Milieu & Natuur & Duurzaamheid & Energie

Groene stad=gezonde stad 

Rotterdam is een groene stad met een overvloed aan bomen. Niet alleen in de vele parken, langs de oevers van de rivier en de singels, maar ook langs de vele straten met bomen. Het groen geeft mede kleur aan de stad en biedt met lommerrijke plekken bescherming tijdens hete zomerdagen. De parken en lanen en de voor Rotterdam kenmerkende singels geven de stad een aantrekkelijk groen gezicht, dat ook woonruimte biedt voor talrijke stedelijke flora en fauna. Rotterdam werkt aan een aantrekkelijke woonstad. De inrichting van de openbare ruimte, met bomen als belangrijke succesfactor, levert daaraan een belangrijke bijdrage. Bomen geven kleur aan de stad en dragen bij aan een gezonde en natuurlijke leefomgeving. Groen draagt bij aan temperatuursverlaging in de stad en zuivert de vervuilde lucht. Bomen zijn onmisbaar in een duurzame stad. Rotterdam streeft een hogere kwaliteit, eenduidigheid en herkenbaarheid van de openbare ruimte na. Een onderdeel van dat streven is de Bomenstructuurvisie. Door de afname van geschikte leefomgevingen voor bijen, vlinders en andere insecten is het steeds moeilijker voor deze dieren om geschikte nestlocaties en overwinteringsplekken te vinden. Nestgelegenheid is essentieel voor het overleven van deze diergroepen. En bijen zijn van levensbelang voor de voedselzekerheid. Tachtig procent van de voedselgewassen wereldwijd is afhankelijk van dierlijke bestuiving door insecten zoals de bij. Zonder de bijen geen bestuiving, en zonder bestuiving geen appels, peren, tomaten, uien, cacao, koffie en nog veel meer. In het verleden waren tuinen veel natuurlijker. Sloten hadden nog natuurlijke oevers, dood hout bleef vaak liggen en er bevond zich een grote diversiteit natuurlijk opkomende planten. Tegenwoordig wordt de tuin vol gelegd met bestrating en is de diversiteit aan planten vervangen door steeds dezelfde soorten die in elke tuin constant terugkomen. Deze verandering is een van de oorzaken van de afname van bijen en vlinderpopulaties in Nederland. 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • het vergroenen van wijken door extra bomen en beplanting die vogels en vlinders aantrekken 
 • goed onderhouden groen 
 • bijenhotels om nest- of schuillocaties te bieden voor bijen, vlinders en andere insecten 
 • compensatie van de groei van Rotterdam door de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden 
 • stadstuinen en stadslandbouw op daken en in verloren stukjes grond. Deze dienen een prominente plek te krijgen in de stad 

Afval achteraf scheiden 

Het Rotterdamse afvalbeleid gaat uit van de principes van duurzaamheid en kostenefficiency en speelt in op de verwachte toekomstige grondstoffenschaarste. Naast afvalscheiding aan de bron is voor verdere verduurzaming het Rotterdamse afvalbeleid uitgebreid met het nieuwe initiatief het achteraf scheiden van integraal ingezameld afval; ook wel nascheiding genoemd. Dit geldt niet alleen voor kunststof verpakkingsafval, maar ook voor andere afvalstromen zoals GFT, metalen en drankenkartons. Rotterdam kent veel hoogbouw en daarnaast een grote en diverse bevolking. Met nascheiding wordt beoogd om deze drempels voor scheiding aan de bron, jaren lang de beproefde methode in het land, te verlagen. Een betere afvalscheiding leidt tot verlaging van de afvalstoffenheffing die de bewoners moeten betalen. 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • aanpak zwerfafval en plaatsen van afvalbakken/containers 
 • het achteraf scheiden van integraal ingezameld afval; ook wel nascheiding genoemd Dit wordt ook in de komende beleidsperiode doorgezet 

Minder vervuiling 

Het programma Slimme en Gezonde stad heeft tot doel te verkennen hoe een permanente verbetering van de leefbaarheid en gezondheid in Rotterdam gerealiseerd kan worden zonder hierbij nieuwe normen op te leggen. Met het programma Slimme en Gezonde Stad zoekt Rotterdam, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisatie die samen met het rijk naar slimme oplossingen voor een gezonde, duurzame en leefbare stad. De focus ligt daarbij op luchtkwaliteit en geluid, twee thema’s die uit oogpunt van milieu in hoge mate bepalend zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van bewoners. 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • weren van vervuilende scooters op fietspaden 
 • 80-km zone op de rijkswegen op de gehele ring rond Rotterdam omdat dit de luchtkwaliteit van Rotterdam aanzienlijk zal verbeteren 
 • openbaar Vervoer stimuleren door meer gratis reizen, hogere frequentie van bus, tram en metro ed. 
 • de ingevoerde milieuzones. Zij worden gehandhaafd en waar mogelijk uitgebreid 
 • de overgang naar meer duurzame vormen van vervoer (fiets, openbaar vervoer en schoon vervoer) Een stimulerende gemeente zet dit beleid voort
 • een Rotterdam- The Hague Airport (het voormalige Zestienhoven) die de huidige geluidsruimte niet mag uitbreiden vanwege de vergroting van de geluidsoverlast en de enorme extra CO2-uitstoot die vliegbewegingen met zich meebrengen 

De laatste anderhalve eeuw zijn het aantal bewoners, de economische waarde van de haven, van de stad en de regio en de onderlinge afhankelijkheden in de samenleving fors toegenomen. De schade als gevolg van extreme weersomstandigheden of een dijkdoorbraak zal daardoor veel groter zijn dan vroeger. De zorg voor een veilige, bereikbare en aantrekkelijke stad is dus steeds belangrijker en urgenter. Dit is echter nog niet zo eenvoudig omdat de klimaatontwikkeling veel onzekerheden kent. Het is onduidelijk wat er precies gaat veranderen en op welke termijn dit zal gebeuren. 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • terugbrengen van het energieverbruik en rekening houden met duurzaam technologische innovaties met als doel duurzaamheid in te zetten op stedelijke schaal 
 • een actief gemeentelijk inkoopbeleid waarbij duurzaamheid, CO2-uitstoot reductie, en milieuvriendelijkheid voorop staan 
 • mogelijk hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief 
 • stimuleren van besparende maatregelen en deze desnoods afdwingen 
 • het tegenhouden van boren naar schaliegas 
 • op een prominente rol van milieu&natuur&duurzaamheid&energie in de politiek

 Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden.

Delen via: