Actie 1: Langdurig Kwalitatief Onderzoek

6 juni 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 6 juni 2019 ter bespreking van het ‘Beleidskader Armoedeaanpak 2019-2022, Uit de knoop’,

Constaterende dat:

  • Het beleidskader Armoedeaanpak 2019-2022, ‘Uit de knoop’ een aanpak van armoede in Rotterdam voorstaat;
  • Het beleidskader Armoedeaanpak 2019-2022, ‘Uit de knoop’ vooral inzet op de doelgroep jeugd en kinderen;
  • In actie 1 ‘Een intensieve gezinsaanpak voor 500 gezinnen’ middels langdurige begeleiding rust en structuur in deze gezinnen wordt gebracht waardoor passende ondersteuning mogelijk is.

Overwegende dat:

  • Door mensen te volgen die afhankelijk zijn van hulpverlening rondom armoede worden de mechanismes van effectief beleid beter zichtbaar;
  • Een mooie kans om effectief beleid beter zichtbaar te maken is in actie1 ‘Een intensieve gezinsaanpak voor 500 gezinnen’;
  • Het toetsen of deze gezinsaanpak werkt, deze gezinnen vergeleken zouden moeten worden met gezinnen die een dergelijke aanpak niet ontvangen.

Draagt het college op:

  • Langdurig kwalitatief onderzoek te doen, als onderdeel van het meten van de resultaten van de nieuwe armoedeaanpak, om beter inzicht te krijgen in de impact van hulpverlening door de 500 gezinnen die intensief begeleidt gaan worden, door deze te vergelijken met gezinnen die een dergelijke aanpak niet ontvangen.

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: