Economie & Midden- en Klein Bedrijf (MKB) & Toerisme

Economie

Rotterdam is hot. Buitenlandse kranten en tijdschriften schrijven steeds meer over Rotterdam als een aantrekkelijke bestemming. Steeds meer toeristen bezoeken de stad en ook wordt Rotterdam aantrekkelijker als woonstad en als vestigingsplaats voor bedrijven. Het inwoneraantal van de stad groeit en de verkoop van woningen stijgt. Uit de Economische Verkenningen Rotterdam (EVR) 2017 blijkt dat de economische groei van het afgelopen jaar zich doorzet, maar de werkloosheid blijft te hoog. Om de groei te versnellen en meer banen te creëren, moet de regio zijn economie meer vernieuwen en minder afhankelijk maken van de haven en olie-industrie. De overgang van fossiele naar duurzame energie en digitalisering stellen de Rotterdamse haven voor grote uitdagingen. Om die het hoofd te bieden, is innovatie essentieel. Met name de snelle ontwikkelingen in de energiemarkt en digitalisering zijn ingrijpend. Ze kunnen, zeker in combinatie, zorgen voor trendbreuken. Zo houdt de Rotterdamse haven al rekening met een tijdperk van minder grote volumes aan olie en olieproducten. De haven, die nu voor meer dan 60% gebaseerd is op fossiele grondstoffen, zal ervoor moeten zorgen dat het voorop loopt in de mondiale energietransitie en circulaire economie. Niet voor niets ondertekende het Havenbedrijf samen met een aantal Nederlandse topbedrijven het Pleidooi voor Versnelling van de Energietransitie.

De veranderingen in de economie bieden volop mogelijkheden. De inzet op innovatie, nieuwe bedrijvigheid en nieuwe ontwikkellocaties maakt al een belangrijk onderdeel uit van het regionale en stedelijke beleid. Het CIC (Cambridge Innovation Center), de RDM-campus, de ontwikkelingen in Merwe-Vierhavensgebied, maar ook initiatieven vanuit het havenbedrijfsleven en de onderwijsinstellingen versterken het innovatieve klimaat van de stad. Er ontstaan meer ondernemershubs. Dit is een plaats in de stad waar jonge ondernemers door middel van interactie elkaar verder kunnen helpen aan het verwezenlijken van hun ideeën en de economische groei. Sinds begin 2017 is Eneco, net als Essent en Nuon eerder, gesplitst in een netwerkbedrijf en een commercieel bedrijf (productie, verkoop). Het is principieel een goede zaak dat het netwerk in overheidshanden is gebleven. Eneco is nu gewoon een commerciële energieleverancier zoals vele bedrijven. Daarin is geen rol voor publieke aandeelhouders met publiek geld.

Steeds meer toeristen bezoeken de stad en ook onze gemeente wordt aantrekkelijker als woonstad en als vestigingsplaats voor bedrijven. Het inwoneraantal van de stad groeit en de verkoop van woningen stijgt. Om de groei te versnellen en meer banen te creëren, moet de regio zijn economie meer vernieuwen en minder afhankelijk maken. Om die het hoofd te bieden, is innovatie essentieel. Met name de snelle ontwikkelingen in de energiemarkt en digitalisering zijn ingrijpend. Ze kunnen, zeker in combinatie, zorgen voor trendbreuken.

De veranderingen in de economie bieden volop mogelijkheden. De inzet op innovatie, nieuwe bedrijvigheid en nieuwe ontwikkellocaties maakt al een belangrijk onderdeel uit van het regionale en stedelijke beleid.

 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • Versterken van de economische bedrijvigheid en maatschappelijke innovaties;
 • Aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven ten behoeve van de lokale werkgelegenheid
 • Samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksorganisaties
 • Ruimhartige en effectieve ondersteuning aan het MKB en ZZP-ers die hebben geleden onder de Coronacrisis
 • Investeren in lokale, regionale en internationale economische relatienetwerken;
 • Promotie van toerisme en cultuur in de regio
 • Profileren als toeristische stad binnen de grenzen van de leefbaarheid voor de inwoners
 • Creëren van betere toeristische verbindingen tussen de Randstad en regionale toeristenpleisterplaatsen. 
 • Vormen regionaal arbeidsmarktbeleid inclusief stimuleringspakket voor werkloze 50plussers
 • Stimuleren van de lokale circulaire economie waar duurzaamheid, innovatie, energiezuinigheid, en milieuvriendelijkheid centraal staan
 • Extra impulsen aan de lokale economie en arbeidsmarkt geven
 • Binnenhalen van kennisintensieve en andere ‘schone’ bedrijven 
 • Innovatieve veranderingen in de economie -daar waar noodzakelijk- te faciliteren 

 

Midden- & Kleinbedrijf (MKB)

Niet alleen de grote bedrijven zijn van belang voor onze gemeente, maar zeker ook het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Op landelijk niveau valt meer dan 90 procent van het totale bedrijfsleven onder het MKB. Zij zijn verantwoordelijk voor meer dan 60% van de toegevoegde waarde en maar liefst 70% van de werkgelegenheid (Bron: MKB-servicedesk/CBS). Het MKB wordt ook wel de ‘banenmotor’ genoemd. Het MKB en het toenemend aantal ZZP’ers zijn de basis van de economie. Het MKB is met hun bedrijvigheid van onder andere horeca, winkels etc ook een belangrijke ‘sfeerbepaler’ in de stad. De regeldruk wordt door vele ondernemers als belastend ervaren. Onnodige regels moeten worden geschrapt. Daarnaast moeten vergunningaanvragen van ondernemers snel worden afgehandeld. Tegelijkertijd zijn de wel gestelde vergunningseisen belangrijk voor omwonenden, milieu, veiligheid en omgeving. De aangiftebereidheid van ondernemers moet bevorderd worden door het aangifteproces te vereenvoudigen en de pakkans van (winkel-)dieven te vergroten. Een verbod op de rooftas of andere instrumenten van het inbrekersgilde in de plaatselijke verordening helpt hierbij.

 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • Verbetering vestigingsklimaat voor bedrijven en dienstverlening aan het bedrijfsleven
 • Ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma’s
 • Herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties en winkelgebieden
 • Duurzame grondexploitatie van bedrijventerreinen
 • Gerichte ondersteuning in de land- en tuinbouw en veeteelt
 • Stimuleren van startende ondernemers
 • Verbindingen leggen tussen bedrijven en het onderwijs
 • Transformatie van bedrijfslocaties en winkelpanden naar seniorenwoningen
 • Verpauperingsboete op leegstand van bedrijfslocaties en winkelpanden
 • Regeldruk moet goed tegen het licht worden gehouden en vereenvoudigd (minder & slimmer)
 • Vergunningen worden zo nodig stevig gehandhaafd voor de veiligheid en ter voorkoming van overlast (voor omwonenden en omgeving) en/of het belasten van het milieu
 • Bevorderen van de aangiftebereidheid van ondernemers door het aangifteproces te vereenvoudigen en de pakkans van (winkel-)dieven te vergroten. Een verbod op de rooftas of andere instrumenten van het inbrekersgilde in de plaatselijke verordening helpt hierbij

 

Delen via: