Statuten

Statuten per 15 juni 2016

De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft in een algemene ledenvergadering gehouden te Utrecht op twaalf december tweeduizendvijftien besloten de statuten van de vereniging te wijzigen, zoals hier is vermeld.

Artikel 1: Naam en Zetel
a. De vereniging heeft als naam 50PLUS en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
b. De vereniging was eerder bekend onder de namen Onafhankelijke Ouderen en
kinderen Unie (OOKU) en Onafhankelijke ouderen en Kinderen Unie (OOKU) 50PLUS.
c. 50PLUS is gevestigd in Den Haag.

Artikel 2: Doel en Middelen
a. 50PLUS richt zich als brede volkspartij op het rechtvaardig en fatsoenlijk functioneren van de Nederlandse rechtsorde. Zij behartigt in het bijzonder de belangen van de oudere inwoners van Nederland en de oudere Nederlanders in het buitenland, eveneens alle belangen van de Nederlanders die zich tot 50PLUS voelen aangetrokken. Zij wil de betrokkenheid van burgers bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de politieke besluitvorming verbeteren en de dialoog tussen generaties bevorderen.
b. Dit doel is nader omschreven in de Beginselverklaring, die door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. 50PLUS wil dit doel bereiken met middelen die passend zijn binnen de Nederlandse rechtsorde. 50PLUS streeft naar een zo sterk mogelijke positie in de vertegenwoordigende lichamen van het Nederlands staatkundig bestel en de Europese Unie. 50PLUS stelt daartoe politieke programma ’s vast op de wijze zoals geregeld in het Huishoudelijk Reglement, als bedoeld in artikel 3.

Artikel 3: Reglementen
a. 50PLUS heeft een Huishoudelijk Reglement, dat voorziet in de wijze waarophetgeen in deze Statuten is vastgelegd nader wordt uitgewerkt.
b. Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
c. Naast het Huishoudelijk Reglement kan de Algemene Vergadering een of meer reglementen vaststellen.

Artikel 4: Lidmaatschap
a. Lid van 50PLUS kan zijn iedere ingezetene in Nederland en iedere Nederlandse staatsburger in het buitenland, die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en instemt met de Beginselverklaring van 50PLUS.
b. Aanmelding van het lidmaatschap vindt plaats bij het secretariaat van de partij; hierna te noemen het 50PLUS partijkantoor.
c. Het Hoofdbestuur als bedoeld in artikel 8 beslist binnen een termijn van twee weken na aanmelding omtrent de toelating als lid. Nadere regels omtrent wijze van aanmelding en toelating zijn uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement;
d. Het Hoofdbestuur deelt de aanvrager mede of hij als lid is toegelaten of geweigerd. Indien de aanvrager als lid wordt toegelaten, vangt het lidmaatschap aan twee weken na de in de vorige zin bedoelde mededeling. Het lidmaatschap van de partij is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
e. Alle leden met uitzondering van geschorste leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering en hebben daar ieder het recht op het uitbrengen van één stem.
f. Het 50PLUS partijkantoor houdt een register bij waarin de relevante gegevens van alle leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht elke wijziging van die gegevens door te geven aan het 50PLUS partijkantoor.
g. leder lid is verplicht contributie te betalen volgens de jaarlijks door de Algemene Vergadering vast te stellen contributieregeling.
h. Wanneer een lid zijn verplichtingen ten opzichte van 50PLUS niet tijdig nakomt, kan het Hoofdbestuur besluiten tot het opschorten van de rechten – waaronder de uitoefening van het stemrecht – van het betreffende lid.
i. Een lid kan niet worden gekandideerd voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies binnen één jaar na de onder d bedoelde mededeling, tenzij het Dagelijks Bestuur van 50PLUS als bedoeld in artikel 8 onder c hiertoe schriftelijk ontheffing heeft verleend.

Artikel 5: Einde lidmaatschap
a. Het lidmaatschap van 50PLUS eindigt door:
1. overlijden van het lid.
2. opzegging door het lid, schriftelijk bij het 50PLUS partijkantoor vóór 1 december van het kalenderjaar.
3. opzegging door 50PLUS. Dit geschiedt door het Hoofdbestuur en kan met onmiddellijke ingang plaatsvinden wanneer het lid ophoudt te voldoen aan de verplichtingen die aan het lidmaatschap volgens deze statuten zijn verbonden.
4. ontzetting uit het lidmaatschap.
I. Dit geschiedt door het Hoofdbestuur en kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van 50PLUS handelt of wanneer het lid 50PLUS op onredelijke wijze benadeelt;
II Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt middels een aangetekend schrijven met opgaaf van reden. Hiertegen is binnen vier weken na ontvangst van het besluit beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 9.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst;
b. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributie voor het gehele kalenderjaar door het lid verschuldigd.

Artikel 6: Partijorganisatie
a. De Algemene Vergadering, de ledenvergadering op landelijk niveau, is het hoogste orgaan binnen 50PLUS.
b. Het Hoofdbestuur is het hoogste bestuursorgaan binnen 50PLUS.
c. De organisatie en werkwijze van de niet landelijke niveaus worden nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 7: De Algemene Vergadering
a. Alle bevoegdheden die niet door de wet of deze statuten aan andere organen zijn toebedeeld komen toe aan de Algemene Vergadering.
b. De Algemene Vergadering komt zo vaak bijeen als in het Huishoudelijk Reglement is geregeld of het Hoofdbestuur het wenselijk acht en wordt gehouden op een door het Hoofdbestuur vast te stellen locatie in Nederland.
c. Tenminste één maal per jaar – binnen zes maanden na het einde van het voorafgaande kalenderjaar – vindt een Algemene Vergadering plaats waar het Hoofdbestuur zijn jaarverslag uitbrengt en rekening en verantwoording aflegt over het gevoerde beleid.
d. Bijeenroeping van Algemene Vergadering geschiedt door het Hoofdbestuur middels een emailbericht aan de leden van 50PLUS, op een termijn van tenminste veertien dagen voorafgaand aan de datum waarop de vergadering is uitgeschreven. Indien van een lid geen email adres bekend is, wordt de aankondiging schriftelijk verzonden. In het Huishoudelijk Reglement zijn nadere bepalingen opgenomen ten aanzien van relevante aspecten zoals onder meer agenda en besluitvorming.
e. De Algemene Vergadering kan slechts besluiten nemen over onderwerpen die op de vooraf toegezonden agenda zijn geplaatst.
f. De Algemene Vergadering wordt ook bijeengeroepen indien tenminste tien procent van de stemgerechtigde leden van 50PLUS zulks noodzakelijk acht en dit schriftelijk te kennen heeft gegeven. De wijze waarop deze kennisgeving dient te geschieden wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 8: Het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur
a. Er is een Hoofdbestuur, waarvan de bestuursleden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 onder h, worden benoemd door de Algemene Vergadering uit de leden van 50PLUS.
b. Het Hoofdbestuur bestaat uit negen natuurlijke personen en is belast met de algemene leiding van 50PLUS en de uitvoering van de besluiten van de Algemene Vergadering. Het Hoofdbestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het Dagelijks Bestuur als bedoeld onder 8c.
c. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen en benoemd. Zij vormen tezamen met een uit en door het Hoofdbestuur te kiezen vicevoorzitter het Dagelijks Bestuur van 50PLUS.
d. Bestuursleden worden gekozen in de eerste Algemene Vergadering van een jaar en worden benoemd voor een periode van drie jaar.
e. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een bestuurslid dat een vacature vervult, wordt benoemd voor de resterende zittingsduur van het bestuurslid voor wie het in de plaats komt.
f. Bestuursleden kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst en van hun functie ontheven
g. 50PLUS wordt vertegenwoordigd door het Hoofdbestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, waarvan ten minste een bestuurder deel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur.
h. Het Hoofdbestuur is – na goedkeuring van de Algemene Vergadering – mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, bezwaring of vervreemding van registergoederen.
i. De wijze van verkiezing en de werkwijze van het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur worden voorts nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 9: Commissie van Beroep
a. Onafhankelijk van de Algemene Vergadering en het Hoofdbestuur functioneert de Commissie van Beroep. Leden en aspirant leden kunnen bij de Commissie van Beroep bezwaar aantekenen tegen een beslissing van het Hoofdbestuur over niet-toelaten, schorsen of ontzetting uit het lidmaatschap. De commissie doet bindende uitspraken.
b. Deze Commissie van Beroep wordt op voordracht van het Hoofdbestuur gekozen door de Algemene Vergadering; leden worden benoemd voor een
periode van drie jaar.
c. Naast de gekozen leden van de Commissie van Beroep worden op voordracht van het Hoofdbestuur drie plaatsvervangende leden benoemd die in geval van belet van een van de vaste leden van de Commissie van Beroep de opengevallen plaats kunnen innemen.
d. De commissie functioneert volgens een reglement dat door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 10: Wijziging van de Statuten
a. Wijziging van de Statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de Algemene Vergadering waarbij de voorgestelde wijziging en eventuele aanpassingen tenminste veertien dagen voor de vergadering woordelijk voor alle leden beschikbaar zijn.
b. Voor wijziging van de statuten is een besluit nodig van de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
c. Wijzigingen in de statuten treden in werking zodra hiervan een notariële akte is opgemaakt; iedere bestuurder is tot het verlijden van de desbetreffende akte bevoegd.

Artikel 11: Ontbinding van 50PLUS
a. Een besluit tot ontbinding van 50PLUS wordt genomen door de Algemene Vergadering waarbij het bepaalde in artikel 10 van toepassing is.
b. De Algemene Vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van 50PLUS.
c. Voor zover de Algemene Vergadering bij haar onder a bedoelde besluit geen andere vereffenaars heeft benoemd, treden de leden van het Hoofdbestuur bij ontbinding op als vereffenaar met inachtneming van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

SLOTBEPALINGEN
De comparant is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van het hiervoor vermelde legitimatiebewijs. WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Hilversum op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard van die inhoud te hebben kennis genomen en op de volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij,
notaris, ondertekend. (Volgt ondertekening door comparant en notaris)

Delen via: