Voor Ouderen van Nu en Morgen

De ouderen van nu waren de jongeren van het verleden.

De jongeren van nu zijn de ouderen van de toekomst.

 

Het aantal vijftigplussers zal de komende decennia sterk toenemen doordat de talrijke veertigers en vijftigers van nu de hogere leeftijdsgroepen instromen. De vergrijzing bereikt haar hoogtepunt rond 2040. Dan telt Nederland naar verwachting 4,8 miljoen 65-plussers, tegen 3,0 miljoen nu. Het aandeel 65-plussers neemt toe van 16 procent in 2012 tot 25 procent in 2040. Het aandeel ‘oudere Rotterdammers’ (75-plus) neemt nog meer toe: van 7 procent nu tot 14 procent in 2040. Het aandeel senioren onder de niet-Westerse allochtone bevolking stijgt ook snel; van 4% in 2012 tot 23% in 2060. De sterkste vergrijzing treedt op onder Surinamers, gevolgd door Turken en Marokkanen. Deze vergrijzing heeft gevolgen voor de woningmarkt, de mobiliteit en de regionale economie.

Vijftigplussers zijn niet alleen met elkaar verbonden door leeftijd, ervaring en gemeenschappelijke belangen. Vijftigplussers vinden zich ook in een saamhorigheid waar het gaat om een goede toekomst, een mooie, schone en veilige leefomgeving voor hun kinderen en kleinkinderen. Vijftigplussers zijn zich als geen ander hiervan bewust en investeren graag en met veel liefde in de toekomst van de jongeren. Vijftigplussers realiseren zich dat het inzetten op een duurzame leefbare leefomgeving van groot belang is voor volgende generaties. De aarde groener, het milieu minder belastend, de luchtkwaliteit schoner, de lawaaioverlast minder. Deze zaken zijn niet alleen belangrijk voor onze huidige samenleving, maar garanderen ook een duurzame wereld in de toekomst.

Vijftigplussers zijn vitaal, ondernemend en levenslustig. In vergelijking met de jaren vijftig worden senioren ouder en velen onder hen blijven mede dankzij een verbeterde gezondheidszorg jong van geest en lichaam. Als gevolg daarvan kunnen vijftigplussers langer hun bijdrage blijven leveren aan de samenleving. Vijftigplussers willen langer actief deelnemen aan de maatschappij en maken daarmee een belangrijk onderdeel uit van de participatiesamenleving. Het optreden van ernstige gezondheidsbeperkingen concentreert zich meer en meer in de laatste paar levensjaren van senioren. In de leeftijdsgroep 75-84 jaar heeft ongeveer 75% langdurige lichamelijke beperkingen. Het verblijf in verzorgings- en verpleeghuizen beperkt zich meer en meer tot de groep senioren met ernstige gezondheidsproblemen.

Het grootstedelijk karakter van de gemeente Rotterdam maakt de sociale cohesie in de samenleving moeizamer. De samenhang in culturele identiteit, binding en betrokkenheid met elkaar staat vanwege de anonimiteit van het leven in een grote stad onder druk. Het vraagt van de inwoners een zelfredzaamheid die naarmate inwoners ouder worden niet altijd meer mogelijk is. Met het stijgen der jaren zullen vijftigplussers vaker alleenstaand zijn. Gezondheidsperikelen, hulpbehoevendheid en eenzaamheid maken senioren kwetsbaar en vraagt van de gemeenschap meer gerichte aandacht en zorg.

Ondanks dat veel vijftigplussers welvarender zijn dan vroeger is het verschil tussen arm en rijk groter aan het worden. Meer vijftigplussers zullen moeten blijven doorwerken omdat ze geen financiële armslag, door bijvoorbeeld eigen woningbezit, hebben. Armoede onder vijftigplussers stijgt, ook al komen zij volgens de statistieken nog net boven de armoedegrens uit. Vele vijftigplussers, vooral in de grote steden zoals Rotterdam hebben het uiterst moeilijk om rond te komen. De stijgende kosten voor zorg en gezondheid drukken steeds zwaarder op hun besteedbaar inkomen.

50PLUS Rotterdam constateert dat vijftigplussers van nu worden achtergesteld en gemarginaliseerd. Wij staan voor de emancipatie van vijftigplussers, die zorgen voor de toekomst van de jongeren van nu. Niet de vooroordelen van, tegen en over de vijftigplussers zijn voor 50PLUS Rotterdam de drijfveer van haar handelen maar juist de participerende oudere in de samenleving bepaald de partijfilosofie. De kwaliteit van leven en welzijn voor alle inwoners van de stad staat bij 50PLUS Rotterdam voorop. 50PLUS Rotterdam zet zich in voor alle inwoners en in het bijzonder voor de vijftigplussers van Rotterdam. Met 50PLUS Rotterdam wordt de aandacht en de stem van vijftigplussers zichtbaar in de gemeentepolitiek van Rotterdam. Daardoor zullen ook andere politieke partijen meer aandacht gaan besteden aan de oudere inwoners van Rotterdam.

Daar waar andere partijen het accent leggen op het milieu, het welzijn van de dieren, de christelijke achtergrond of de arbeiders, zo legt 50PLUS Rotterdam het accent op Rotterdammers vanaf 45 jaar. Deze Rotterdammers vanaf 45 jaar staan centraal in dit verkiezingsprogramma.

50PLUS Rotterdam wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde woonomgeving in de stad kunnen blijven wonen. En de kloof tussen ouderen die zelfstandig wonen en het verpleegtehuis voor ouderen die vaak hoogbejaard en hulpbehoevend zijn is te groot. Voor die categorie ouderen moet zo’n minimaal vijftien jaar leefgenot overbrugd worden. Juist voor deze groep senioren zijn tussenwoonvoorzieningen nodig. Ook dient naast de aandacht voor woonvoorzieningen en hulpverlening voor de gepensioneerden en hoogbejaarde inwoners extra aandacht te komen voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid, van winkels, nutsbedrijven, parkeervoorzieningen en openbare gebouwen.

50PLUS Rotterdam vindt dat ‘Een Leven Lang Leren’ niet alleen speelt voor veertigers die midden in hun carrièregroei zitten maar juist ook voor Nederlanders van 50 tot 65 jaar die in het kader van leeftijdsdiscriminatie niet aan de bak komen. Volgens 50PLUS Rotterdam vraagt die flexibiliteit van vijftigplussers om een gemeentelijke overheid die dat faciliteert. Het gedachtegoed van de afgelopen 20 à 30 jaar dat alles volledig marktconform moet plaatsvinden behoort alweer tot het verleden: ’Geen markt zonder overheid’ Dus juist in het kader van werkgelegenheid is de overheid aan zet om te stimuleren en te faciliteren. Maar ook de marktwerking in de zorg is funest gebleken voor speciaal de ouderen. Gebreken komen met de jaren en de zorg overlaten aan de markt waar winstbejag bepalend is voor de zorgkosten moet de overheid sturend worden in de basiszorg en zorguren. De coronacrisis van de achterliggende jaren heeft aangetoond dat een overheid geen regie kan voeren (zie de situatie met betrekking tot de vaccins en het vaccinatieprikbeleid) op een door de markt gestuurde zorg.

Onderzoek toont aan dat de kans op een nieuwe baan vinden na je 50ste vanuit een werkloosheidsituatie zeer gering is. Vanaf je 55ste is dat slechts 3 procent. 50PLUS Rotterdam denkt dat een inkomensgarantie vanwege de enorme vergrijzing past bij de uitdagingen van de 21ste eeuw. Ook de ongebreidelde uit de hand gelopen groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) is enorm onzeker geworden mede vanwege de corona-epidemie. Volgens 50PLUS Rotterdam dient de overheid te streven naar een rechtvaardige sociale zekerheid voor alle Nederlanders. Op gemeentelijk niveau kunnen proefprojecten ingezet worden om te experimenteren met deze drastische en ingrijpende wijzingen van het inkomenssysteem.

Naarmate mensen ouder worden, verandert de verhouding tussen de reisduur en de gemiddeld afgelegde afstand per dag. Naarmate mensen ouder worden maken zij steeds minder gebruik van relatief snelle vervoermiddelen (zoals de auto). De verplaatsingen van mensen in de leeftijd van 45-54 jaar zijn bijna voor de helft zelfstandige verplaatsingen met de auto. In de leeftijdsgroep 75-84 jaar is dit aandeel teruggelopen tot 28 procent, terwijl de 85-plussers zich nog maar in 24 procent van de gevallen zelfstandig verplaatsen. Op hoge leeftijd gaat het relatief steeds vaker om verplaatsingen als autopassagier of te voet. Tot het tachtigste jaar blijft ook de fiets van belang, met bijna een kwart van de verplaatsingen. Door de opkomst van de e-bike, blijven velen ouderen meer en langer mobiel. 50PLUS Rotterdam zet ook in op gratis openbaar vervoer voor ouderen vanaf 65 jaar en op een veilig verkeerssysteem voor oudere mensen.

50PLUS Rotterdam besteedt veel aandacht aan het thema ‘Senioren en veiligheid’. 50PLUS Rotterdam wil samen met de politie, de ouderenbonden een ouderennetwerk opzetten want elke inwoner en zeker de kwetsbare oudere heeft recht op veilige leefomgeving. Ook woonoverlast (een toenemend probleem in de overvolle steden van ons land) kunnen grote gevolgen voor het woongenot van de slachtoffers hebben.

50PLUS Rotterdam gaat geen enkele samenwerking met andere partijen uit de weg, maar zal kritisch handelen in het belang van de inwoners van Rotterdam.

Delen via: