Meer doden in verpleeghuizen!

16 juni 2020

In verpleeghuis De Leeuwenhoek overleden aan het begin van de coronacrisis verontrustend veel bewoners. In korte tijd moest van 22 bewoners afscheid worden genomen. Reden voor de zorgaanbieder Humanitas om samen met de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd onderzoek te doen naar de oorzaken van deze doden.

Uit het op 11 juni gepresenteerde rapport1 bleek dat de zorgaanbieder op zichzelf niets te verwijten valt, dat zij heeft gedaan wat van een zorgaanbieder verwacht mag worden2. Van de oorspronkelijke genoemde nalatigheid is geen sprake wel van chaos en paniek aan het begin van de pandemie. Er was aan het begin van de coronacrisis in Nederland nog weinig bekend over het virus en het team van verzorgend personeel, wat voor een deel bestond uit flexkrachten, was niet goed op elkaar ingespeeld. De richtlijnen van het RIVM waren ook niet van af het begin standvastig en zijn gedurende de coronacrisis ook met grote regelmaat gewijzigd en aangepast. Wat ook niet hielp, was dat familieleden van bewoners de druk vanuit buiten opvoerde omdat zij weinig vertrouwen hadden in De Leeuwenhoek, versterkt door het feit dat na de uitbraak geen fysiek contact meer mogelijk was met de bewoners. Het complete gebrek van persoonlijke beschermingsmiddelen voor bewoners alsook voor verplegend personeel maken wel duidelijk dat het borgen van een infectiepreventiebeleid in het verpleegtehuis niet goed geregeld was.

Van andere verpleeginstellingen kwamen de geluiden over grote aantallen overledenen niet naar buiten. Toch krijgt 50PLUS Rotterdam signalen dat De Leeuwenhoek niet alleen staat in

de grote aantallen overledenen in de verpleeg- en verzorgingshuizen in Rotterdam. Dit baart 50PLUS Rotterdam enorme zorgen. Welke ook de reden is van dit stilzwijgen, het is voor een toekomstige crisisbeheersing en het voorkomen dat ouderen en vooral zieke en zwakke ouderen aan hun lot worden overgelaten van belang dat we zicht hebben hoe de verschillende zorginstellingen in Rotterdam zijn omgegaan met de coronacrisis en het beschermen van de aan hun zorg toevertrouwde ouderen.

Daarom vraagt de aanpak van de coronacrisis in de verpleeghuizen gedurende de achterliggende maanden om een evaluatie. En daaruit zullen voor de gehele sector lessen moeten worden getrokken. Die kunnen namelijk niet los worden gezien van de aanpak van de overheid, het RIVM, de GGD en andere landelijke en regionale instanties die zich met deze coronacrisis bezighouden.

De deskundigen zijn verdeeld over hoe en wanneer er weer een verhevigde uitbraak van het coronavirus zal optreden. Maar dat er een tweede coronagolf op stapel staat is voor leek én expert wel duidelijk.

Het is dus van levensbelang dat de evaluatie van wat er goed en wat er fout is gegaan in de verpleegtehuizen in Nederland maar ook zeker in Rotterdam snel gaat plaatsvinden. 50PLUS Rotterdam vindt het onacceptabel dat zonder de lessen uit de eerste coronagolf geleerd te hebben we een tweede corona-uitbraak tegemoet moeten gaan treden.

Vanuit die gedachte heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W.

Delen via: