Economie & Midden en Klein bedrijf (MKB)

Economie

Rotterdam is hot. Buitenlandse kranten en tijdschriften schrijven steeds meer over Rotterdam als een aantrekkelijke bestemming. Steeds meer toeristen bezoeken de stad en ook wordt Rotterdam aantrekkelijker als woonstad en als vestigingsplaats voor bedrijven. Het inwoneraantal van de stad groeit en de verkoop van woningen stijgt. Uit de Economische Verkenningen Rotterdam (EVR) 2017 blijkt dat de economische groei van het afgelopen jaar zich doorzet, maar de werkloosheid blijft te hoog. Om de groei te versnellen en meer banen te creëren, moet de regio zijn economie meer vernieuwen en minder afhankelijk maken van de haven en olie-industrie. De overgang van fossiele naar duurzame energie en digitalisering stellen de Rotterdamse haven voor grote uitdagingen. Om die het hoofd te bieden, is innovatie essentieel. Met name de snelle ontwikkelingen in de energiemarkt en digitalisering zijn ingrijpend. Ze kunnen, zeker in combinatie,zorgen voor trendbreuken. Zo houdt de Rotterdamse haven al rekening met een tijdperk van minder grote volumes aan olie en olieproducten. De haven, die nu voor meer dan 60% gebaseerd is op fossiele grondstoffen, zal er voor moeten zorgen dat het voorop loopt in de mondiale energietransitie en circulaire economie. Niet voor niets ondertekende het Havenbedrijf samen met een aantal Nederlandse topbedrijven het Pleidooi voor Versnelling van de Energietransitie.

De veranderingen in de economie bieden volop mogelijkheden. De inzet op innovatie, nieuwe bedrijvigheid en nieuwe ontwikkellocaties maakt al een belangrijk onderdeel uit van het regionale en stedelijke beleid. Het CIC (Cambridge Innovation Center) , de RDM-campus, de ontwikkelingen in Merwe-Vierhavensgebied, maar ook initiatieven vanuit het havenbedrijfsleven en de onderwijsinstellingen versterken het innovatieve klimaat van de stad. Er ontstaan meer ondernemershubs. Dit is een plaats. in de stad waar jonge ondernemers door middel van interactie elkaar verder kunnen helpen aan het verwezenlijken van hun ideeën en de economische groei. Sinds begin 2017 is Eneco, net als Essent en Nuon eerder, gesplitst in een netwerkbedrijf en een commercieel bedrijf (productie, verkoop). Het is principieel een goede zaak dat het netwerk in overheidshanden is gebleven. Eneco is nu gewoon een commerciële energieleverancier zoals vele bedrijven. Daarin is geen rol voor publieke aandeelhouders met publiek geld.

50PLUS Rotterdam zet in op 

  • het binnenhalen van kennisintensieve en andere ‘schone’ bedrijven 
  • de innovatieve veranderingen in de economie -daar waar noodzakelijk- te faciliteren 
  • verkoop van de aandelen in Eneco 

Midden & Kleinbedrijf (MKB)

Niet alleen de grote bedrijven zijn van belang voor Rotterdam, maar zeker ook het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Op landelijk niveau valt meer dan 90 procent van het totale bedrijfsleven onder het MKB. Zij zijn verantwoordelijk voor meer dan 60% van de toegevoegde waarde en maar liefst 70% van de werkgelegenheid (Bron: MKBservicedesk/CBS). Het MKB wordt ook wel de ‘banenmotor’ genoemd. Het MKB en het toenemend aantal ZZP’ers zijn de basis van de economie. Het MKB is in Rotterdam met hun bedrijvigheid van onder andere horeca , winkels etc ook een belangrijke ‘sfeerbepaler’ in de stad. De regeldruk wordt door vele ondernemers als belastend ervaren. Onnodige regels moeten worden geschrapt. Daarnaast moeten vergunningaanvragen van ondernemers snel worden afgehandeld. Tegelijkertijd zijn de wèl gestelde vergunningseisen belangrijk voor omwonenden, milieu, veiligheid en omgeving. De aangiftebereidheid van ondernemers moet bevorderd worden door het aangifteproces te vereenvoudigen en de pakkans van (winkel-)dieven te vergroten. Een verbod op de rooftas of andere instrumenten van het inbrekersgilde in de plaatselijke verordening helpt hierbij. 

50PLUS Rotterdam zet in op 

  • het MKB en het toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), die de basis van onze economie zijn. Deze ondernemende mensen verdienen meer steun, bescherming en hulp van de overheid 
  • nauwe samenwerking met het MKB en het grotere bedrijfsleven voor meer banen voor 45plussers 
  • snel afhandelen van vergunningaanvragen 
  • de regeldruk goed tegen het licht moet worden gehouden en vereenvoudigd 
  • vergunningseisen worden zonodig stevig gehandhaafd voor de veiligheid en ter voorkoming van overlast (voor omwonenden en omgeving) en/of het belasten van het milieu 
  • het bevorderen van de aangiftebereidheid van ondernemers door het aangifteproces te vereenvoudigen en de pakkans van (winkel-)dieven te vergroten. Een verbod op de rooftas of andere instrumenten van het inbrekersgilde in de plaatselijke verordening helpt hierbij

 Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden.

Delen via: