Speerpunten 50PLUS Rotterdam

Speerpunten 50PLUS Rotterdam

50PLUS Rotterdam ‘Omdat het beter moet’

 

Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele nationaliteiten hun werk en leven hebben. Rotterdam, een stad waar de gevleugelde uitspraak van ‘niet lullen maar poetsen’ recht wordt gedaan en waar mensen groos zijn op het feit dat ze ook niet kletsen maar aanpakken! In Rotterdam hoort in overeenstemming met de brede pallet aan diverse inwoners ook een 50PLUS in de gemeenteraad thuis, een 50PLUS Rotterdam die aandacht heeft voor alle Rotterdammers, een partij die de verbinding weet te leggen tussen jong en oud. Senioren en jeugdigen hebben elkaar nodig. Op het werk en in het dagelijks leven. De levens- en werkervaring van vijftigplussers en de vitaliteit en het idealisme van de jeugd maken samen een goede stad en een goed leven. 50PLUS Rotterdam gaat zich de komende vier jaar inzetten voor de verbetering van het leven voor alle Rotterdammers. In ons verkiezingsprogramma 2022-2026 50PLUS ‘Omdat het beter moet vindt u ons brede totaalprogramma; visie en standpunten.    

HIERONDER STAAN ONZE PRIORITAIRE 50PLUS STANDPUNTEN

[su_spoiler title="Lees verder" icon="arrow"] OUDERENBELEID  Eigen portefeuille met voldoende geld ZORG                                               Goed en betaalbaar voor iedereen WONEN                                           Betaalbaar en aangepast VEILIGHEID                                   Politie dichtbij en bereikbaar INKOMEN & KOOPKRACHT   Voldoende en gegarandeerd voor iedereen WERKGELEGENHEID               Werk voor iedereen ARMOEDE                                       Stop de tweedeling LEEFKLIMAAT                             Haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar VERTROUWEN                             Terugbrengen in de politiek FINANCIEN                                     Deugdelijk en let op de kleintjes     OUDERENBELEID: EIGEN PORTEFEUILLE MET VOLDOENDE GELD  Ouderen zijn zeer vitaal en mogen niet het sluitstuk van de samenleving worden. 50PLUS Rotterdam zet in op de betrokkenheid voor en van senioren. De participerende senior in de samenleving draagt met zijn of haar kennis & ervaring bij aan een betere toekomst voor inwoners van nu en van later. Senioren zijn zich daar als geen ander van bewust en investeren graag en met veel liefde en betrokkenheid in de toekomst van hun kinderen en vooral ook kleinkinderen. 50PLUS Rotterdam wil dat er een aparte portefeuille ‘Ouderenbeleid’ (inclusief wethouder) komt met daarbij ook geld beschikbaar in de begroting om serieus invulling te kunnen geven aan deze portefeuille.   ZORG: GOED EN BETAALBAAR VOOR IEDEREEN 50PLUS Rotterdam is tégen bezuinigingen op zorg. Geld bedoeld voor zorg blijft geld voor de zorg. Wij kiezen voor aanbestedingen voor een langere termijn, dit geeft meer zekerheid voor iedereen. Daarnaast willen wij meer betrokkenheid van mantelzorgers bij de ‘keukentafelgesprekken’ en meer ondersteuning voor mantelzorgers. 50PLUS Rotterdam wil dat als er hulp nodig is dat Rotterdammers erop mogen vertrouwen dat die zorg ook geleverd wordt. Voor ouderen komt er een centraal aanspreekpunt waar alle zorg georganiseerd kan worden. En die zorg is maatwerk en betrouwbaar voor de zorgbehoeftige Rotterdammer oud én jong en hun mantelzorgers.   WONEN: BETAALBAAR EN AANGEPAST 50PLUS Rotterdam zet in op betaalbare én voldoende én aangepaste (huur)woningen op maat voor iedereen. Wij kiezen ervoor dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen maar dat er wel seniorenwoningen gebouwd worden als tussenstap op weg naar het verpleegtehuis/verzorgingstehuis. Dit ontlast een overspannen woningmarkt.   VEILIGHEID: DE POLITIE DICHTBIJ EN BEREIKBAAR 50PLUS Rotterdam zet in op een veilige leefomgeving voor jong en oud door de keiharde aanpak van straatroven, overlast, inbraken en steek- en schietpartijen. Wij kiezen voor blauw dichter bij de mensen door wijk/buurtagenten/buurt-BOA’s en inzet stadswachten en voor meer politiebureaus in de wijken. De pakkans moet vergroot worden door meer cameratoezicht.   INKOMEN & KOOPKRACHT: VOLDOENDE EN GEGARANDEERD VOOR IEDEREEN 50PLUS Rotterdam staat voor een samenleving waarin iedereen tot op hoge leeftijd mee moet kunnen blijven doen. Dat kan alleen als je een inkomen hebt dat je in staat stelt dat ook te doen. De sociale uitkeringen waaronder de AOW staan politiek steeds meer onder druk en dat moet anders. 50PLUS Rotterdam staat voor AOW op 65 jaar. Het recht op een geïndexeerde oudedagsvoorziening is een grondrecht.   WERKGELEGENHEID: WERK VOOR IEDEREEN 50PLUS Rotterdam wil een krachtig gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid met extra aandacht om ouderen weer aan een baan te helpen via een ouderenambassadeur. Wij kiezen voor banen voor jong en oud met uitzicht op een vast contract! 50PLUS Rotterdam zet in op het bestrijden van alle vormen van discriminatie waaronder leeftijdsdiscriminatie van ouderen bij bijvoorbeeld werk. 50PLUS Rotterdam wil inzet van een ambassadeur Ouderenwerkloosheid die zich bezighoudt om de arbeidsparticipatie en arbeidsmarktpositie van ouderen te verbeteren.    ARMOEDE: STOP DE TWEEDELING 50PLUS Rotterdam zet in op het actief bestrijden van armoede onder alle inwoners. Ook staat 50PLUS Rotterdam voor een laagdrempelige en niet complexe aanpak van de schuldhulpverlening. Wij zetten in op een respectvolle behandeling van mensen met een bijstandsuitkering want een uitkering is een recht voor wie een uitkering nodig hebben en geen gunst. Ook de voedselbanken verdienen onze steun op financieel vlak, qua huisvesting en qua privacy.   LEEFKLIMAAT: HAALBAAR, BETAALBAAR EN UITVOERBAAR 50PLUS Rotterdam vindt dat we rekening moeten houden met de toekomstige generaties als het om het klimaat en onze leefomgeving gaat. Het zijn onze kinderen en kleinkinderen aan wie wij deze wereld zo mooi mogelijk willen doorgeven. 50PLUS Rotterdam wil de kosten van de klimaatplannen eerlijk en naar draagkracht verdelen en ook een goede verdeling van de kosten tussen bedrijven en inwoners realiseren. 50PLUS Rotterdam zet in op een schone stad door het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit en door het verminderen van zwerfafval in de stad. Wij kiezen voor het vergroenen van wijken door extra bomen en beplanting die vogels en vlinders aantrekken. 50PLUS Rotterdam kiest voor stadstuinen en stadslandbouw op daken en op verloren stukjes grond.    VERTROUWEN: TERUGBRENGEN IN DE POLITIEK De inwoner heeft weinig tot geen vertrouwen in de politiek op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Dit verloren vertrouwen is veroorzaakt door het slechte voorbeeldgedrag van de politiek, door de vele politieke schandalen en door het geen aandacht hebben voor de minderheden in de samenleving. 50PLUS Rotterdam wil dat de burgerparticipatie omgezet wordt naar burgerzeggenschap. Ook wil 50PLUS Rotterdam lokaal bindende referenda invoeren. Tenslotte wil 50PLUS Rotterdam dat het in het politiek ingevoerde dualisme in 2002 en die anno 2021 aan de lopende band met voeten getreden wordt, opnieuw scherp en duidelijk gehanteerd gaat worden.   FINANCIEN: DEUGDELIJK EN LET OP DE KLEINTJES Het begrotingsbeleid is dienend aan het bereiken van een welvarende samenleving. 50PLUS Rotterdam vindt dat tegenvallers binnen de begroting moeten worden opgevangen echter zonder dat dit de dienstverlening aan bewoners en bedrijven mag aantasten. 50PLUS Rotterdam staat voor een deugdelijk financieel beleid, let op de kleintjes waarin megalomane prestigeprojecten geen voorkeur krijgen.   EN VOORTS IS 50PLUS ROTTERDAM VAN MENING DAT OUDEREN ZEER VITAAL ZIJN, HET CEMENT VAN DE SAMENLEVING ZIJN EN BIJDRAGEN AAN EEN SAAMHORIGE EN LEEFBARE OMGEVING. [/su_spoiler]
Klik hier om te PDF versie te downloaden.
Samenvatting Standpunten 50PLUS Rotterdam

Samenvatting Standpunten 50PLUS Rotterdam

50PLUS Rotterdam zet in op.. 

  ZORG & WELZIJN
 • Geld dat voor zorg bestemd is blijft ook voor zorg beschikbaar
 • Uitwassen van de marktwerking in de zorg terugdraaien
 • Winstuitkering door zorgverzekeraars stoppen
 • Basiszorg en zorguren op de huidige situatie behouden
 • Aanbestedingen voor een lange termijn, dit geeft meer zekerheid voor de cliënten en de zorgmedewerkers
 • Betrokkenheid van mantelzorgers bij de ‘keukentafelgesprekken’. Zij mogen niet overbelast raken
 • Gekwalificeerde thuiszorgmedewerkers met een goede signaleerfunctie
 • Spoedeisende zorg die 7 dagen per week beschikbaar is, ook bv. huisartsen en poliklinieken moeten toewerken om 7 dagen per week geopend te zijn. De gemeente gaat dit actief stimuleren
 • Blijvende inzet op het programma Veilig Thuis, met ook veel aandacht voor Ouderenmishandeling
 • Thuiszorg- en wijkverplegingsorganisaties met een goed personeelsbeleid: fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden qua inkomen en zekerheid
 • De gemeente moet streven naar kwalitatieve goede thuiszorg, mantelzorgondersteuning, en dagbesteding, waarbij verschillen in uitvoering WMO met (beter presterende) omliggende gemeenten worden weggewerkt
 • Goede mantelzorg-initiatieven om samen te wonen gaat de gemeente ondersteunen en eventuele belemmeringen worden vanuit de gemeente weggenomen (woondossier)
 • Ondersteuning van het initiatief voor een gemeentelijke Zorgpolis
 • Stimuleren gezonde voeding en gezonde leefstijl
 • Een menswaardig bestaan voor bewoners van verpleeghuizen, met meer aandacht en meer activiteiten
 • Openhouden en uitbreiden van alle verzorgingshuizen, die na de kaalslag nog open zijn
 • Gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, mantelzorgondersteuning en dagbesteding
 • Ondersteuning mantelzorg welke deel uit gaat maken van een gemeentelijk basispakket
 • Registratie van mantelzorgers, zodat financiële en andere maatregelen ter ondersteuning en waardering van de mantelzorgers uitgewerkt kunnen worden
 • Toegankelijker maken van de wijkteams
 • Eenduidig registratiesysteem bij de wijkteams
 • Verplichte samenwerking binnen de wijkteams
 • Integrale oplossingen voor (complexe) hulpvragen
 • Centraal stellen van de belangen van de hulpvrager
 • Deskundigen met doorzettingsmacht achter het loket van de Vraagwijzer
 • Stimuleren dat inwoners invloed hebben op de wijkteams (door een wijkplan op te stellen)
 • Stimuleren en ondersteunen van initiatieven voor andere vormen van personenvervoer door zorginstellingen
 • Steun voor de visie dat bewoners zelf hun eigen buurtaccommodatie mogen runnen
 • Runnen van buurtaccommodaties haalbaar maken voor vrijwilligers
 • Vereenvoudigen van de mogelijkheden om subsidie aan te vragen
 • In verband met continuïteit andere cyclus van subsidie-aanvragen hanteren zodat zo vroeg mogelijk duidelijkheid is over de beschikbare hoeveelheid subsidie voor het volgende jaar
 • Inzet van meer betaalde professionele krachten
 • Activiteiten om ouderen en jongeren meer en langer te laten bewegen/sporten stimuleren en ondersteunen
  WONEN & BOUWEN     
 • Op de behoeften van de inwoners afgestemde betaalbare woningvoorraad
 • Lokale regels voor het bouwen moeten waar nodig zodanig worden aangepast dat er meer leeftijdsbestendig en energiezuinig wordt gebouwd
 • Met de stijgende woningwaarde van eigen woningbezit en de hogere belastingdruk die daaruit voortkomt moet de Onroerende Zaak Belasting (OZB) beteugeld worden en mag zeker niet verder stijgen
 • Gemengde wijken, rekening houdende met de diverse groepen inwoners; gezinnen met kinderen, ouderen, gehandicapten, studenten, starters, allochtone inwoners ed.
 • Geschikte en toegankelijke woningen voor ouderen en gehandicapten
 • Aanpassen van de huidige woningen van ouderen zodat ouderen in hun vertrouwde huis en buurt kunnen blijven wonen
 • Leeftijdsbestendige, voor ouderen en gehandicapten toegankelijke en energiezuinige nieuwbouw
 • Actieplan Ouderenhuisvesting naar analogie van het bewezen effectieve Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting (LAS)
 • Woningbouwcoöperaties zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen voor ouderen en die hun woningvoorraad adequaat onderhouden met extra aandacht voor energiezuinig maken van de huurwoningen
 • Woningbouwcoöperaties met huren van ten hoogste 70% van de maximale huurprijs
 • Kleinere en meer betrokken woningcorporaties
 • Prestatieafspraken openbaar uitonderhandelen en prestatieafspraken meer bindend laten zijn
 • Zorgen dat studentenhuisvesting aan banden gelegd wordt in reguliere woonbuurten
 • Nieuwe woonconcepten van inwoners toelaten
 • Integrale woon- en zorgvisie voor wijken
 • Familiehuizen, waar drie generaties van een familie met elkaar samenwonen, worden fiscaal gestimuleerd
 • Klus- en huurwoningen tegen lage huren voor starters en andere groepen inwoners
 • Samenwerking tussen zorgverzekeraars en woningcorporaties centraal stellen bij seniorenhuisvesting
 • Doorontwikkelen van leegstaande winkel, kantoor en bedrijfspanden tot sociale huurwoningen (herstructureren en transformeren)
  VEILIGHEID & VRIJHEID
 • Meer blauw zichtbaar op straat (meer politiebureaus, agenten en BOA’s)
 • Aanpak van straatroven, overvallen en woninginbraken (High Impact Crime –HIC- delicten)
 • Dat 112 ook bereikbaar is via sms of andere berichtenservice
 • Criminaliteitsbestrijding en informatiepositie radicalisering opvoeren door inzet van extra agenten
 • Bewaken van de toegankelijkheid van het rechtssysteem; voor iedereen moet de gang naar de rechter mogelijk zijn
 • Dat vrijheid van meningsuiting geen vrijbrief is om anderen te beschimpen en om te schelden. Elkaar aanspreken op fatsoen moet normaal zijn. Smaad zwaarder straffen
 • Oog hebben voor mensen die niet internet – en computervaardig zijn; Voorlichting aan risicogroepen op gevaren van internetfraude Preventiebijeenkomsten Senioren en Veiligheid
 • Veiligheidsofficier Ouderzorg
 • Huismeesters in seniorencomplexen
 • Voorkomen colportage (van deur tot deur verkoop)
 • Cursus Whatsapp voor senioren
 • Lokmiddelen; “track and trace”
 • Goede straatverlichting & duidelijk zichtbare oversteekplaatsen
 • Inzet en zichtbaarheid van de wijk/buurtagenten als herkenbare eerste aanspreekpunt in de wijken
 • Ondersteunen en blijven inzetten op initiatieven vanuit de samenleving
 • Snel reageren op klachten over onveilige situaties
 • Meer aandacht voor veiligheid in het openbaar vervoer
 • Optreden tegen mishandeling van ouderen
 • Aandacht voor slachtoffers van bijvoorbeeld huiselijk geweld, discriminatie, e.d.
 • Geweld tegen publieke dienstverleners niet tolereren door de daders aan te pakken zowel strafrechtelijk alsook civielrechtelijk
 • Schone en veilige openbare toiletten plaatsen
 • Vooropstellen van de slachtoffers van woonoverlast bij de aanpak woonoverlast
 • Eerder en strenger aanpakken van woonoverlast
 • Realiseren van vuurwerkvrije zones en gemeentelijk professioneel vuurwerk. Er komt een vuurwerkverbod voor particulieren
 • Controle op snelheidsovertreders op snelwegen en in wijken door gebruik te maken van moderne technieken
 • Opstellen en uitvoeren van een convenant of beheerplan over hoe de drugsoverlast bij opvangvoorzieningen te beperken
 • Stevig toezicht op verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs en de afstand tot scholen (minimaal 500 meter) van belang
 • Intensivering van opsporing van handel en productie harddrugs
 • Duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voor alcohol, roken en drugs
 • Gemeente moet een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voeren t.a.v. alcohol, roken, drugs, gokken en gamen
 • Bestrijden van alle vormen van discriminatie en in het bijzonder tegen leeftijdsdiscriminatie (moet hoog op elke agenda komen en blijven)
 • Dierenleed wordt bestreden. Dierenmishandeling wordt stevig gehandhaafd
 • Asociaal verkeersgedrag aanpakken
  INKOMEN & KOOPKRACHT      
 • Verhoging van het besteedbaar inkomen van mensen in de Bijstand, zonder dat dit invloed heeft op het krijgen van toeslagen
 • Uitkeringen voor oudere werklozen (IOAW, IOW en IOAZ) blijven onaangetast, toegankelijk en lopen door tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • Wettelijk minimumloon verhogen en elk jaar indexeren, waardoor ook de daaraan gekoppelde uitkeringen (waaronder de AOW) geïndexeerd worden
 • Laat tijdstip inkomsten van de bijstand gelijklopen met de gemeentelijke kosten zoals huur, afvalstoffenheffing en dergelijke
 • Stop met eigen risico bij gemeentelijke zorgverzekeringen
 • Experimenten met het vereenvoudigen van de belastingheffing in overeenstemming met het 50PLUS belastingplan
 • Alle gemeentelijke inwoners krijgen weer AOW vanaf 65 jaar
 • Vanuit de gemeente druk zetten op het Rijk om de indexatie van pensioenen te hervatten
 • Herstelbetaling voor onnodig gemiste indexatie 2008 – 2020
    [su_spoiler title="LEES VERDER" icon="arrow"]     WERK & WERKLOOSHEID
 • Krachtig gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid met extra aandacht en beleid om ouderen weer aan een baan te helpen
 • Banen met uitzicht op een vast contract
 • Nauwe samenwerking met het MKB en het grotere bedrijfsleven voor meer banen voor ouderen
 • Gemeente die het goede voorbeeld geeft door ouderen volop kansen te geven in gemeentelijke banen (positief ouderenbeleid)
 • Een stimuleringspakket om oudere werknemers aan het werk te krijgen en te houden, waarbij het opleiden van nieuwe werknemers door oudere en ervaren werknemers (tandembanen) aandacht krijgt
 • Toepassen van het Social Return-principe ook voor ouderen zodat bij aanbestedingen en opdrachten van de gemeente deze doelgroep daarbij echte kansen op een vaste baan krijgt
 • MKB en het toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), die de basis van onze economie zijn. Deze ondernemende mensen verdienen meer steun, bescherming en hulp van de overheid
 • Nauwe samenwerking met het MKB en het grotere bedrijfsleven voor meer banen voor 45plussers
 • Meer maatwerk in de begeleiding van werkzoekenden
 • Geen zinloze grote hoeveelheden verplichte sollicitaties meer schrijven
 • Niet meer verplicht schoffelen of vergelijkbare werkzaamheden, waar de meeste werkzoekenden niets aan hebben en wat door velen als vernederend en nutteloos ervaren wordt
 • Meer maatwerk in de begeleiding van werkzoekenden
 • Het voortzetten van de werkgelegenheidsambassadeur voor ouderen
 • Geen zinloze grote hoeveelheden verplichte sollicitaties meer schrijven
    ARMOEDE, SCHULDEN & EENZAAMHEID
 • Benaderen van armere inwoners op een motiverende manier (training in vaardigheden, kleine, behapbare doelen stellen)
 • Aanstellen van een gemeentelijke armoederegisseur
 • Participatiemogelijkheden voor kinderen uit arme gezinnen
 • Gemeente die armoede bestrijdt door minimavoorzieningen aan te bieden aan burgers met een inkomen tot 120% van het sociale minimum
 • Gemeente die proactief haar bewoners op de hoogte stelt van de mogelijkheden die er zijn qua minimavoorzieningen
 • Dak- en thuislozen hebben recht op steun en hulp van de gemeente. Het gebruik van een postadres bij familie of vrienden mag niet door de gemeente ontmoedigd of geweigerd worden
 • Automatische kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen (afvalstoffen e.d.) voor mensen onder de armoedegrens
 • Kortingen op musea, sportclubs voor mensen onder de armoedegrens
 • Gratis kortingspas voor alle uitkeringsgerechtigden
 • Borgen van de privacy van voedselbankgebruikers
 • Goede huisvesting voor voedselbanken
 • Bijdragen aan het financieel in dienst kunnen nemen van werknemers van voedselbanken
 • Ruim voldoende, gezond, gevarieerd en veilig voedsel voor de voedselbanken
 • Ingrijpen op het verdienmodel bij de schuldenproblematiek
 • Laagdrempelige en niet complexe aanvraag voor schuldhulpverlening
 • Schuldhulpverlening zonder wachttijden, dit voorkomt verergering van het probleem
 • Gemeente die proactief is in het bekend maken van deze hulpvoorziening
 • Schuldhulpverlening die maatwerk levert
 • Zorg voor vroege signalering in de schuldhulpverlening
 • Kosten van de schuldhulpverlening mogen niet hoger zijn dan het bedrag van de schulden
 • Laat uitbetaling inkomsten van de bijstand gelijklopen met de betaling gemeentelijke kosten zoals huur, afvalstoffenheffing en dergelijke
 • Stop met eigen risico bij gemeentelijke zorgverzekeringen
 • Maak Openbaar Vervoer voor mensen die leven onder de armoedegrens gratis
 • Oproep aan alle inwoners om meer om te zien naar elkaar met een publiciteitscampagne en dialogen in de wijken
 • Ondersteunen van bewonersinitiatieven die iets aan het probleem doen door en via (Lief en Leedstraten, Huizen van de Wijk, inzet van welzijnswerk)
 • Voortzetten aanbod van trainingen aan actieve bewoners om eenzaamheid te herkennen via huisbezoeken aan 75plussers
 • Een ‘aandachtsfunctionaris’ voor geïsoleerde senioren in de wijkteams, gesteund door ervaringsdeskundigen en ‘mensen die begaan zijn met mensen’
 • Samenwerken op wijkniveau van professionele instellingen, ook met actieve bewoners
 • Inzetten op eenzaamheidsbestrijding door activiteiten buiten huis te ontwikkelen (markten, buurthuis, verenigingen stimuleren, vrijwilligerswerk, etc.)
  ECONOMIE & MIDDEN EN KLEIN BEDRIJF (MKB) & TOERISME
 • Versterken van de economische bedrijvigheid en maatschappelijke innovaties
 • Aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven ten behoeve van de lokale werkgelegenheid
 • Samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksorganisaties
 • Ruimhartige en effectieve ondersteuning aan het MKB en ZZP-ers die hebben geleden onder de Coronacrisis
 • Investeren in lokale, regionale en internationale economische relatienetwerken
 • Promotie van toerisme en cultuur in de regio
 • Profileren als toeristische stad binnen de grenzen van de leefbaarheid voor de inwoners
 • Creëren van betere toeristische verbindingen tussen de Randstad en regionale toeristenpleisterplaatsen
 • Vormen regionaal arbeidsmarktbeleid inclusief stimuleringspakket voor werkloze 50plussers
 • Stimuleren van de lokale circulaire economie waar duurzaamheid, innovatie, energiezuinigheid, en milieuvriendelijkheid centraal staan
 • Extra impulsen aan de lokale economie en arbeidsmarkt geven
 • Binnenhalen van kennisintensieve en andere 'schone' bedrijven
 • Innovatieve veranderingen in de economie -daar waar noodzakelijk- te faciliteren
 • Verbetering vestigingsklimaat voor bedrijven en dienstverlening aan het bedrijfsleven
 • Ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's
 • Herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties en winkelgebieden
 • Duurzame grondexploitatie van bedrijventerreinen
 • Gerichte ondersteuning in de land- en tuinbouw en veeteelt
 • Stimuleren van startende ondernemers
 • Verbindingen leggen tussen bedrijven en het onderwijs
 • Transformatie van bedrijfslocaties en winkelpanden naar seniorenwoningen
 • Verpauperingsboete op leegstand van bedrijfslocaties en winkelpanden
 • Regeldruk moet goed tegen het licht worden gehouden en vereenvoudigd (minder & slimmer)
 • Vergunningen worden zo nodig stevig gehandhaafd voor de veiligheid en ter voorkoming van overlast (voor omwonenden en omgeving) en/of het belasten van het milieu
 • Bevorderen van de aangiftebereidheid van ondernemers door het aangifteproces te vereenvoudigen en de pakkans van (winkel-)dieven te vergroten. Een verbod op de rooftas of andere instrumenten van het inbrekersgilde in de plaatselijke verordening helpt hierbij
  VERKEER & BEREIKBAARHEID  
 • Aantrekkelijke parkeermogelijkheden voor inwoners en omwonenden uit de regio maar ook voor toeristen en bezoekers van de stad
 • Parkeerontheffingen voor zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers
 • Parkeervoorzieningen tegen minimale kosten op zondag voor mantelzorgers en familie van senioren
 • Zorgen voor voldoende parkeerfaciliteiten voor (leen)fietsen, scooters en brom- en snorfietsen
 • Gratis of gereduceerd tarief voor mensen met een beperking, die in het bezit zijn van een invalidenparkeerkaart
 • Het bestemmen van de inkomsten uit betaald parkeren voor veilig verkeer en parkeervoorzieningen
 • Bewoners betrekken bij het zoeken naar oplossingen als er overlast ontstaat wegens het vermijden van betaald parkeren
 • Stringente handhaving van wild geparkeerde fietsen en scooters
 • Parkeerbeleid gericht op het terugdringen van zoekend autoverkeer ter verbetering van de luchtkwaliteit.
 • Parkeervoorzieningen voor familie en mantelzorgers tegen minimale kosten om eenzaamheid te voorkomen
 • Voldoende invalide parkeerplaatsen
 • Infrastructuur aanpassen op nieuwe vervoersopties om de veiligheid te bevorderen
 • Scooters waar mogelijk van het fietspad af
 • Inventarisatie van verkeersgevaarlijke (kruis)punten voor fietsers binnen de gemeente, opheffing van deze gevaarlijke situaties of verbetering daarvan, veiliger maken al dan niet zelfstandig als gemeente of door samenwerking met de (mede)verantwoordelijke provincie
 • Prioriteit laten bepalen door het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Personenauto)
 • Goede bereikbaarheid en veiligheid van trottoirs, dus voorkomen van obstakels
 • Uniforme regels bij rotondes
 • Voorkomen van sluipverkeer door woonwijken
 • Stevig handhavingsbeleid tegen diefstal, vernieling en misbruik van scootmobielen
 • Gemeente creëert een autoluwe binnenstad wat goed is voor de luchtkwaliteit, de verkeersveiligheid en de verblijfskwaliteit maar geeft wel ontheffingen voor mindervaliden en ouderen
 • In de gemeente staat de fiets centraal en daarom wordt fietsen gestimuleerd. Er komen meer en betere fietspaden en het wordt makkelijker en veiliger om je fiets te stallen
 • De gemeente stelt innovatie voorop! De gemeente moedigt innovatieve ondernemers actief aan te investeren in duurzame mobiliteit waarbij autogebruik in plaats van autobezit de focus is
 • Gemeente geeft het openbaar vervoer een extra impuls door voor- en natransport beter te laten aansluiten op bestaande netwerken
 • Gemeente zet in op een fijnmazig Openbaar Vervoer in de stad
 • ‘Deur-tot-deur’ maatwerk (vervoer op maat) en kostenreductie voor de reiziger om er gebruik van te maken
 • Zitplaatsen voor senioren en gehandicapten bij elk perron en elke halte
 • Stimuleren van een publiekscampagne om op te staan voor senioren en mindervaliden in het openbaar vervoer
 • Toegankelijk Openbaar Vervoer voor minder mobiele reizigers
 • Een Rotterdam- The Hague Airport (het voormalige Zestienhoven) dat geen uitbreiding van de geluidsruimte krijgt
 • Een Rotterdam- The Hague Airport (het voormalige Zestienhoven) waarbij de Status Quo van het aantal huidige vluchten gehandhaafd wordt
 • De belangrijke taak om de trauma-helicopters te huisvesten op Rotterdam- The Hague Airport
 • Het beter en frequenter ontsluiten (Airport Shuttle) van Rotterdam- The Hague Airport met openbaar vervoer
 • Behouden van gratis openbaar vervoer voor 65+ers
 • Openbaar Vervoer dat klantvriendelijk en toegankelijk is voor in het bijzonder ouderen en hulpbehoevenden
 • Regulier openbaar vervoer buiten het stedelijk gebied dient gegarandeerd te blijven
 • Onderhoud van trottoirs en wegen, vooral in de winter voor de veiligheid van alle inwoners maar in het bijzonder voor de slecht ter been zijnde oudere inwoners
 • Straatmeubilair bij halteplaatsen voor openbaar vervoer
  ONDERWIJS & LAAGGELETTERDHEID
 • Onderwijsvoorzieningen dienen op redelijke afstand te liggen
 • Bewegingsonderwijs wordt gestimuleerd (inclusief schoolzwemmen)
 • Nieuwbouw vindt uitsluitend plaats als dit noodzakelijk is wegens groeiend aantal leerlingen of huisvesting die niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet
 • Nieuwbouw mag niet leiden tot leegstand van oude gebouwen en dus leiden tot desinvesteringen
 • Nieuwbouw en verbouw dienen duurzaam en zoveel mogelijk energie neutraal te zijn
 • Bevorderen dat leerlingen en ouders vrije keuze hebben om het onderwijs te volgen bij de locatie die zij wensen
 • Alle onderwijsinstellingen dienen de Nederlandse wet – en regelgeving te respecteren
 • Voorkomen van achterstanden, met name op het gebied van de Nederlandse taal
 • Stimuleren van de educatie van volwassen in het kader van een leven lang leren
 • Verbeteren van laaggeletterdheid, hulp bij administratieve handelingen en het ondersteunen van niet-digitaal vaardigen in het bijzonder voor de generaties die niet zijn opgegroeid met de nieuwe digitale wereld
 • Een taalakkoord waarbij diverse partners met elkaar worden verbonden, zodat ze elkaar kunnen versterken. De partners, waaronder het UWV, commerciële aanbieders van inburgeringscursussen, wijkteams e.d. gaan samenwerken
 • Ambassadeurs die het onderwerp laaggeletterdheid en ook digitale vaardigheden op de agenda gaan zetten
 • Actief benaderen van werkgevers. Zij weten vaak wie van hun werknemers moeite hebben met lezen en schrijven. Ook de basisscholen wordt gevraagd te signaleren en mensen te trainen
 • Ontwikkelen van taalhuizen waar mensen die moeite hebben met lezen en schrijven terecht kunnen voor (mondeling gegeven) informatie en geholpen worden de juiste cursussen te vinden
 • Goede informatievoorziening over Openbaar Vervoer ook voor de niet-digitaal vaardigen
 • Leraren dienen meer waardering in salaris, respect en werkdruk te krijgen
 • Kleinere klassen
 • Bij personeelstekort een welkomstpremie voor docenten en hulp bij huisvesting in de stad
 • Gelijke kansen voor alle kinderen
 • Extra financiële ondersteuning vanuit de gemeente voor ontbijt is gewenst, maar ook scholen en het Rijk moeten bijdragen
 • In de Jeugdzorg geen wachtlijsten
 • Meer geld uittrekken voor goede en passende jeugdzorg
 • Kinderen en tieners met problemen moeten snel geholpen en behandeld worden
 • Armoedebestrijding ouders
 • Timeblocks bij computergebruik op scholen door kinderen
 • Meer aandacht voor geschiedenis, maatschappijleer en burgerschapskunde
 • Voor scholen een lespakket laten ontwikkelen met aandacht voor de wereldwijde handels-, slavernij-, en migratiegeschiedenis
 • Jong en oud meer in contact met elkaar te brengen: bijvoorbeeld via ouderen vertellen aan groep 7 en 8 van het basisonderwijs over hun ervaringen in de Tweede Wereldoorlog
 • Raadsleden die zich inzetten om de rol van de politiek in de samenleving uit te leggen op scholen
  CULTUUR & SPORT & RECREATIE
 • Voortdurende vernieuwing van de kunst- en cultuuruitingen
 • Actieve en passieve deelname aan cultuuractiviteiten voor zowel de ontwikkeling van jonge mensen als voor die van volwassenen. Cultuur begint op school, maar de overheid kan ook zorgen voor programma’s voor mensen die aan hun tweede jeugd beginnen
 • Stimuleren dat kunst- en cultuurinstellingen/gezelschappen meer voorstellingen/uitvoeringen overdag programmeren in verband met veiligheid ouderen
 • Het belang om iets te zeggen over hoe ons land in het verleden functioneerde en hoe de bevolking destijds leefde, te vertellen. Het erfgoed maakt ons bewust van onze geschiedenis, het laat zien waar wij vandaan komen
 • Ondersteunen van een lokale cultuurkaart en ziet graag een dergelijke voorziening voor ouderen én jongeren met een kleine beurs. Het lastminute kaartje is een goede mogelijkheid
 • Een stad die uitnodigt uit tot bewegen en sport
 • Een stad die zorgt dat inwoners plezier in bewegen krijgen
 • Een stad die sportambitie en –innovatie ademt
 • Gemeentelijke sportvoorzieningen die betaalbaar zijn en van goede kwaliteit, zodat inwoners hier graag gebruik van maken
 • Sportvoorzieningen die een visitekaartje zijn op het gebied van duurzaamheid
 • Dat in alle wijken mensen overal naar wens kunnen sporten, spelen en bewegen
 • Kleinschalige evenementen die naast topsportevenementen horen zodat zoveel mogelijk mensen gaan bewegen en de evenementen kunnen
 • Topsport die ter ondersteuning is van de breedtesport
  MILIEU & NATUUR & DUURZAAMHEID & ENERGIE
 • Vergroenen van wijken door extra bomen en beplanting die vogels en vlinders aantrekken
 • Goed onderhouden groen
 • Bijenhotels om nest- of schuillocaties te bieden voor bijen, vlinders en andere insecten
 • Compensatie van de groei van de stad door de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden
 • Stadstuinen en stadslandbouw op daken en in verloren stukjes grond. Deze dienen een prominente plek te krijgen in de stad
 • Aanpak zwerfafval en plaatsen van afvalbakken/containers
 • Achteraf scheiden van integraal ingezameld afval; ook wel nascheiding genoemd. Dit wordt ook in de komende beleidsperiode doorgezet
 • Weren van vervuilende scooters op fietspaden
 • 80-km zone op de rijkswegen op de gehele ring rond de stad omdat dit de luchtkwaliteit van de stad aanzienlijk zal verbeteren
 • Openbaar Vervoer stimuleren door meer gratis reizen, hogere frequentie van bus, tram en metro ed.
 • Overgang naar meer duurzame vormen van vervoer (fiets, openbaar vervoer en schoon vervoer) Een stimulerende gemeente zet dit beleid voort
 • Gemeentelijk Openbaar Vervoer wat onafhankelijk is van fossiele brandstoffen
 • Terugbrengen van het energieverbruik en rekening houden met duurzaam technologische innovaties met als doel duurzaamheid in te zetten op stedelijke schaal
 • Actief gemeentelijk inkoopbeleid waarbij duurzaamheid, CO2-uitstoot reductie, en milieuvriendelijkheid voorop staan
 • Hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief
 • Stimuleren van besparende maatregelen en deze desnoods afdwingen
 • Tegenhouden van boren naar schaliegas
 • Verantwoord duurzaam economisch milieu - en energiebeleid
 • Stimuleren van energiebesparende maatregelen
 • Stimuleren om gebruik te maken van ‘groene stroom’
 • Stikstof beleid niet over maar met de boeren
 • Duurzaamheid JA, maar betaalbaar voor iedereen
 • Welzijn en leefomgeving mogen niet ondergeschikt zijn aan het economisch belang
 • Functioneel strikte aanpak van milieuvervuiling en geluidsoverlast
 • Woningen worden pas afgekoppeld van het gas en er wordt pas ingezet op warmtepompen als woningen geschikt zijn gemaakt voor duurzame en betaalbare warmtetechnieken
 • Veilig en goed leefklimaat voor nu en later
 • Voorkomen van wateroverlast en overstroming
 • Voorkomen overlast van kwelwater
 • Voorzieningen om de gevolgen van een periode van langdurige droogte te beperken
 • Vergroening van stad en dorp
 • Zorg voor voldoende en schoon water en biodiversiteit
 • Toekomstgericht duurzaam waterbeheer
 • Stimuleren waterbewustzijn (voorlichting, hergebruik, subsidieregeling etc.)
 • Terugdringen oppervlaktewatervervuiling (voorlichting, handhaving)
 • Terugdringen drinkwatervervuiling door medicijngebruik (voorlichting)
 • Afkoppelen van het regenwater van het riool; waterberging
  VRIJWILLIGERS
 • Maatschappelijke waardering en ondersteuning van vrijwilligers
 • Geen verdringing /banenverlies door inzet van vrijwilligers
 • Maximumbedrag onbelast zijn van vrijwilligersvergoedingen
 • Regelgeving mag geen beperking zijn voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk
 • Gratis aan te vragen Verklaring over gedrag (VOG) ten behoeve van vrijwilligerswerk
  BESTUUR & FINANCIËN             
 • De beste bestuurders aanstellen, desnoods los van politieke partijen
 • Een minderheidscollege vergroot de kans op herstel van het dualisme
 • Procedurele keuze over het functioneren van de gemeenteraad wordt per fractie en niet per raadsmeerderheid gestemd
 • Voorzitter van de raadsvergadering wordt gekozen door de raad
 • Rechtstreeks gekozen burgemeester
 • Gemeentelijke huishoudboekje op orde hebben en houden. 50PLUS wil volgende generaties niet opzadelen met de lasten van een (toenemende) schuld
 • Bindende lokale referenda. Ook de bevolking kan onder wettelijke voorwaarden een (bindend) referendum voorstellen. Directe democratie als aanvulling op de parlementaire democratie. 50PLUS laat zich graag inspireren door het beleid in Zwitserland
 • Gemeenteraadsverkiezingen over de lokale politiek te laten gaan en niet over de landelijke politiek
 • Geen privatiseringen waar dat niet in het belang is voor de samenleving.
 • Streeft naar het handhaven of het verwerven van een (meerderheids-) belang door de gemeente, eventueel samen met andere gemeenten in de regio, in essentiële activiteiten, zoals openbaar vervoer, communicatie, energie, water en gezondheidszorg.
 • Streeft naar meer gemeentelijke nutsbedrijven waar mogelijk
 • Gemeenteraadsleden die de fractie verlaten en op persoonlijke titel verder gaan worden beperkt in financiële middelen
 • Fracties kunnen met commissieleden worden aangevuld tot een totaal om de taken als fractie naar behoren te kunnen uitvoeren
 • Meer grip op de uitvoeringsorganisaties van een gemeenschappelijke regeling
 • Geen opgeklopte jaarcijfers door in te teren op de algemene reserve
 • Niet interen op reserves om financiële cijfers op te poetsen
 • Bij onvoldoende financiële middelen door de rijksoverheid worden doelstellingen aangepast
 • Staat voor deugdelijk financieel beleid en staat voor de kleintjes waarin megalomane prestigeprojecten geen voorkeur krijgen
 • Geen uitbreiding van de gemeentelijke belastingen omdat dit opnieuw zal leiden tot lastenverzwaringen voor de inwoner en de ouderen, die niet mee mochten delen in de eerdere lastenverlichtingen. Daarom zal 50PLUS landelijk nieuwe wetgeving hierover bestrijden
 • Gemeenten doen investeringen acyclisch zodat de kosten beperkt blijven
[/su_spoiler]
Volledig Verkiezingsprogramma 2022-2026

Volledig Verkiezingsprogramma 2022-2026

50PLUS Rotterdam ‘Omdat het beter moet’

Kies Nu, Stem voor Later

Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele nationaliteiten hun werk en leven hebben. Rotterdam, een stad waar de gevleugelde uitspraak van ‘niet lullen maar poetsen’ recht wordt gedaan en waar mensen groos zijn op het feit dat ze ook niet kletsen maar aanpakken! In Rotterdam hoort in overeenstemming met de brede pallet aan diverse inwoners ook een 50PLUS in de gemeenteraad thuis, een 50PLUS Rotterdam die aandacht heeft voor alle Rotterdammers, een partij die de verbinding weet te leggen tussen jong en oud. Senioren en jeugdigen hebben elkaar nodig. Op het werk en in het dagelijks leven. De levens- en werkervaring van vijftigplussers en de vitaliteit en het idealisme van de jeugd maken samen een goede stad en een goed leven. 50PLUS Rotterdam gaat zich de komende vier jaar inzetten voor de verbetering van het leven voor alle Rotterdammers. In ons verkiezingsprogramma 2022-2026 50PLUS ‘Omdat het beter moet vindt u ons brede totaalprogramma; visie en standpunten.  

Bekijk hier de volledige versie van ons verkiezingsprogramma.

Kandidatenlijst 50PLUS Rotterdam

Kandidatenlijst 50PLUS Rotterdam

De kandidatenlijst is rond. 50PLUS Rotterdam gaat met groot vertrouwen met deze kandidatenlijst die een afspiegeling is van de Rotterdamse samenleving de gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026 in.