Werk & Werkloosheid

Banen met perspectief 

Vergeleken met andere grote steden is Rotterdam nog steeds een koploper wat betreft het aantal werkzoekenden. Meer dan de helft is zelfs langdurig zonder betaald werk en is aangewezen op de Bijstand of aanverwante uitkeringen. Deze laatste groep bestaat uit bijna 40.000 Rotterdammers.

Hoewel de economie voor de coronacrisis weer in de lift zat profiteerden met name ouderen hier nog nauwelijks van. Vanwege de huidige corona epidemie dreigt er op termijn een economische recessie te gaan optreden. Dit zal vooral werkloosheid voor de oudere werknemers betekenen. Onderzoek toont aan dat de kans op een nieuwe baan vinden na je 50ste vanuit een werkloosheidsituatie zeer gering is. Vanaf je 55ste is dat slechts 3 procent. Op landelijk niveau zet 50PLUS in op het ontlasten van de werkgever door beperken van sociale lasten en voorzieningen voor werknemers vanaf 45 jaar, waaronder maximaal 8 weken loondoorbetaling bij een zieke werknemer, daarna betaling via overheidsfonds. Ook het eenvoudiger en aantrekkelijker maken voor werkgevers en werknemers van loonkostensubsidies, waarbij werkgevers kortingen krijgen als zij een arbeidsgehandicapte of een oudere werknemer vanaf 50 jaar in dienst nemen, is een standpunt waar 50PLUS landelijk aandacht voor vraagt.

 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • Krachtig gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid met extra aandacht en beleid om ouderen weer aan een baan te helpen 
 • Banen met uitzicht op een vast contract 
 • Nauwe samenwerking met het MKB en het grotere bedrijfsleven voor meer banen voor ouderen 
 • Gemeente die het goede voorbeeld geeft door ouderen volop kansen te geven in gemeentelijke banen (positief ouderenbeleid) 
 • Een stimuleringspakket om oudere werknemers aan het werk te krijgen en te houden, waarbij het opleiden van nieuwe werknemers door oudere en ervaren werknemers (tandembanen) aandacht krijgt 
 • Toepassen van het Social Return-principe ook voor ouderen zodat bij aanbestedingen en opdrachten van de gemeente deze doelgroep daarbij echte kansen op een vaste baan krijgt 

 

Samen staan we sterk 

50PLUS Rotterdam staat positief tegenover het systeem van de Social Impact Bonds. Hierin werkt de gemeente samen met een sociale ondernemer en investeerder aan de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Bij een bewezen besparing betaalt de overheid het geïnvesteerde bedrag terug met eventueel een rendement uit de gerealiseerde besparing. De resultaten worden gemeten door een onafhankelijke beoordelaar. 50PLUS vindt dat de gemeente een proactieve houding dient aan te nemen, met het aanbieden van maatschappelijke vragen/problemen, waarop een plan ontwikkeld kan worden.

Het handhaven van de verplichtingen die tegenover het uitkeringsrecht staan zoals het zoeken en aanvaarden van werk, de taaleis en de tegenprestatie die zouden moeten leiden tot een betere naleving omdat daarmee de kans dat mensen uitstromen naar werk zouden verhogen blijkt volgens de evaluatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau helemaal niet te lukken. Uit onderzoek onder gemeenten komt niet naar voren dat het opleggen van verplichtingen en sancties activerend werkt in de zin van meer uitstroom uit een bijstandsuitkering.

 

 50PLUS Rotterdam zet in op

 • MKB en het toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), die de basis van onze economie zijn. Deze ondernemende mensen verdienen meer steun, bescherming en hulp van de overheid 
 • Nauwe samenwerking met het MKB en het grotere bedrijfsleven voor meer banen voor 45plussers 
 • Meer maatwerk in de begeleiding van werkzoekenden 
 • Geen zinloze grote hoeveelheden verplichte sollicitaties meer schrijven

 

WerkLoont op de schop 

Het werklozenproject WerkLoont dient te worden aangepast, in de eerste plaats voor 50plussers. Een bijstandsuitkering is een recht en geen gunst, dus cliënten dienen met respect behandeld te worden. Een Bijstandsuitkering is het absolute minimum en voorkomen moet worden dat mensen daaronder vallen. Armoede geeft kans op schulden en stress en dat helpt niet bij het zoeken naar werk.

50PLUS Rotterdam heeft in de beleidsperiode 2018-2022 via moties kunnen regelen dat er een werkgelegenheidsambassadeur voor ouderen is gekomen en dat werklozen van 60 jaar en ouder niet meer verplicht hoeven te solliciteren.

 50PLUS Rotterdam zet in op

 • Niet meer verplicht schoffelen of vergelijkbare werkzaamheden, waar de meeste werkzoekenden niets aan hebben en wat door velen als vernederend en nutteloos ervaren wordt 
 • Meer maatwerk in de begeleiding van werkzoekenden 
 • Het voortzetten van de werkgelegenheidsambassadeur voor ouderen
 • Geen zinloze grote hoeveelheden verplichte sollicitaties meer schrijven

 

Delen via: