Wonen & Bouwen

De meeste ouderen wonen in de steden en blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde woonomgeving leven; ouderen zijn honkvast en hechten aan de eigen woning en de wijk. Omdat veel ouderen in hun woning willen blijven wonen, óók wanneer zij minder mobiel en vitaal worden geeft dat spanning met het woonbeleid van de gemeente Rotterdam dat gericht is op de doorstroming op de woningmarkt. De lage verhuismobiliteit van ouderen kan een obstakel vormen voor huishoudens die nog aan het begin van hun wooncarrière staan. Voor ouderen is het aanpassen van de huidige woningen aan de wensen van ouderen van groter belang dan het bouwen van nieuwe woningen. De behoefte aan aangepaste woningen neemt met de toename aan ouderen toe. 

Het rijk en de gemeente Rotterdam willen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen (zorgbeleid). Het aanbod van seniorvriendelijke woningen is in de gemeente beperkt. Dat betekent dat bestaande woningen moeten worden aangepast. Niet alleen om de ouderen veilig en comfortabel te laten wonen, maar ook om het kostenbesparende element van langer thuis wonen ook daadwerkelijk als gemeente te halen. Gemeente, financiers, zorginstellingen en woningbouwcorporaties zouden samen moeten werken om een voor de inwoner zo geschikt mogelijke oplossing te vinden. 

De woonsituatie van autochtone en niet-westerse allochtone 65-plussers verschilt aanzienlijk. Niet-westerse allochtonen wonen relatief vaak in een huurwoning; nog geen 16 procent van hen woont in een koopwoning, tegenover circa de helft van de autochtone en westerse allochtone 65-plussers. Dit betekent dat zij vaker dan autochtone ouderen afhankelijk zijn van woningcorporaties als het gaat om woningaanpassingen. Niet-westerse allochtone 65-plussers wonen ook veel vaker in een appartement, maisonnette of bovenwoning dan autochtone ouderen. Vooral Surinaamse en Antilliaanse ouderen wonen vaak in een meergezinswoning; slechts 37 procent van hen woont in een eengezinswoning. Niet-westerse allochtone ouderen wonen ook vaker minder ruim. Daarnaast wonen zij veel minder vaak in een woning die geschikt is om oud in te worden. Van de Turkse en Marokkaanse 65-plussers woont 45 procent niet in een voor ouderen geschikte woning; onder autochtone 65-plussers geldt dit voor 31 procent. Over het algemeen is de woning en de woonomgeving van niet-westerse allochtone ouderen minder geschikt om oud in te worden dan die van de autochtone oudere huishoudens. 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • een op de behoeften van de inwoners en betaalbare woningvoorraad in Rotterdam 
 • de lokale regels voor het bouwen moeten waar nodig zodanig worden aangepast dat er meer leeftijdsbestendig en energiezuinig wordt gebouwd 
 • gemengde wijken rekening houdende met de diverse groepen Rotterdammers; gezinnen met kinderen, ouderen, gehandicapten, studenten, starters, allochtone inwoners ed. 
 • geschikte en toegankelijke woningen voor ouderen en gehandicapten 
 • aanpassen van de huidige woningen van ouderen zodat ouderen in hun vertrouwde huis en buurt kunnen blijven wonen 
 • leeftijdsbestendige, voor ouderen en gehandicapten toegankelijke en energiezuinige nieuwbouw 
 • een actieplan Ouderenhuisvesting naar analogie van het bewezen effectieve Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting (LAS) 
 • woningbouwcoöperaties die zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen voor ouderen en die hun woningvoorraad adequaat onderhouden met extra aandacht voor energiezuinig maken van de huurwoningen 
 • Rotterdamse woningbouwcoöperaties met huren van ten hoogste 70% van de maximale huurprijs 
 • Kleine en betrokken woningcorporaties 
 • nieuwe woonconcepten van inwoners 
 • integrale woon- en zorgvisie voor wijken 
 • familiehuizen, waar drie generaties van een familie met elkaar samenwonen, worden fiscaal gestimuleerd. 
 • klus- en huurwoningen tegen lage huren voor starters en andere groepen inwoners 
 • samenwerking met zorgverzekeraars en woningcorporaties 
 • het doorontwikkelen van leegstaande winkel, kantoor en bedrijfspanden tot sociale huurwoningen (herstructureren en transformeren)

FEIJENOORD CITY 

De bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord is niet alleen van grote betekenis voor de voetbalclub. Feyenoord City zal z’n naam waar moeten maken en van beslissende, positieve invloed moeten zijn op de toekomst van Rotterdam, en met name op Rotterdam-Zuid. Feyenoord, Vreewijk, Afrikaanderwijk dat zijn de wijken die door Feyenoord City een beslissende duw naar boven moeten krijgen. De impact op de Stad moet zo groot mogelijk zijn. 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • een tweede stadsbrug die Feyenoord met Kralingen verbindt 
 • het benutten van het woonpotentieel van de zuidelijke Maasoever 
 • het toepassen van mixed- use stadsblokken, waarbij voldoende economische bedrijvigheid zich kan ontwikkelen 
 • een integrale parkeeroplossing, voor zowel stadion als de grootschalige verstedelijking; integraal, ruimtelijk, onderdeel van een overkoepelend mobiliteitsplan

Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden. 

Delen via: