Milieu, Natuur, Duurzaamheid & Energie

Groene stad=gezonde stad 

Rotterdam is een groene stad met een overvloed aan bomen. Niet alleen in de vele parken, langs de oevers van de rivier en de singels, maar ook langs de vele straten met bomen. Het groen geeft mede kleur aan de stad en biedt met lommerrijke plekken bescherming tijdens hete zomerdagen. De parken en lanen en de singels geven de stad een aantrekkelijk groen gezicht, dat ook woonruimte biedt voor talrijke stedelijke flora en fauna.

Elke gemeente werkt aan een aantrekkelijke woonstad. De inrichting van de openbare ruimte, met bomen als belangrijke succesfactor, levert daaraan een belangrijke bijdrage. Bomen geven kleur aan de stad en dragen bij aan een gezonde en natuurlijke leefomgeving. Groen draagt bij aan temperatuursverlaging in de stad en zuivert de vervuilde lucht. Bomen zijn onmisbaar in een duurzame stad. Elke gemeente streeft naar een hogere kwaliteit, eenduidigheid en herkenbaarheid van de openbare ruimte na. Een onderdeel van dat streven is de Bomenstructuurvisie. Door de afname van geschikte leefomgevingen voor bijen, vlinders en andere insecten is het steeds moeilijker voor deze dieren om geschikte nestlocaties en overwinteringsplekken te vinden. Nestgelegenheid is essentieel voor het overleven van deze diergroepen. En bijen zijn van levensbelang voor de voedselzekerheid. Tachtig procent van de voedselgewassen wereldwijd is afhankelijk van dierlijke bestuiving door insecten zoals de bij. Zonder de bijen geen bestuiving, en zonder bestuiving geen appels, peren, tomaten, uien, cacao, koffie en nog veel meer.

In het verleden waren tuinen veel natuurlijker. Sloten hadden nog natuurlijke oevers, dood hout bleef vaak liggen en er bevond zich een grote diversiteit natuurlijk opkomende planten. Tegenwoordig wordt de tuin vol gelegd met bestrating en is de diversiteit aan planten vervangen door steeds dezelfde soorten die in elke tuin constant terugkomen. Deze verandering is een van de oorzaken van de afname van bijen en vlinderpopulaties in Nederland.

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • Vergroenen van wijken door extra bomen en beplanting die vogels en vlinders aantrekken 
 • Goed onderhouden groen 
 • Bijenhotels om nest- of schuillocaties te bieden voor bijen, vlinders en andere insecten 
 • Compensatie van de groei van de stad door de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden 
 • Stadstuinen en stadslandbouw op daken en in verloren stukjes grond. Deze dienen een prominente plek te krijgen in de stad 

 

Afval achteraf scheiden 

Het Rotterdamse afvalbeleid gaat uit van de principes van duurzaamheid en kostenefficiency en speelt in op de verwachte toekomstige grondstoffen schaarste. Naast afvalscheiding aan de bron is voor verdere verduurzaming het afvalbeleid uitgebreid met het nieuwe initiatief het achteraf scheiden van integraal ingezameld afval; ook wel nascheiding genoemd. Dit geldt niet alleen voor kunststof verpakkingsafval, maar ook voor andere afvalstromen zoals GFT, metalen en drankenkartons. Vele gemeenten kennen veel hoogbouw en daarnaast een grote en diverse bevolking. Met nascheiding wordt beoogd om deze drempels voor scheiding aan de bron, jarenlang de beproefde methode in het land, te verlagen. Een betere afvalscheiding leidt tot verlaging van de afvalstoffenheffing die de bewoners moeten betalen.

 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • Aanpak zwerfafval en plaatsen van afvalbakken/containers 
 • Achteraf scheiden van integraal ingezameld afval; ook wel nascheiding genoemd. Dit wordt ook in de komende beleidsperiode doorgezet 

 

Minder vervuiling 

Het programma Slimme en Gezonde stad heeft tot doel te verkennen hoe een permanente verbetering van de leefbaarheid en gezondheid in Rotterdam gerealiseerd kan worden zonder hierbij nieuwe normen op te leggen. Met het programma Slimme en Gezonde Stad zoekt Rotterdam, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisatie die samen met het rijk naar slimme oplossingen voor een gezonde, duurzame en leefbare stad. De focus ligt daarbij op luchtkwaliteit en geluid, twee thema’s die uit oogpunt van milieu in hoge mate bepalend zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van bewoners.

 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • Weren van vervuilende scooters op fietspaden 
 • 80-km zone op de rijkswegen op de gehele ring rond de stad omdat dit de luchtkwaliteit van de stad aanzienlijk zal verbeteren 
 • Openbaar Vervoer stimuleren door meer gratis reizen, hogere frequentie van bus, tram en metro ed. 
 • Overgang naar meer duurzame vormen van vervoer (fiets, openbaar vervoer en schoon vervoer) Een stimulerende gemeente zet dit beleid voort
 • Gemeentelijk Openbaar Vervoer wat onafhankelijk is van fossiele brandstoffen 

 

De laatste anderhalve eeuw zijn het aantal bewoners, de economische waarde van de stad en de regio en de onderlinge afhankelijkheden in de samenleving fors toegenomen. De schade als gevolg van extreme weersomstandigheden of een dijkdoorbraak zal daardoor veel groter zijn dan vroeger. De zorg voor een veilige, bereikbare en aantrekkelijke stad is dus steeds belangrijker en urgenter. Dit is echter nog niet zo eenvoudig omdat de klimaatontwikkeling veel onzekerheden kent. Het is onduidelijk wat er precies gaat veranderen en op welke termijn dit zal gebeuren.

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • Terugbrengen van het energieverbruik en rekening houden met duurzaam technologische innovaties met als doel duurzaamheid in te zetten op stedelijke schaal 
 • Actief gemeentelijk inkoopbeleid waarbij duurzaamheid, CO2-uitstoot reductie, en milieuvriendelijkheid voorop staan 
 • Hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief 
 • Stimuleren van besparende maatregelen en deze desnoods afdwingen 
 • Tegenhouden van boren naar schaliegas 
 • Verantwoord duurzaam economisch milieu – en energiebeleid
 • Stimuleren van energiebesparende maatregelen
 • Stimuleren gebruik maakt van ‘groene stroom’
 • Stikstof beleid niet over maar met de boeren
 • Duurzaamheid JA, maar betaalbaar voor iedereen
 • Welzijn en leefomgeving mogen niet ondergeschikt zijn aan het economisch belang
 • Functioneel strikte aanpak van milieuvervuiling en geluidsoverlast
 • Woningen worden pas afgekoppeld van het gas en er wordt pas ingezet op warmtepompen als woningen geschikt zijn gemaakt voor duurzame en betaalbare warmtetechnieken

 

Water 

Klimaatverandering en temperatuurstijgingen zijn funest voor ouderen en andere kwetsbare groepen. Dit kan leiden tot vroegtijdig overlijden. 50PLUS maakt zich sterk voor deze ouderen en kwetsbare groepen en werkt aan een langjarige visie op het vlak van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Ook de waterhuishouding moet geschikt worden gemaakt voor zowel onze huidige als de toekomstige generaties (Fit for the Future).

50PLUS vindt dat deze visie op een zodanige geleidelijke wijze ingevoerd dient te worden dat dit geen of zeer beperkte kosten met zich meebrengt. Toekomstige opbrengsten door innovatie en samenwerking dienen de kosten te dekken.

Vooral de Waterschappen hebben het voortouw om de doelen rond de waterhuishouding te realiseren maar ook de gemeente dient haar verantwoordelijkheid hierin te neme

Ook voor de gemeente geldt dat een leefomgeving die beter voorbereid is op de veranderende weersomstandigheden (klimaatadaptie), draagt bij aan een beter woonklimaat. Het extra groen zorgt voor minder wateroverlast en het tegengaan van hittestress.

50PLUS zet in op het klimaatbestendig bouwen en inrichten van nieuw te ontwikkelen woonwijken en van bestaande wijken zoveel mogelijk te ‘vergroenen’. Bij toekomstige inrichtingsplannen van wijken dient     enerzijds rekening te worden gehouden met voldoende mogelijkheden van waterafvoer en anderzijds voor mogelijkheden van wateropslag.

Nederland is zeer kwetsbaar gebleken voor overstromingen en weersextremen.
Dat betekent dat het bouwen op verkeerde plekken leidt tot grote materiele en financiële schade. Beneden NAP (Normaal Amsterdams Peil) moet er in de bouwopgave van gemeenten altijd in overleg met de Waterschappen (Omgevingswet) bezien worden of het kan.

 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • Veilig en goed leefklimaat voor nu en later
 • Voorkomen van wateroverlast en overstroming
 • Voorkomen overlast van kwelwater
 • Voorzieningen om de gevolgen van een periode van langdurige droogte te beperken
 • Vergroening van stad en dorp
 • Zorg voor voldoende en schoon water en biodiversiteit
 • Toekomstgericht duurzaam waterbeheer
 • Stimuleren waterbewustzijn (voorlichting, hergebruik, subsidieregeling etc.)
 • Terugdringen oppervlaktewatervervuiling (voorlichting, handhaving)
 • Terugdringen drinkwatervervuiling door medicijngebruik (voorlichting)
 • Afkoppelen van het regenwater van het riool; waterberging

 

 

Delen via: