lokale politiek te laten gaan en niet over de landelijke politiek, Daarom kunnen deze verkiezingen niet meer in alle gemeenten op dezelfde dag gehouden worden maar op verschillende momenten 
 • geen privatiseringen waar dat niet in het belang is voor de samenleving. 
 • streeft naar het handhaven of het verwerven van een (meerderheids-) belang door de gemeente, eventueel samen met andere gemeenten in de regio, in essentiële activiteiten, zoals openbaar vervoer, communicatie, energie, water en gezondheidszorg. 
 • streeft naar meer gemeentelijke nutsbedrijven waar mogelijk
Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden.
Sociale Zekerheid

Sociale Zekerheid

Bijstandsuitkering te laag  Wie van het sociaal minimum moet leven heeft het steeds moeilijker Onderzoek van het NIBUD wijst uit dat een bijstandsgezin met twee kinderen maandelijks ruim 200 euro tekort komt. Dit zelfs terwijl zij gebruik maken van alle beschikbare inkomensregelingen en gemeentelijke voorzieningen. Onze Tweede Kamerfractie heeft een motie ingediend om de hoogte van het sociaal minimum en met name de Bijstand fundamenteel te onderzoeken en te evalueren.  50PLUS Rotterdam zet in op Verhoging van het besteedbaar inkomen van mensen in de Bijstand, zonder dat dit invloed heeft op het krijgen van toeslagen 
 • verhoging van het besteedbaar inkomen van mensen in de Bijstand, zonder dat dit invloed heeft op het krijgen van toeslagen 
Garantie binnen een nieuwe basis  50PLUS Rotterdam denkt echter verder na over de toekomst van een rechtvaardige sociale zekerheid die past bij de uitdagingen van de 21ste eeuw. De sociale uitkeringen inzake Werk & Inkomen staan politiek steeds meer onder druk. De WW-duur is bekort Het ontslagrecht is versoepeld En dit terwijl de arbeidsmarktpositie onder 50plussers nog steeds niet goed is. Dit ondanks de aantrekkende economie. Daarnaast is ook de positie van ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) vaak zeer onzeker. Veel ZZP’ers zijn niet verzekerd en zakken bij het teruglopen van opdrachten zeer snel af naar bijstandsniveau of erger.  Hoe moeten we verder met de Sociale Zekerheid, wordt het vechten voor het behoud van wat we nog hebben en wat telkens onder druk staat, of moeten we naar een echt nieuw systeem, met een fatsoenlijk basisinkomen voor iedereen, zonder dat men eigen huis en vermogen hoeft op te eten.  Wat is arbeid?  In onze samenleving lijkt, ondanks een regelmatig optredend tekort aan banen, betaald werk het enige is wat telt. Toch vraagt het leven en onze overheid meer van zijn burgers dan alleen betaalde arbeid.. Om de oplopende zorgkosten het hoofd te kunnen bieden lijkt er nu haast een verplichting tot mantelzorg. Veel organisaties hebben een tekort aan vrijwilligers om hun vereniging draaiende te houden. Mensen hebben het te druk. Een baan voor het leven word steeds meer een uitzondering. Wij worden geacht om door middel van een leven lang leren ons klaar te houden voor de snel veranderende eisen van de arbeidsmarkt. Er zitten echter maar 24 uur in een dag. We hebben voldoende slaap en rust nodig om dat werken samen met al die andere taken te kunnen volhouden. Stress en burn-out, zelfs bij jonge mensen, nemen toe. Een aantal zaken gaat er dus niet goed…  Zekerheid in vrijheid, vrijheid in zekerheid  Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn een garantie- of basisinkomen, wat voldoende is om van te kunnen leven en dus niet minder mag zijn dan de huidige bijstandsuitkering plus toeslagen. Een gemeente kan dit niet zomaar invoeren. Dat is landelijk beleid. Maar als 50PLUS Rotterdam kunnen wij in onze stad wel een zogenaamde pilot uitproberen. Wat 50PLUS Rotterdam betreft gaat het dan om 55plussers die geen recht meer hebben op WW en wiens kansen op de arbeidsmarkt nihil zijn geworden. Van ons mag men dan gewoon bijverdienen of zich aan andere vrijwillige taken wijden. Ook de positie van ZZP ‘ers van 55 jaar en ouder die minder dan het sociaal minimum verdienen dient hierin te worden meegenomen.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • experimenten met het omzetten van de Bijstandsuitkering in een Garantie-inkomen 
 • de invoering van een Universeel Basisinkomen (UBI) dat hoog genoeg is voor een onbekommerd bestaan, te beginnen bij Rotterdammers die al 3 jaar zonder werk zijn en die de Nederlandse taal beheersen 
Naar AOW via de AORW!  In 2012 werd besloten in Nederland de AOW-leeftijd in stappen te verhogen van 65 jaar naar omstreeks 70 of nog meer. Dit is bedacht en ingevoerd door de zogenoemde Kunduz-coalitie: de VVD, het CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Ze wilden niet alleen Nederlandse troepen sturen naar Afghanistan, maar ook de Nederlandse ouderen laten betalen voor de economische crisis. Héél Nederland lijdt onder deze maatregelen. Jongeren voor wie pas later banen vrijkomen. Ouderen – vooral in de zware beroepen - die jarenlang op hun AOW gerekend hadden. De AOW-leeftijd terug naar 65:  - Veel mensen ouder dan 50 jaar hebben al moeite een baan te vinden of te behouden. - De besparingen op de AOW zijn daarom voor een groot deel maar schijn. Veel ouderen komen in de bijstand. De AOW-uitkering is lager is dan de bijstand.  - De kosten van de uitvoering van de AOW vanaf 65 jaar zijn niet veel hoger (ca. 1 % meer) dan die van de bijstand.  - Ouderen in Nederland zijn belangrijk als vrijwilligers in heel veel functies. Denk aan cultuur, sport, bibliotheken, (mantel-)zorg. Het verlagen van de AOW-leeftijd bevordert het vrijwilligerswerk.  - Er komen banen vrij voor jongeren als de ouderen er niet meer toe gedwongen worden. - Maar vooral: de verhoging van de AOW-leeftijd is zo verdraaid oneerlijk is voor de mensen met de zware beroepen, met lagere opleiding, die veel eerder zijn gaan werken, die minder verdienen, en die als ze eenmaal AOW krijgen, daar veel korter van kunnen genieten!  In Rotterdam begint het verzet: de AORW (de Algemene Ouderdoms Rotterdam-Wet), dat is AOW op bijstandsniveau vanaf 65 voor de mensen die het nodig hebben. Waarom een uitkering op bijstandsniveau terwijl de AOW toch lager is? De Kunduz-coalitie heeft helaas niet alleen de AOW-leeftijd verhoogd, maar ook de pensioenleeftijd “aangepast”. Daarom is bijstandsniveau vanaf 65 tot de pensioenleeftijd hard nodig. Het is een basis-inkomen! Dat betekent: niet langer nutteloos solliciteren, niet meer nutteloos schoffelen, geen nutteloze gesprekken met de UWV meer.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • dat alle Rotterdammers weer AOW krijgen vanaf 65 jaar
Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden.
Veiligheid & Vrijheid

Veiligheid & Vrijheid

Meer aandacht voor slachtoffers  Niet alle Rotterdammers voelen zich veilig in hun eigen woonomgeving en niet alle wijken zijn veilig genoeg. De wijken Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken vragen nog veel aandacht om een veilige leefomgeving te worden. Bij veel bewoners staat veiligheid in de eigen buurt bovenaan hun prioriteitenlijst. Het integrale Actieprogramma Wijkveiligheid ‘Schoon. Heel. Veilig.’ van de gemeente Rotterdam zet daarom in op meer toezicht en handhaving in de Rotterdamse wijken. De veilige buitenruimte en de veiligheidsbeleving in wijken zijn daarbij erg belangrijk. Maar ook de senioren en veiligheid in de wijken van Rotterdam krijgen daarbij aandacht. Voor een veilige en rechtvaardige samenleving is het echter ook belangrijk dat er aandacht is voor de slachtoffers die ongewild betrokken worden bij bijvoorbeeld een misdrijf, bij huiselijk geweld of bij discriminatie. De gemeente Rotterdam zet met het plan ‘Meer aandacht voor slachtoffers’ hiervoor een eerste stap richting de slachtoffers van zware delicten (High Impact Crime –HIC).  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • het herstellen van beslissingen op gemeentelijk niveau door de politie 
 • meer blauw op straat (meer politiebureaus en agenten) 
 • de aanpak van straatroven, overvallen en woninginbraken (High Impact Crime –HIC- delicten) 
 • dat 112 ook bereikbaar is via sms of andere berichtenservice 
 • criminaliteitsbestrijding en informatiepositie radicalisering opvoeren door inzet van extra agenten 
 • bewaken van de toegankelijkheid van het rechtssysteem; voor iedereen moet de gang naar de rechter mogelijk zijn 
 • dat vrijheid van meningsuiting geen vrijbrief is om anderen te beschimpen en om te schelden. Elkaar aanspreken op fatsoen moet normaal zijn. Smaad zwaarder straffen 
 • oog hebben voor mensen die niet internet- en computervaardig zijn
Senioren en veiligheid  50PLUS Rotterdam besteedt veel aandacht aan het thema ‘Senioren en veiligheid’ uit het actieprogramma rond wijkveiligheid en neemt de aanbevelingen over. 50PLUS Rotterdam wil samen met de politie, de ouderenbonden een ouderennetwerk opzetten. Samen met oudere Rotterdammers en minder valide bewoners, voert het netwerk van politie, ouderbonden en gemeente zogeheten wijkschouwen uit. Ze gaan gezamenlijk op pad om te bekijken waar de verkeersveiligheid in de (directe) woonomgeving van ouderen verder verbeterd kan worden.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • preventiebijeenkomsten Senioren en Veiligheid 
 • veiligheidsofficier Ouderzorg 
 • huismeesters in seniorencomplexen 
 • voorkomen colportage (van deur tot deur verkoop) 
 • cursus Whatsapp voor senioren 
 • lokmiddelen; “track and trace” 
 • doorgaan met 75+ huisbezoeken 
Leve de wijkagent  Elke inwoner heeft recht op veilige leefomgeving. Het belangrijkste aspect van openbare verlichting is dat mensen zich bij duisternis veilig in de openbare ruimte kunnen bewegen, met goed zicht maar ook zichtbaar voor anderen. Onderzoek wijst uit dat criminaliteit met 20 procent kan afnemen bij verbeterde openbare verlichting.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • goede straatverlichting & duidelijk zichtbare oversteekplaatsen 
 • inzet en zichtbaarheid van de wijk/buurtagenten als herkenbare eerste aanspreekpunt in de wijken van Rotterdam 
 • het ondersteunen en blijven inzetten van initiatieven zoals ‘Stadsmariniers’, ‘Bureau Frontlijn’, ‘Buurt Bestuurt’, ‘Buurtpreventie door Burgerblauw’ 
 • het snel reageren op klachten over onveilige situaties 
 • meer aandacht voor veiligheid in het openbaar vervoer 
 • het optreden tegen mishandeling van ouderen 
 • aandacht voor slachtoffers van bijvoorbeeld huiselijk geweld, discriminatie, ed. 
 • geweld tegen publieke dienstverleners niet tolereren door de daders aan te pakken zowel strafrechtelijk alsook civielrechtelijk 
 • meer schone en veilige openbare toiletten plaatsen 
Woonoverlast aanpakken  Woonoverlast komt vaak voor en kan grote gevolgen voor het woongenot van de slachtoffers hebben. Voorbeelden van woonoverlast zijn geluidsoverlast, asociaal gedrag, burenruzies, huisdieren, agressie en bedreiging, pesterijen, vernielingen, vervuiling en stankoverlast, drugsoverlast. ‘De Aanpak Woonoverlast’ van de gemeente Rotterdam begint met het voorkomen van woonoverlast (preventie) en eindigt in het uiterste geval van overlast door de ontruiming van de woning. Bij woonoverlast zijn er veelal ook andere zaken als het zijn van zorgbehoevend, het bezighouden met criminele activiteiten en dergelijke aan de orde. Vaak komen bij de overlastgever ook kinderen in het geding. De maatregelen uit het Rotterdamse Actieplan Woonoverlast 2015-2019 moeten woonoverlast voorkomen en waar nodig beëindigen. Met de hulp van woningcorporaties, het openbaar ministerie, de politie, zorginstellingen én met de Rotterdammers kan woonoverlast snel beëindigd worden. Gemeenten kunnen tegen woonoverlast optreden met een waarschuwing of een uithuisplaatsing. Met het eerste middel bereiken ze vaak te weinig en het tweede middel is vaak te zwaar om in te zetten. Het initiatiefwetsvoorstel ‘Gemeenten moeten meer opties krijgen om op te treden tegen woonoverlast’ van het Tweede Kamerlid Tellegen geeft daarom gemeenten een extra instrument: De burgemeester kan overlastgevers specifieke gedragsaanwijzingen geven.  Daarbij valt te denken aan  - het muilkorven van een agressieve hond,  - het zachter zetten van muziek en een bezoekersverbod.  - overlastgevers tijdelijk uit huis plaatsen  In Rotterdam zijn de eerste Skaeve Huse in gebruik genomen. Skaeve Huse, Deens voor raar huis, is een bijzondere woonvorm bedoeld voor die bewoners van de stad die zich niet aan een gewone woonomgeving of niet aan een zorginstelling aanpassen, omdat ze dit niet kunnen of niet willen. Skaeve Huse is wonen onder begeleiding zonder prikkels van de omgeving die leiden naar gedrag dat woonoverlast veroorzaakt en is het uiterste middel wanneer geen andere aanpak van een overlastgever helpt. Skaeve Huse zorgt ervoor dat woonoverlast tegengegaan wordt en dat de rust in woonwijken terugkeert. Skaeve Huse-bewoners kunnen op termijn terugkeren naar woonwijken, Skaeve Huse is niet bedoeld als 'eindstation'.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • het voorop stellen van de slachtoffers van woonoverlast bij de aanpak woonoverlast 
 • eerder en strenger aanpakken van woonoverlast 
 • ondersteunen de motie Tellegen? en de inzet van Skaeve Huse 
 • het stimuleren van vuurwerkvrije zones en gemeentelijk professioneel vuurwerk. Er komt een vuurwerkverbod voor particulieren 
 • meer controle op snelheidsovertreders op snelwegen en in wijken door gebruik te maken van moderne technieken 
Wietteelt reguleren  Drugsgebruik en -handel zijn een vorm van sociale overlast die in de Veiligheidsmonitor in de top 5 van overlastvormen staan. De overlast versterkt de onveiligheidsgevoelens van buurtbewoners. Vaak is moeilijk onderscheid te maken tussen reguliere horecaoverlast en coffeeshopoverlast. Niet alleen in woonbuurten of stadscentra is er sprake van drugsoverlast. Ook rond voorzieningen voor chronische psychiatrische patiënten komt overlast voor. Ongeveer een derde van de patiënten is verslaafd. Bij opvangvoorzieningen voor drugsverslaafden en gebruiksruimten is ook sprake van drugsoverlast. De totale ervaren overlast in de stad neemt overigens vaak af door dergelijke opvangvoorzieningen. Het belangrijkste instrument tegen drugsoverlast en -criminaliteit is de Opiumwet. De Opiumwet stelt het in het bezit hebben van, de productie en de handel in drugs strafbaar.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • het opstellen en uitvoeren van een convenant of beheerplan over hoe de drugsoverlast bij opvangvoorzieningen te beperken 
 • het uit de criminele sfeer halen van softdrugs door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en strikte voorwaarden en met vergunning 
 • stevig toezicht op verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs en de afstand tot scholen (minimaal 500 meter) van belang 
 • intensivering van opsporing van handel en productie harddrugs 
 • een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voor alcohol, roken en drugs 
 • het opnemen van vergoeding van medicinaal gebruik van o.a. wiet in het nieuwe zorgstelsel 
 • de gemeente moet een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voeren t.a.v. alcohol, roken en drugs 
Leeftijdsdiscriminatie aanpakken  Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Zo kan iemand worden afgewezen voor een baan omdat zij een vrouw is, uitgescholden worden op straat omdat hij homo is of een discotheek niet worden binnengelaten vanwege zijn of haar donkere huidskleur. Discriminatie op grond van ras, nationaliteit, sekse, arbeid, godsdienst/levensovertuiging, handicap/chronisch ziekte, seksuele gerichtheid en op grond van leeftijd is in de Wet Gelijke behandeling opgenomen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat discriminatie op grond van leeftijd de meest genoemde discriminatiegrond is in leeftijdsgroepen vanaf 45. De groep 55-64 jarigen springt eruit: 12% in deze leeftijdsgroep heeft discriminatie ervaren op grond van zijn of haar leeftijd. De discriminatie-ervaringen spelen zich bijna allemaal af in combinatie met het zoeken naar werk.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • het tegen leeftijdsdiscriminatie zijn in alle wet- en regelgeving, landelijk en lokaal 
 • dat de term leeftijdsdiscriminatie in de Grondwet opgenomen wordt 
 • het bestrijden van alle vormen van discriminatie (moet hoog op elke agenda komen en blijven) 
 • dierenleed wordt bestreden. Dierenmishandeling wordt zwaarder bestraft 
 • staat voor een streng, rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid 
 • het opnemen van een beperkt aantal vluchtelingen, naar rato verdeeld over Nederland en op basis van de bevolkingsdichtheid en beschikbaaheid van sociale woningen 
 • introductie van een ‘nieuwkomersverklaring’ (net als in België?) 
 • bestrijden van mensensmokkel door strengere straffen 
 • zoveel mogelijk opvang van vluchtelingen in de eigen regio 
 • daar waar het kan, tegen een dubbele nationaliteit
 Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden.
Verkeer & Bereikbaarheid

Verkeer & Bereikbaarheid

Dertig tot veertig procent van de bevolkingsgroei in de komende jaren vindt plaats in de vier grote steden (de G4) waarvan Rotterdam de tweede grote stad van Nederland is. De stedeling neemt het Openbaar Vervoer en de fiets en gebruikt aanzienlijk minder de auto. De groei van de automobiliteit in en om Rotterdam neemt af. Het autoverkeer van en naar de stad groeit al twintig jaar niet meer.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • aantrekkelijke parkeermogelijkheden voor inwoners en omwonenden uit de regio maar ook voor toeristen en bezoekers van de stad 
 • parkeerontheffingen voor zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers 
 • geen betaald parkeren op zondag voor mantelzorgers en familie van senioren 
 • voldoende invalidenparkeerplaatsen 
 • gratis of gereduceerd tarief voor mensen met een beperking, die in het bezit zijn van een invalidenparkeerkaart 
 • het bestemmen van de inkomsten uit betaald parkeren voor veilig verkeer en parkeervoorzieningen 
Veilig verkeer  Het fietsverkeer is de afgelopen tien jaar in Rotterdam gegroeid met ruim zestig procent. De populariteit van de elektrische fiets groeit snel, met name op de langere regionale ritten. Rond de 160.000 Rotterdammers pakken dagelijks hun fiets. Nog eens 200.000 Rotterdammers doen dat wekelijks. Zo’n 160.000 Rotterdammers fietsen nooit. Er zijn wel sterke fietsverschillen tussen de wijken. Bewoners in het centrum, Hillegersberg - Schiebroek, Kralingen - Crooswijk en Noord fietsen relatief vaak. Op de Zuidoever gebruikt de helft van de bewoners wekelijks de fiets. Ruim de helft van de bewoners in Feijenoord, IJsselmonde, Charlois en Hoogvliet gebruikt de fiets bijna niet. Dit geldt ook voor de bewoners van Delfshaven en Prins Alexander. Op Zuid verplaatsen de bewoners zich gemiddeld minder vaak per fiets, maar gaat men vaker lopen of neemt men de auto. De redenen voor Rotterdammers om wel voor de fiets te kiezen, is vooral om naar sportclubs en winkels te gaan. Bewoners in de wijken in Rotterdam-Noord binnen de ring (Centrum, Delfshaven, Noord, Kralingen - Crooswijk en Nieuw Mathenesse) gebruiken de fiets daarnaast in verhouding ook meer bij het uitgaan. Bewoners op Zuid pakken de fiets vaker om naar werk en school te gaan.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • het scheiden van snelverkeer en langzaam verkeer, veilige fiets- en wandelroutes 
 • scooters van de fietspaden te verbannen 
 • stallen van fietsen in de hele stad 
 • een stevig handhavingsbeleid tegen diefstal, vernieling en misbruik van scootmobielen 
Schone stad  Rotterdam investeert al vanaf de Tweede Wereldoorlog stevig in de bereikbaarheid in en van de stad. Daarom is de mobiliteit toe aan een grondige renovatie en daarvoor is een Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015-2018 met de volgende 5 speerpunten opgesteld;  a Rotterdam creëert een autoluwe binnenstad wat goed is voor de luchtkwaliteit, de verkeersveiligheid en de verblijfskwaliteit.  b In Rotterdam staat de fiets centraal en daarom wordt fietsen gestimuleerd. Er komen meer en betere fietspaden en het wordt makkelijker en veiliger om je fiets te stallen.  c Rotterdam stelt innovatie voorop! De gemeente moedigt innovatieve ondernemers actief aan te investeren in duurzame mobiliteit waarbij autogebruik in plaats van autobezit de focus is.  d Rotterdam wordt beter en sneller bereikbaar door de aanleg van de A4, A13-16 en Blankenburgtunnel.  e Rotterdam geeft het openbaar vervoer een extra impuls door voor- en natransport beter te laten aansluiten op bestaande netwerken.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • een Rotterdam- The Hague Airport (het voormalige Zestienhoven) dat geen uitbreiding van de geluidsruimte krijgt 
 • een Rotterdam- The Hague Airport (het voormalige Zestienhoven) waarbij de Status Quo van het aantal huidige vluchten gehandhaafd wordt 
 • de belangrijke taak om de trauma-helicopters te huisvesten op Rotterdam- The Hague Airport 
 • het beter en frequenter ontsluiten (Airport Shuttle) van Rotterdam- The Hague Airport met openbaar vervoer 
 • gemeentelijk vervoer wat onafhankelijk is van fossiele brandstoffen 
 • ‘deur-tot-deur’ maatwerk (vervoer op maat) en kostenreductie voor de reiziger ervan • zitplaatsen voor senioren en gehandicapten bij elk perron en elke halte 
 • het stimuleren van een publiekscampagne om op te staan voor senioren en mindervaliden in het openbaar vervoer 
 • een toegankelijk Openbaar Vervoer voor mindermobiele reizigers 
65 jaar: voor niks met de tram  Naarmate mensen ouder worden, verandert de verhouding tussen de reisduur en de gemiddeld afgelegde afstand per dag. Naarmate Rotterdammers ouder worden maken zij steeds minder gebruik van relatief snelle vervoermiddelen (zoals de auto) en maken zij ook steeds minder zelfstandig gebruik van de auto. De verplaatsingen van mensen in de leeftijd van 45-54 jaar zijn bijna voor de helft zelfstandige verplaatsingen met de auto. In de leeftijdsgroep 75-84 jaar is dit aandeel teruggelopen tot 28 procent, terwijl de 85-plussers zich nog maar in 24 procent van de gevallen zelfstandig verplaatsen. Op hoge leeftijd gaat het relatief steeds vaker om verplaatsingen als autopassagier of te voet. Tot het tachtigste jaar blijft ook de fiets van belang, met bijna een kwart van de verplaatsingen. Door onder meer de opkomst van de e-bike, blijven velen onder hen meer en langer mobiel. Het gebruik van het Openbaar Vervoer neemt alleen maar verder af naarmate de leeftijd vordert. Senioren zijn steeds minder afhankelijk geworden van derden en blijven steeds langer zelfstandig autorijden. Gezien het hoge en nog toenemende rijbewijs- en autobezit onder senioren en toekomstige ouderen (65+) is te verwachten dat het aandeel zelfstandige autoverplaatsingen van senioren – ook op hogere leeftijd –blijft toenemen. Senioren zijn relatief kwetsbaar in het verkeer. Ze raken bij ongelukken bijvoorbeeld sneller ernstig gewond. Senioren van 75 jaar en ouder vormen de grootste risicogroep in het verkeer; In deze groep vallen ruim drie maal zoveel verkeersdoden en twee derde meer ernstig gewonden dan gemiddeld. Het relatief hoge aantal verkeersslachtoffers onder senioren is voor een deel te verklaren doordat ouderen zich relatief vaker te voet en met de fiets verplaatsen dan overige volwassenen.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • uitbreiden van gratis openbaar vervoer voor 65+ers (en niet op basis van pensioengerechtigde leeftijd) 
 • onderhoud van trottoirs en wegen, vooral in de winter voor de veiligheid van alle inwoners maar in het bijzonder voor de slecht ter been zijnde oudere inwoners 
 • het aandringen bij de Provincie, de vervoersmaatschappijen en de RET dat er in het openbaar vervoer meer rekening gehouden wordt met senioren en mensen met een beperking 
 • dat het 10-puntenplan tegen asociaal verkeersgedrag 2015-2018 (samenwerking gemeente, politie en Openbaar Ministerie) ook prioriteit heeft in de beleidsperiode 2018-2022 
 • stimuleren en ondersteunen van initiatieven voor andere vormen van personenvervoer door zorginstellingen
 Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden.
Voor ouderen van nu en morgen

Voor ouderen van nu en morgen

De ouderen van nu waren de jongeren van het verleden. De jongeren van nu zijn de ouderen van de toekomst. Het aantal vijftigplussers zal de komende decennia sterk toenemen doordat de talrijke veertigers en vijftigers van nu de hogere leeftijdsgroepen instromen. De vergrijzing bereikt haar hoogtepunt rond 2040. Dan telt Nederland naar verwachting 4,8 miljoen 65-plussers, tegen 3,0 miljoen nu. Het aandeel 65-plussers neemt toe van 16 procent in 2012 tot 25 procent in 2040. Het aandeel ‘oudere Rotterdammers’ (75-plus) neemt nog meer toe: van 7 procent nu tot 14 procent in 2040. Het aandeel senioren onder de niet-Westerse allochtone bevolking stijgt ook snel; van 4% in 2012 tot 23% in 2060. De sterkste vergrijzing treedt op onder Surinamers, gevolgd door Turken en Marokkanen. Deze vergrijzing heeft gevolgen voor de woningmarkt, de mobiliteit en de regionale economie. Vijftigplussers zijn niet alleen met elkaar verbonden door leeftijd, ervaring en gemeenschappelijke belangen. Vijftigplussers vinden zich ook in een saamhorigheid waar het gaat om een goede toekomst, een mooie, schone en veilige leefomgeving voor hun kinderen en kleinkinderen. Vijftigplussers zijn zich als geen ander hier van bewust en investeren graag en met veel liefde in de toekomst van de jongeren. Vijftigplussers realiseren zich dat het inzetten op een duurzame leefbare leefomgeving van groot belang is voor volgende generaties. De aarde groener, het milieu minder belastend, de luchtkwaliteit schoner, het lawaaioverlast minder. Deze zaken zijn niet alleen belangrijk voor onze huidige samenleving, maar garanderen ook een duurzame wereld in de toekomst. Vijftigplussers zijn vitaal, ondernemend en levenslustig. In vergelijking met de jaren vijftig worden senioren ouder en velen onder hen blijven mede dankzij een verbeterde gezondheidszorg jong van geest en lichaam. Als gevolg daarvan kunnen vijftigplussers langer hun bijdrage blijven leveren aan de samenleving. Vijftigplussers willen langer actief deelnemen aan de maatschappij en maken daarmee een belangrijk onderdeel uit van de participatiesamenleving. Het optreden van ernstige gezondheidsbeperkingen concentreert zich meer en meer in de laatste paar levensjaren van senioren. In de leeftijdsgroep 75-84 jaar heeft ongeveer 75% langdurige lichamelijke beperkingen. Het verblijf in verzorgings- en verpleeghuizen beperkt zich meer en meer tot de groep senioren met ernstige gezondheidsproblemen.  Het grootstedelijk karakter van de gemeente Rotterdam maakt de sociale cohesie in de samenleving moeizamer. De samenhang in culturele identiteit, binding en betrokkenheid met elkaar staat vanwege de anonimiteit van het leven in een grote stad onder druk. Het vraagt van de inwoners een zelfredzaamheid die naarmate inwoners ouder worden niet altijd meer mogelijk is. Met het stijgen der jaren zullen vijftigplussers vaker alleenstaand zijn. Gezondheidsperikelen, hulpbehoevendheid en eenzaamheid maken senioren kwetsbaar en vraagt van de gemeenschap meer gerichte aandacht en zorg.  Ondanks dat veel vijftigplussers welvarender zijn dan vroeger is het verschil tussen arm en rijk groter aan het worden. Meer vijftigplussers zullen moeten blijven doorwerken omdat ze geen financiële armslag, door bijvoorbeeld eigen woningbezit, hebben. Armoede onder vijftigplussers stijgt, ook al komen zij volgens de statistieken nog net boven de armoedegrens uit. Vele vijftigplussers, vooral in de grote steden zoals Rotterdam hebben het uiterst moeilijk om rond te komen. De stijgende kosten voor zorg en gezondheid drukken steeds zwaarder op hun besteedbaar inkomen.  50PLUS Rotterdam constateert dat vijftigplussers van nu worden achtergesteld en gemarginaliseerd. Wij staan voor de emancipatie van vijftigplussers, die zorgen voor de toekomst van de jongeren van nu. Niet de vooroordelen van, tegen en over de vijftigplussers zijn voor 50PLUS Rotterdam de drijfveer van haar handelen maar juist de participerende oudere in de samenleving bepaald de partijfilosofie. De kwaliteit van leven en welzijn voor alle inwoners van de stad staat bij 50PLUS Rotterdam voorop. 50PLUS Rotterdam zet zich in voor alle inwoners en in het bijzonder voor de vijftigplussers van Rotterdam. Met 50PLUS Rotterdam wordt de aandacht en de stem van vijftigplussers zichtbaar in de gemeentepolitiek van Rotterdam. Daardoor zullen ook andere politieke partijen meer aandacht gaan besteden aan de oudere inwoners van Rotterdam.  Daar waar andere partijen het accent leggen op het milieu, het welzijn van de dieren, de christelijke achtergrond of de arbeiders, zo legt 50PLUS Rotterdam het accent op Rotterdammers vanaf 45 jaar. Deze Rotterdammers vanaf 45 jaar staan centraal in dit verkiezingsprogramma.  50PLUS Rotterdam wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen. Naast de aandacht voor woonvoorzieningen en hulpverlening dient er voor de gepensioneerden en hoogbejaarde inwoners extra aandacht te komen voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid, van winkels, nutsbedrijven, parkeervoorzieningen en openbare gebouwen.  50PLUS Rotterdam vindt dat ‘Een Leven Lang Leren’ niet alleen speelt voor veertigers die midden in hun carrièregroei zitten maar juist ook voor Rotterdammers van 50 tot 65 jaar die in het kader van leeftijdsdiscriminatie niet meer aan de bak komen. Volgens 50PLUS Rotterdam vraagt die flexibiliteit van vijftigplussers om een overheid die dat faciliteert. Het gedachtegoed van de afgelopen 20 a 30 jaar dat alles volledig marktconform moet plaatsvinden behoort alweer tot het verleden: ’Geen markt zonder overheid’ Dus juist in het kader van werkgelegenheid is de overheid aan zet om te stimuleren en te faciliteren.  50PLUS Rotterdam gaat geen enkele samenwerking met andere partijen uit de weg, maar zal kritisch handelen in het belang van de inwoners van Rotterdam. Klik hier om dit bericht als pdf te downloaden.
Vrijwilligers

Vrijwilligers

Mensen van alle leeftijden doen massaal aan vrijwilligerswerk. De leeftijdsgroep van 35 tot 55 jaar is relatief de actiefste groep op het gebied van vrijwilligerswerk. Dat komt met name door de grotere betrokkenheid van mensen uit deze leeftijdscategorie bij sport en met name school en jeugdwerk. Ouderen zijn actief in levensbeschouwing en iets meer in de zorg. Mantelzorg valt niet onder vrijwilligerswerk. Wanneer wordt gekeken naar het aantal uren dat vrijwilligers maken, verschuift het zwaartepunt naar ouderen. Vrijwilligers van 55 jaar en ouder maken per jaar aanzienlijk meer vrijwilligersuren dan jongere vrijwilligers. Een derde van de vrijwilligers is 55-plusser, maar deze groep neemt wel bijna de helft van het aantal vrijwilligersuren voor haar rekening. De overheid heeft veel aandacht voor de kosten van de vergrijzing. Ook wanneer ouderen minder gaan werken of volledig stoppen met betaald werken, betekent dit niet dat zij niet meer productief zijn. Buiten het betaalde werk kunnen ouderen op veel meer manieren waarde toevoegen, bijvoorbeeld binnen het vrijwilligerswerk. De toegevoegde waarde van specifiek oudere vrijwilligers in een organisatie of functie bestaat uit levenservaring en contextervaring. Wanneer de ‘productie’ van vrijwilligers van 45 jaar en ouder in Nederland wordt gewaardeerd tegen een minimale vergoeding van € 5 per uur, heeft dit vrijwilligerswerk al een fascinerende waarde van 5,3 miljard euro terwijl de waarde van de vrijwilligersuren van 65- plussers uitkomt op 2 miljard euro. Vrijwilligerswerk en de daaraan verbonden economische waarde heeft wel als eventueel nadeel dat daarmee betaald werk kan worden verdrongen.  Het blijkt dat oudere vrijwilligers vrijwilligerswerk doen:  - om niet te hoeven blijven solliciteren tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd  - om zich op een andere manier nuttig te blijven maken  - om iets terug willen doen voor de samenleving  - om sociale contacten te blijven opdoen  - om te blijven leren en ontwikkelen  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • maatschappelijke waardering en ondersteuning van vrijwilligers 
 • geen verdringing /banenverlies door inzet van vrijwilligers 
 • het maximumbedrag onbelast zijn van vrijwilligersvergoedingen 
 • geen onnodige regelgeving voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk 
 • gratis aan te vragen Verklaring omtrent gedrag (VOG) ten behoeve van vrijwilligerswerk
 Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden.
Werk & Werkloosheid

Werk & Werkloosheid

Vergeleken met andere grote steden is Rotterdam nog steeds een koploper wat betreft het aantal werkzoekenden. Meer dan de helft is zelfs langdurig zonder betaald werk en is aangewezen op de Bijstand of aanverwante uitkeringen. Deze laatste groep bestaat uit bijna 40.000 Rotterdammers.  Banen met perspectief  Hoewel de economie weer aantrekt profiteren met name 50plussers hier nog nauwelijks van. Onderzoek toont aan dat de kans op een nieuwe baan vinden na je 50ste vanuit een werkloosheidsituatie zeer gering is. Vanaf je 55ste is dat slechts 3 procent. Op landelijk niveau zet 50PLUS in op het ontlasten van de werkgever door beperken van sociale lasten en voorzieningen voor werknemers vanaf 45 jaar, waaronder maximaal 8 weken loondoorbetaling bij een zieke werknemer, daarna betaling via overheidsfonds. Ook het eenvoudiger en aantrekkelijker maken voor werkgevers en werknemers van loonkostensubsidies, waarbij werkgevers kortingen krijgen als zij een arbeidsgehandicapte of een oudere werknemer vanaf 50 jaar in dienst nemen is een standpunt waar 50PLUS landelijk aandacht voor vraagt.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • een krachtig gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid met extra aandacht en beleid om 50plussers weer aan een baan te helpen 
 • banen met uitzicht op een vast contract 
 • nauwe samenwerking met het MKB en het grotere bedrijfsleven voor meer , voor banen voor 50 plussers 
 • een gemeente die het goede voorbeeld geeft door 50-plussers volop kansen te geven in gemeentelijke banen (positief ouderenbeleid) 
 • een stimuleringspakket om oudere werknemers aan het werk te krijgen en te houden, waarbij het opleiden van nieuwe werknemers door oudere en ervaren werknemers (tandembanen) aandacht krijgt 
 • toepassen van het Social Return-principe ook voor 50plussers zodat bij aanbestedingen en opdrachten van de gemeente deze doelgroep daarbij echte kansen op een vaste baan krijgt 
Samen staan we sterk  50PLUS Rotterdam staat positief tegenover het systeem van de Social Impact Bonds. Hierin werkt de gemeente samen met een sociale ondernemer en investeerder aan de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Bij een bewezen besparing betaalt de overheid het geïnvesteerde bedrag terug met eventueel een rendement uit de gerealiseerde besparing. De resultaten worden gemeten door een onafhankelijke beoordelaar. De eerste twee SIBs in Rotterdam zijn gesloten rond het thema werkloosheid. 50PLUS Rotterdam vindt dat de gemeente een proactieve houding dient aan te nemen, met het aanbieden van maatschappelijke vragen/problemen, waarop een plan ontwikkeld kan worden.  50PLUS Rotterdam zet in op
 • de Rotterdamse haven, zodat deze parel voldoende ruimte en faciliteiten krijgt om groei te verwezenlijken
 • het MKB en het toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), die de basis van onze economie zijn. Deze ondernemende mensen verdienen meer steun, bescherming en hulp van de overheid 
WerkLoont op de schop  Het werklozenproject WerkLoont dient te worden aangepast, in de eerste plaats voor 50plussers. Een bijstandsuitkering is een recht en geen gunst, dus cliënten dienen met respect behandeld te worden. Een Bijstandsuitkering is het absolute minimum en voorkomen moet worden dat mensen daaronder vallen. Armoede geeft kans op schulden en stress en dat helpt niet bij het zoeken naar werk.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • niet meer verplicht schoffelen of vergelijkbare werkzaamheden, waar de meeste werkzoekenden niets aan hebben en wat door velen als vernederend en nutteloos ervaren wordt 
 • meer maatwerk in de begeleiding van werkzoekenden 
 • geen zinloze grote hoeveelheden verplichte sollicitaties meer schrijven
Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden.
Wonen & Bouwen

Wonen & Bouwen

De meeste ouderen wonen in de steden en blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde woonomgeving leven; ouderen zijn honkvast en hechten aan de eigen woning en de wijk. Omdat veel ouderen in hun woning willen blijven wonen, óók wanneer zij minder mobiel en vitaal worden geeft dat spanning met het woonbeleid van de gemeente Rotterdam dat gericht is op de doorstroming op de woningmarkt. De lage verhuismobiliteit van ouderen kan een obstakel vormen voor huishoudens die nog aan het begin van hun wooncarrière staan. Voor ouderen is het aanpassen van de huidige woningen aan de wensen van ouderen van groter belang dan het bouwen van nieuwe woningen. De behoefte aan aangepaste woningen neemt met de toename aan ouderen toe.  Het rijk en de gemeente Rotterdam willen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen (zorgbeleid). Het aanbod van seniorvriendelijke woningen is in de gemeente beperkt. Dat betekent dat bestaande woningen moeten worden aangepast. Niet alleen om de ouderen veilig en comfortabel te laten wonen, maar ook om het kostenbesparende element van langer thuis wonen ook daadwerkelijk als gemeente te halen. Gemeente, financiers, zorginstellingen en woningbouwcorporaties zouden samen moeten werken om een voor de inwoner zo geschikt mogelijke oplossing te vinden.  De woonsituatie van autochtone en niet-westerse allochtone 65-plussers verschilt aanzienlijk. Niet-westerse allochtonen wonen relatief vaak in een huurwoning; nog geen 16 procent van hen woont in een koopwoning, tegenover circa de helft van de autochtone en westerse allochtone 65-plussers. Dit betekent dat zij vaker dan autochtone ouderen afhankelijk zijn van woningcorporaties als het gaat om woningaanpassingen. Niet-westerse allochtone 65-plussers wonen ook veel vaker in een appartement, maisonnette of bovenwoning dan autochtone ouderen. Vooral Surinaamse en Antilliaanse ouderen wonen vaak in een meergezinswoning; slechts 37 procent van hen woont in een eengezinswoning. Niet-westerse allochtone ouderen wonen ook vaker minder ruim. Daarnaast wonen zij veel minder vaak in een woning die geschikt is om oud in te worden. Van de Turkse en Marokkaanse 65-plussers woont 45 procent niet in een voor ouderen geschikte woning; onder autochtone 65-plussers geldt dit voor 31 procent. Over het algemeen is de woning en de woonomgeving van niet-westerse allochtone ouderen minder geschikt om oud in te worden dan die van de autochtone oudere huishoudens.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • een op de behoeften van de inwoners en betaalbare woningvoorraad in Rotterdam 
 • de lokale regels voor het bouwen moeten waar nodig zodanig worden aangepast dat er meer leeftijdsbestendig en energiezuinig wordt gebouwd 
 • gemengde wijken rekening houdende met de diverse groepen Rotterdammers; gezinnen met kinderen, ouderen, gehandicapten, studenten, starters, allochtone inwoners ed. 
 • geschikte en toegankelijke woningen voor ouderen en gehandicapten 
 • aanpassen van de huidige woningen van ouderen zodat ouderen in hun vertrouwde huis en buurt kunnen blijven wonen 
 • leeftijdsbestendige, voor ouderen en gehandicapten toegankelijke en energiezuinige nieuwbouw 
 • een actieplan Ouderenhuisvesting naar analogie van het bewezen effectieve Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting (LAS) 
 • woningbouwcoöperaties die zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen voor ouderen en die hun woningvoorraad adequaat onderhouden met extra aandacht voor energiezuinig maken van de huurwoningen 
 • Rotterdamse woningbouwcoöperaties met huren van ten hoogste 70% van de maximale huurprijs 
 • Kleine en betrokken woningcorporaties 
 • nieuwe woonconcepten van inwoners 
 • integrale woon- en zorgvisie voor wijken 
 • familiehuizen, waar drie generaties van een familie met elkaar samenwonen, worden fiscaal gestimuleerd. 
 • klus- en huurwoningen tegen lage huren voor starters en andere groepen inwoners 
 • samenwerking met zorgverzekeraars en woningcorporaties 
 • het doorontwikkelen van leegstaande winkel, kantoor en bedrijfspanden tot sociale huurwoningen (herstructureren en transformeren)
FEIJENOORD CITY  De bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord is niet alleen van grote betekenis voor de voetbalclub. Feyenoord City zal z’n naam waar moeten maken en van beslissende, positieve invloed moeten zijn op de toekomst van Rotterdam, en met name op Rotterdam-Zuid. Feyenoord, Vreewijk, Afrikaanderwijk dat zijn de wijken die door Feyenoord City een beslissende duw naar boven moeten krijgen. De impact op de Stad moet zo groot mogelijk zijn.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • een tweede stadsbrug die Feyenoord met Kralingen verbindt 
 • het benutten van het woonpotentieel van de zuidelijke Maasoever 
 • het toepassen van mixed- use stadsblokken, waarbij voldoende economische bedrijvigheid zich kan ontwikkelen 
 • een integrale parkeeroplossing, voor zowel stadion als de grootschalige verstedelijking; integraal, ruimtelijk, onderdeel van een overkoepelend mobiliteitsplan
Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden. 
Zorg en welzijn

Zorg en welzijn

Met de nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wil de gemeente Rotterdam dat Rotterdammers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Bewoners worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. De gemeente heeft zo het liefst dat ze hun problemen zelf op lossen binnen hun eigen netwerk. De bedoeling is dat er minder zorggebruik is, want er is gewoon minder geld beschikbaar voor de zorg. Daarnaast is ook de jeugdhulp gedecentraliseerd. Specifiek voor Rotterdam speelt de herijking van het Welzijnswerk. Dit was voorheen de verantwoordelijkheid van de deelgemeenten. De gemeente heeft wel de verantwoordelijkheid passende ondersteuning te bieden aan inwoners die niet (volledig) op eigen kracht kunnen meedoen. De ondersteuning past bij de aanvrager en is bij voorkeur tijdelijk. Het is mogelijk om meer nadruk te leggen op preventie en algemene voorzieningen en om het voorzieningenaanbod toegankelijk(er) te maken voor bijvoorbeeld de begeleiding van senioren, chronisch zieken, mensen met een beperking en mensen met GGZ-problematiek. Maatwerk?  Gemeenten hebben met de nieuwe wet meer ruimte om algemeen toegankelijke en maatwerkvoorzieningen te organiseren. Er zijn meer mogelijkheden dan voorheen om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Dit biedt mogelijkheden voor de gemeente om de druk in het stelsel van zorg en welzijn, naar de algemeen, toegankelijke wijkvoorzieningen om te buigen. Dit doet recht aan de focus op de wijk en hierdoor wordt het stelsel goedkoper. Het doel is maatwerk en te zorgen dat het zorg- en welzijnsaanbod past bij de wijk en haar bewoners. Daartoe moesten zorg- en welzijnsaanbieders met elkaar gaan samenwerken. Echter de praktijk is anders gelopen. Veel hulpbehoevenden hebben minder thuiszorg gekregen. Het beloofde maatwerk komt vaak niet uit. Er is immers fors bezuinigd op de thuiszorg. Het aanbestedingsbeleid waarbij zorg- en welzijnsorganisaties moeten concurreren zorgt voor onzekerheid bij zorgmedewerkers om hun baan en bij cliënten om het behouden van hun vertrouwde zorgmedewerkers.  Weg met de marktwerking  Vanuit onze landelijke visie zet 50PLUS in op een nieuw zorgstelsel per 2020 Uitgangspunten voor 50PLUS zijn daarbij 
 • marktwerking in de zorg terugdraaien en geen winstuitkering door en voor zorgverzekeraars 
 • tegengaan jaarlijkse zeer dure reclamecampagnes 
 • oprichting van een landelijk, onafhankelijk administratiekantoor dat zorg draagt voor de administratieve kant van het nieuwe zorgstelsel, ‘Ziekenfonds 2.0’ 
 • bij de introductie van ‘Ziekenfonds 2.0’ wordt de huidige rol van zorgverzekeraars beëindigd. Zo kan het eigen risico worden afgeschaft. Een eerste stap kan een verlaging naar maximaal € 200,- zijn. Dit voorkomt ook het mijden van zorg 
 • zorgverzekeraars bieden alleen nog aanvullende verzekeringen aan; basistandheelkunde en fysiotherapie maken deel uit van ‘Ziekenfonds 2.0’ 
 • minder administratie, minder managers en minder vergaderen • niet alleen de spoedeisende zorg is 7 dagen per week beschikbaar, ook bijv. huisartsen en poliklinieken moeten toewerken naar openstelling gedurende 7 dagen per week 
 • de goede ervaringen van Buurtzorg worden nadrukkelijk betrokken bij de vorming van een nieuw zorgstelsel 
 • 50PLUS steunt het initiatief www.nationaalzorgfonds.nl
 • invoeren van een medische datacard voor gegevens, die tevens gebruikt kan worden als codicil. Hierdoor is het elektronisch patiëntendossier (EPD) op termijn niet langer gewenst 
 • In alle gemeenten gelijke basiszorg en zorguren (incl. gemaximeerde, beperkte eigen bijdragen) 
 • volledige transparantie over de behandelingen en het verleden van medici 
 • 50PLUS vindt dat een overheid, die uitgaat van het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen van senioren, dat ook daadwerkelijk mogelijk moet maken 
50PLUS Rotterdam zet in op 
 • dat geld bedoelt voor zorg geoormerkt blijft voor zorg 
 • aanbestedingen voor een lange termijn, dit geeft meer zekerheid voor de cliënten en de zorgmedewerkers 
 • betrokkenheid van mantelzorgers bij de ‘keukentafelgesprekken’. Zij mogen niet overbelast raken 
 • gekwalificeerde thuiszorgmedewerkers met een goede signaleerfunctie 
 • de spoedeisende zorg 7 dagen per week beschikbaar is, ook bv. huisartsen en poliklinieken moeten toewerken naar 7 dagen per week geopend. De gemeente gaat dit actief stimuleren 
 • geld wat aan het einde van het begrotingsjaar overblijft terug gaat naar zorg (slechts een klein deel mag als reserve worden behouden)
 • blijvende inzet op programma Veilig Thuis, met ook aandacht voor Ouderenmishandeling 
 • thuiszorg- en wijkverplegingsorganisaties met een goed personeelsbeleid: fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden qua inkomen en zekerheid 
 • de ondersteuning van het initiatief voor een Rotterdamse Zorgpolis 
 • stimuleren gezonde voeding en gezonde leefstijl 
Maatwerk in wonen voor iedereen…  De eigen verantwoordelijkheid in de zorg is zich aan het verplaatsen van collectief naar individueel. Daarmee zijn mensen meer en meer weer aangewezen op het eigen sociale netwerk om zich heen. Dit komt zwaar onder druk te staan met senioren die langer zelfstandig blijven wonen. Langer thuis wonen kan voor veel senioren niet zonder goede mogelijkheden voor woningaanpassing of door verhuizing naar geschiktere seniorenwoningen. Dit brengt hogere kosten met zich mee en het nemen van dergelijke beslissingen betekent dat er een behoorlijk inkomen tegenover moet staan om niet aangewezen te zijn op anderen. En daar schort het nogal eens aan bij veel senioren.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • een menswaardig bestaan voor bewoners van verpleeghuizen, met meer aandacht en meer activiteiten 
 • het openhouden en uitbreiden van alle verzorgingshuizen, die na de kaalslag nog open zijn 
 • een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, mantelzorgondersteuning en dagbesteding 
 • ondersteuning mantelzorg welke deel uit gaat maken van een gemeentelijk basispakket 
 • registratie van mantelzorgers, zodat financiële en andere maatregelen ter ondersteuning en waardering van de mantelzorgers uitgewerkt kunnen worden 
50PLUS landelijk zet in op dat de positie van de patiënt bij een medische misser versterkt wordt door invoering van een ‘substituut ombudsman zorg’ en oprichting van een compensatiefonds voor slachtoffers van medische missers. Ook wil 50PLUS landelijk dat de wachtlijsten voor zorg en operaties verdwijnen en dat pijnverzachtende zorg beschikbaar wordt.  Toegankelijke zorg  De uitvoering van de WMO(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Jeugdwet word uitgevoerd door wijkteams. Deze zijn bedoeld om de diverse betrokken werksoorten beter met elkaar te laten samenwerken, dat wil zeggen dat professionals uit verschillende beleidsgebieden concreet samenwerken. Het is de bedoeling dat hierdoor de mensen beter en efficiënter geholpen kunnen worden. En dan juist ook de Rotterdammers met complexe problemen en hulpvragen. Alle hulpvragen lopen via de Vraagwijzer. De wijkteams zijn niet direct bereikbaar. De Vraagwijzer is er als loket tussen geschoven. De weg naar hulp lijkt hierdoor juist soms lang en bureaucratisch.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • op het toegankelijker maken van de wijkteams 
 • op een eenduidig registratiesysteem bij de wijkteams 
 • een betere samenwerking binnen de wijkteams 
 • echte oplossingen voor (complexe) hulpvraag 
 • het centraal stellen van de belangen van de hulpvrager 
 • deskundigen met doorzettingsmacht achter het loket van de Vraagwijzer 
 • het stimuleren dat inwoners invloed hebben op de wijkteams (door het wijkplan op te stellen) 
Welzijn  Buurthuizen voor bewoners Binnen het welzijnswerk is net als in de zorg fors bezuinigd. Diverse buurthuizen zijn gesloten. Medewerkers hebben hun baan verloren of hebben door het nieuwe aanbestedingsbeleid weinig zekerheid over het behoud van hun baan.  50PLUS Rotterdam zet in op 
 • steun voor de visie dat bewoners zelf hun eigen buurt accommodatie mogen runnen 
 • het runnen haalbaar maken voor vrijwilligers
 • eenvoud en transparantie van de bureaucratische regels voor wat betreft subsidieverstrekking 
 • inzichtelijkheid: zo vroeg mogelijk duidelijkheid over de beschikbare hoeveelheid subsidie voor het volgende jaar 
 • inzet van meer betaalde professionele krachten
Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden.