Armoede, Schulden & Eenzaamheid

Armoede neemt toe, vooral in gezinnen met kleine kinderen en ook bij vijftigplussers die nog niet met pensioen zijn en geen werk kunnen meer krijgen. Voor hen zijn er daardoor minder mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving (sportclubs, schoolreisjes, etc.). Rotterdam beschikt over instrumenten om die armoede te verkleinen, via ondersteunen bij het zoeken naar werk, schuldhulpverlening en het stimuleren van samenwerking tussen instellingen. Via integraal beleid, waarin armoede, arbeid, onderwijs en gezondheid worden gecombineerd met trainingen ‘ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’ kan de gemeente inwoners meer in hun kracht zetten. Met alle mogelijke middelen moet eenzaamheid bestreden worden, uiteraard met respect voor eigen keuzes van mensen. 

Werkende armen 

Niet alleen mensen met een uitkering hebben een groot risico op armoede. Meer mensen moeten het tegenwoordig doen met één of meerdere tijdelijke, flexibele en onzekere baantjes, zonder uitzicht op vastigheid. Ook ZZP ‘ers wiens opdrachten teruglopen hebben een groot risico om in armoede te vervallen. Inkomensondersteuning in de vorm van onder meer Bijzondere Bijstand, reiskosten Openbaar Vervoer, PC-voorziening en ondersteuning van kinderen in arme gezinnen zoals het mogelijk maken dat zij ook naar sportclubs en andere voorzieningen kunnen gaan zou daarom weer mogelijk moeten worden voor mensen die tot 120 procent van het sociaal minimum aan inkomen hebben. 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • het benaderen van armere inwoners op een motiverende manier (training in vaardigheden, kleine, behapbare doelen stellen) 
 • de aanstelling van een gemeentelijke armoederegisseur 
 • participatiemogelijkheden voor kinderen uit arme gezinnen 
 • dat de gemeente armoede bestrijd door minimavoorzieningen aan te bieden aan burgers met een inkomen tot 120% van het sociale minimum 
 • een gemeente die pro-actief haar bewoners op de hoogte stelt van de mogelijkheden die er zijn qua minimavoorzieningen 
 • dak- en thuislozen hebben recht op steun en hulp van de gemeente. Het gebruik van een postadres bij familie of vrienden mag niet door de gemeente ontmoedigt of geweigerd worden 
 • bijstandsfraude dient actief bestreden te worden 

Voedselbank 

In Rotterdam hoort iedereen voldoende inkomen te hebben om zelf gezond voedsel te kunnen kopen. Ook met de allerlaagste inkomens. Voedselbanken overbodig maken hoort het streven te zijn, bij het inkomensbeleid, ook op gemeentelijk niveau. 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • het overbodig maken van het bestaan van een Voedselbank 

Schulden: hulp binnen bereik 

In 2015 had ruim 5 procent van de Rotterdammers problematische schulden. Vooral mensen met toch al een laag inkomen hebben schulden. In het kader van meer verantwoordelijkheid bij het individu neerleggen vond de gemeente dat mensen met schulden eerst zelf aan hun problemen moesten werken. Onderzoek toont echter aan dat schulden zo’n enorme mentale belasting voren, dat mensen hier niet meer toe in staat zijn. De Rekenkamer Rotterdam heeft in haar bestuurlijke nota ‘Hulp buiten bereik’ deze houding van de gemeente op alle punten gehekeld. 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • een laagdrempelige en niet complexe aanvraag voor schuldhulpverlening 
 • een schuldhulpverlening zonder wachttijden, dit voorkomt verergering van het probleem 
 • een gemeente die proactief is in het bekend maken van deze hulpvoorziening 
 • een schuldhulpverlening die maatwerk levert 

Aandacht voor eenzaamheid 

Rotterdam is een internationale havenstad met grootstedelijke allure. Maar de enorme omvang van de stad veroorzaakt ook een van de grootste problemen van Rotterdam; eenzaamheid in de stad. Ongeveer de helft van de inwoners zegt soms wel eens eenzaam tot zeer eenzaam te zijn. In sommige wijken geeft zelfs een derde van de inwoners aan dat ze niet weten bij wie aan te kloppen als ze hulp nodig hebben. Inwoners die eenzaam zijn hebben soms, naast burenhulp, ook zorg nodig. Met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan de menselijke maat in de stad terugkomen; zorg en ondersteuning op kleinschalig niveau in de wijk. Eenzaamheid kent vele oorzaken zoals leeftijd, alleenstaand, armoede, ontbrekend familienetwerk, niet westerse afkomst, gezondheidsproblemen. Er is niet één factor die eenzaamheid voor inwoners kan oplossen. Eenzaamheid hoort ook bij bepaalde fasen in het leven. Bij senioren speelt vaak het verlies van een partner en het wegvallen van steeds meer vertrouwde mensen om senioren heen, die maken dat senioren eenzaam worden. Rotterdam wil eenzaamheid tegengaan en heeft daarvoor het Actieplan Voor Mekaar ontwikkeld: meer aandacht voor elkaar, op tijd herkennen van zorgwekkende eenzaamheid en inzet van effectieve hulp als dat nodig is. Aandacht voor senioren heeft daarbij prioriteit. De gebiedscommissies in Rotterdam die dichter bij de inwoners in de wijk zitten, hebben een belangrijke rol in het doorbreken van eenzaamheid bij inwoners. De gebiedscommissies beschikken over budget om juist in te zetten voor inwonersinitiatieven die eenzaamheid willen aanpakken en die kwetsbare inwoners willen ondersteunen. 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • een oproep aan alle Rotterdammers om meer om te zien naar elkaar met een publiciteitscampagne en dialogen in de wijken 
 • ondersteuning van bewonersinitiatieven die iets aan het probleem doen door en via(Lief en Leedstraten, Huizen van de Wijk, inzet van welzijnswerk) 
 • voortzetten aanbod van trainingen aan actieve bewoners om eenzaamheid te herkennen middels huisbezoeken aan 75plussers 
 • een ‘aandachtfunctionaris’ voor geïsoleerde senioren in de wijkteams, gesteund door ervaringsdeskundigen en ‘mensen die begaan zijn met mensen’ 
 • samenwerking op wijkniveau van professionele instellingen, ook met actieve bewoners

 Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden.

Delen via: