Beleidsplan ‘Uit de Knoop’ armoede-aanpak

6 juni 2019

Voorzitter,

Armoede is vaak een stapeling van vele kwetsbaarheden.Het gaat niet alleen om een tekort aan geld, maar ook om een slechte gezondheid, gebrek aan sociaal contact, lage opleiding, enzovoorts.

Toch zou volgens 50PLUS Rotterdam in de bestrijding van armoede geld voorop moeten staan.

Dus inzetten in een Rotterdamse aanpak van armoede op een pijler ‘werk, werk, werk’ waarin op maat voor jongeren, voor ouderen, voor mindervaliden, voor vrouwen, voor mannen, voor migranten, voor statushouders gewerkt wordt aan een basisinkomen is van groot belang.

Helaas ziet 50PLUS Rotterdam daarover niets in het beleidsplan ‘Uit de knoop’ terug.

Kinderen komen namelijk in armoede te leven omdat de ouders geen geld hebben waardoor de kinderen vanzelf meegaan in de neergaande spiraal van armoede. Dus inzetten opdat volwassenen niet in de armoede terechtkomen hoort een hoge prioriteit te hebben. Vandaar dat 50PLUS een tweetal amendementen (1,2) op dit vlak hierover indient.

Wat ook van groot belang is dat met de drang van het huidige college naar duurdere woningen en de sloop van goedkopere woningen mensen met een laag tot zeer laag inkomen naar de randgemeenten gedreven worden. De armoede wordt daarmee niet echt aangepakt maar verplaatst naar buiten de stad. Daar wordt niet op gemonitord door dit college en in de statistieken van Rotterdam vallen deze armlastige mensen wel. Dat geeft dus een behoorlijk vertekend beeld in alle armoede-indexen die dit college gaat ontwikkelen. Hoe lost de wethouder het probleem van de verplaatsing van de armoede naar de randgemeenten op?

Tenslotte voorzitter, zet de beleidsnota behoorlijk in op het toetsen van de effectiviteit van de Armoedeaanpak. 50PLUS Rotterdam wil aan die toetsing nog een element toevoegen.

Een intensieve gezinsaanpak voor 500 gezinnen die het college voorstaat kan naast een langdurige begeleiding van die gezinnen ook heel goed gebruikt worden inzicht te krijgen in de impact van hulpverlening door de 500 gezinnen die intensief begeleidt gaan worden, te vergelijken met gezinnen die een dergelijke aanpak niet ontvangen.

Hiervoor heeft 50PLUS Rotterdam een derde motie.

Afrondend voorzitter, Mensen in armoede hebben vaak een grote schaamte over hun armoede, Ze voelen zich afgeschreven, Ze voelen zich minder bekwaam en zijn uiterst kwetsbaar in onze samenleving.

Vroegsignalering, schuldhulpverlening en concreet zorgen dat mensen in armoede er weer bij horen is een taak van de overheid.

De overheid is namelijk opgericht niet om af te straffen maar om te dienen als vangnet voor juist de zwakkeren in onze samenleving.

 

Delen via: