Verkeer & Bereikbaarheid

Parkeren

Dertig tot veertig procent van de bevolkingsgroei in de komende jaren vindt plaats in de vier grote steden (de G4) van Nederland. De stedeling neemt het Openbaar Vervoer en de fiets en gebruikt aanzienlijk minder de auto. De groei van de automobiliteit in en om de stad neemt af. Het autoverkeer van en naar de stad groeit al twintig jaar niet meer.

 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • Aantrekkelijke parkeermogelijkheden voor inwoners en omwonenden uit de regio maar ook voor toeristen en bezoekers van de stad 
 • Parkeerontheffingen voor zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers 
 • Parkeervoorzieningen tegen minimale kosten op zondag voor mantelzorgers en familie van senioren 
 • Zorgen voor voldoende parkeerfaciliteiten voor (leen)fietsen, scooters en brom- en snorfietsen
 • Gratis of gereduceerd tarief voor mensen met een beperking, die in het bezit zijn van een invalidenparkeerkaart 
 • Het bestemmen van de inkomsten uit betaald parkeren voor veilig verkeer en parkeervoorzieningen 
 • Bewoners betrekken bij het zoeken naar oplossingen als er overlast ontstaat wegens het vermijden van betaald parkeren
 • Stringente handhaving van wild geparkeerde fietsen en scooters
 • Parkeerbeleid gericht op het terugdringen van zoekend autoverkeer ter verbetering van de luchtkwaliteit.
 • Parkeervoorzieningen voor familie en mantelzorgers tegen minimale kosten om eenzaamheid te voorkomen
 • Voldoende invalide parkeerplaatsen 

 

Veilig verkeer 

Het fietsverkeer is de afgelopen tien jaar in Rotterdam gegroeid met ruim zestig procent. De populariteit van de elektrische fiets groeit snel, met name op de langere regionale ritten. Rond de 160.000 Rotterdammers pakken dagelijks hun fiets. Nog eens 200.000 Rotterdammers doen dat wekelijks. Zo’n 160.000 Rotterdammers fietsen nooit. Er zijn wel sterke fietsverschillen tussen de wijken. Bewoners in het centrum, Hillegersberg – Schiebroek, Kralingen – Crooswijk en Noord fietsen relatief vaak. Op de Zuidoever gebruikt de helft van de bewoners wekelijks de fiets. Ruim de helft van de bewoners in Feijenoord, IJsselmonde, Charlois en Hoogvliet gebruikt de fiets bijna niet. Dit geldt ook voor de bewoners van Delfshaven en Prins Alexander. Op Zuid verplaatsen de bewoners zich gemiddeld minder vaak per fiets, maar gaat men vaker lopen of neemt men de auto. De redenen voor Rotterdammers om wel voor de fiets te kiezen, is vooral om naar sportclubs en winkels te gaan. Bewoners in de wijken in Rotterdam-Noord binnen de ring (Centrum, Delfshaven, Noord, Kralingen – Crooswijk en Nieuw Mathenesse) gebruiken de fiets daarnaast in verhouding ook meer bij het uitgaan. Bewoners op Zuid pakken de fiets vaker om naar werk en school te gaan.

 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • Infrastructuur aanpassen op nieuwe vervoersopties om de veiligheid te bevorderen
 • Scooters waar mogelijk van het fietspad af
 • Inventarisatie van verkeersgevaarlijke (kruis)punten voor fietsers binnen de gemeente, opheffing van deze gevaarlijke situaties of verbetering daarvan, veiliger maken al dan niet zelfstandig als gemeente of door samenwerking met de (mede)verantwoordelijke provincie
 • Prioriteit laten bepalen door het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Personenauto)
 • Goede bereikbaarheid en veiligheid van trottoirs, dus voorkomen van obstakels
 • Uniforme regels bij rotondes
 • Voorkomen van sluipverkeer door woonwijken
 • Stevig handhavingsbeleid tegen diefstal, vernieling en misbruik van scootmobielen 

 

Schone stad 

De gemeente investeert al vanaf de Tweede Wereldoorlog stevig in de bereikbaarheid in en van de stad.

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • Gemeente creëert een autoluwe binnenstad wat goed is voor de luchtkwaliteit, de verkeersveiligheid en de verblijfskwaliteit maar geeft wel ontheffingen voor mindervaliden en ouderen
 • In de gemeente staat de fiets centraal en daarom wordt fietsen gestimuleerd. Er komen meer en betere fietspaden en het wordt makkelijker en veiliger om je fiets te stallen
 • De gemeente stelt innovatie voorop! De gemeente moedigt innovatieve ondernemers actief aan te investeren in duurzame mobiliteit waarbij autogebruik in plaats van autobezit de focus is
 • Gemeente geeft het openbaar vervoer een extra impuls door voor- en natransport beter te laten aansluiten op bestaande netwerken
 • Gemeente zet in op een fijnmazig Openbaar Vervoer in de stad
 • ‘deur-tot-deur’ maatwerk (vervoer op maat) en kostenreductie voor de reiziger om er gebruik van te maken
 • Zitplaatsen voor senioren en gehandicapten bij elk perron en elke halte 
 • Stimuleren van een publiekscampagne om op te staan voor senioren en mindervaliden in het openbaar vervoer 
 • Toegankelijk Openbaar Vervoer voor mindermobiele reizigers

 

Rotterdam- The Hague Airport (het voormalige Zestienhoven)

50PLUS Rotterdam vindt een luchthaven in de buurt van de stad Rotterdam een noodzakelijke openbaar vervoer verbinding voor de haven en voor het internationale karakter van Rotterdam. Maar 50PLUS Rotterdam vindt ook dat er een eindigheid zit in de uitbreiding van de luchthaven.

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • Een Rotterdam- The Hague Airport (het voormalige Zestienhoven) dat geen uitbreiding van de geluidsruimte krijgt 
 • Een Rotterdam- The Hague Airport (het voormalige Zestienhoven) waarbij de Status Quo van het aantal huidige vluchten gehandhaafd wordt 
 • De belangrijke taak om de trauma-helicopters te huisvesten op Rotterdam- The Hague Airport 
 • Het beter en frequenter ontsluiten (Airport Shuttle) van Rotterdam- The Hague Airport met openbaar vervoer 

 

65 jaar: voor niks met het OV

Naarmate mensen ouder worden, verandert de verhouding tussen de reisduur en de gemiddeld afgelegde afstand per dag. Naarmate mensen ouder worden maken zij steeds minder gebruik van relatief snelle vervoermiddelen (zoals de auto) en maken zij ook steeds minder zelfstandig gebruik van de auto. De verplaatsingen van mensen in de leeftijd van 45-54 jaar zijn bijna voor de helft zelfstandige verplaatsingen met de auto. In de leeftijdsgroep 75-84 jaar is dit aandeel teruggelopen tot 28 procent, terwijl de 85-plussers zich nog maar in 24 procent van de gevallen zelfstandig verplaatsen. Op hoge leeftijd gaat het relatief steeds vaker om verplaatsingen als autopassagier of te voet. Tot het tachtigste jaar blijft ook de fiets van belang, met bijna een kwart van de verplaatsingen. Door onder meer de opkomst van de e-bike, blijven velen onder hen meer en langer mobiel. Het gebruik van het Openbaar Vervoer neemt alleen maar verder af naarmate de leeftijd vordert. Senioren zijn steeds minder afhankelijk geworden van derden en blijven steeds langer zelfstandig autorijden. Gezien het hoge en nog toenemende rijbewijs- en autobezit onder senioren en toekomstige ouderen (65+) is te verwachten dat het aandeel zelfstandige autoverplaatsingen van senioren – ook op hogere leeftijd –blijft toenemen. Senioren zijn relatief kwetsbaar in het verkeer. Ze raken bij ongelukken bijvoorbeeld sneller ernstig gewond. Senioren van 75 jaar en ouder vormen de grootste risicogroep in het verkeer; In deze groep vallen ruim driemaal zoveel verkeersdoden en twee derde meer ernstig gewonden dan gemiddeld. Het relatief hoge aantal verkeersslachtoffers onder senioren is voor een deel te verklaren doordat ouderen zich relatief vaker te voet en met de fiets verplaatsen dan overige volwassenen.

 

 50PLUS Rotterdam zet in op 

 • Gratis openbaar vervoer voor 65+ers
 • Openbaar Vervoer dat klantvriendelijk en toegankelijk is voor in het bijzonder ouderen en hulpbehoevenden
 • Regulier openbaar vervoer buiten het stedelijk gebied dient gegarandeerd te blijven
 • Onderhoud van trottoirs en wegen, vooral in de winter voor de veiligheid van alle inwoners maar in het bijzonder voor de slecht ter been zijnde oudere inwoners 
 • Straatmeubilair bij halteplaatsen voor openbaar vervoer

 

Delen via: