Meer doden in verpleeghuizen!

16 juni 2020

Geacht college,

In verpleeghuis De Leeuwenhoek overleden aan het begin van de coronacrisis verontrustend veel bewoners. In korte tijd moest van 22 bewoners afscheid worden genomen. Reden voor de zorgaanbieder Humanitas om samen met de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd onderzoek te doen naar de oorzaken van deze doden.

Uit het op 11 juni gepresenteerde rapport1 bleek dat de zorgaanbieder op zichzelf niets te verwijten valt, dat zij heeft gedaan wat van een zorgaanbieder verwacht mag worden2. Van de oorspronkelijke genoemde nalatigheid is geen sprake wel van chaos en paniek aan het begin van de pandemie. Er was aan het begin van de coronacrisis in Nederland nog weinig bekend over het virus en het team van verzorgend personeel, wat voor een deel bestond uit flexkrachten, was niet goed op elkaar ingespeeld. De richtlijnen van het RIVM waren ook niet van af het begin standvastig en zijn gedurende de coronacrisis ook met grote regelmaat gewijzigd en aangepast. Wat ook niet hielp, was dat familieleden van bewoners de druk vanuit buiten opvoerde omdat zij weinig vertrouwen hadden in De Leeuwenhoek, versterkt door het feit dat na de uitbraak geen fysiek contact meer mogelijk was met de bewoners. Het complete gebrek van persoonlijke beschermingsmiddelen voor bewoners alsook voor verplegend personeel maken wel duidelijk dat het borgen van een infectiepreventiebeleid in het verpleegtehuis niet goed geregeld was.

Van andere verpleeginstellingen kwamen de geluiden over grote aantallen overledenen niet naar buiten. Toch krijgt 50PLUS Rotterdam signalen dat De Leeuwenhoek niet alleen staat in

de grote aantallen overledenen in de verpleeg- en verzorgingshuizen in Rotterdam. Dit baart 50PLUS Rotterdam enorme zorgen. Welke ook de reden is van dit stilzwijgen, het is voor een toekomstige crisisbeheersing en het voorkomen dat ouderen en vooral zieke en zwakke ouderen aan hun lot worden overgelaten van belang dat we zicht hebben hoe de verschillende zorginstellingen in Rotterdam zijn omgegaan met de coronacrisis en het beschermen van de aan hun zorg toevertrouwde ouderen.

Daarom vraagt de aanpak van de coronacrisis in de verpleeghuizen gedurende de achterliggende maanden om een evaluatie. En daaruit zullen voor de gehele sector lessen moeten worden getrokken. Die kunnen namelijk niet los worden gezien van de aanpak van de overheid, het RIVM, de GGD en andere landelijke en regionale instanties die zich met deze coronacrisis bezighouden.

De deskundigen zijn verdeeld over hoe en wanneer er weer een verhevigde uitbraak van het coronavirus zal optreden. Maar dat er een tweede coronagolf op stapel staat is voor leek én expert wel duidelijk.

Het is dus van levensbelang dat de evaluatie van wat er goed en wat er fout is gegaan in de verpleegtehuizen in Nederland maar ook zeker in Rotterdam snel gaat plaatsvinden. 50PLUS Rotterdam vindt het onacceptabel dat zonder de lessen uit de eerste coronagolf geleerd te hebben we een tweede corona-uitbraak tegemoet moeten gaan treden.

Vanuit die gedachte heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W:

 1. Heeft het college kennis van het aantal overledenen en dan met name het aantal overledenen aan het COVID-19 virus in de Rotterdamse verzorgings- en verpleeghuizen?
 2. Zo ja, wat zeggen de statistieken en kunnen die gedeeld worden met de raad?
 3. Is bekend hoe en welke maatregelen de Rotterdamse verzorgings- en verpleeghuizen hebben genomen om hun bewoners tegen het COVID-19 virus te beschermen?
 4. Waren er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM-middelen) beschikbaar voor bewoners én personeel?
 5. Is bekend hoe tehuizen hebben gehandeld bij de grote tekorten van PBM-middelen?
 6. Is bekend hoe het personeelsbeleid met betrekking tot coronagerelateerde klachten van personeel was in de verpleegtehuizen?
  1. Zijn bewoners/familieleden bij de knelpunten en oplossingen op verpleeglocaties betrokken geweest?
  2. En zo ja is er een inzicht van hoe bewoners/familieleden betrokken zijn geweest bij de knelpunten en oplossingen in de verpleegtehuizen?
  3. Hoe is de communicatie tussen bewoners/familieleden en de verpleegtehuizen verlopen?
  4. Is het college van B&W gedurende de afgelopen maanden tijdens de coronacrisis betrokken geweest bij wat er speelde voortkomend uit de coronacrisis in de verpleegtehuizen?
  5. Welke acties heeft het college van B&W richting de verpleegtehuizen ondernomen om op de hoogte te zijn en blijven van wat er gedurende afgelopen maanden in de verpleegtehuizen zich afspeelde?
  6. Heeft het college van B&W ook een rol gespeeld tijdens de coronacrisis in het oplossen van de coronagerelateerde knelpunten die zich voordeden bij de verpleegtehuizen?
  7. Heeft het college van B&W actie ondernomen om de good en bad practice te delen met andere zorgaanbieders?
  8. Is het college van B&W het met 50PLUS Rotterdam eens dat er de hoogste prioriteit en op de kortst mogelijke termijn (voor september/oktober) een evaluatie van wat er goed en wat er fout is gegaan in de verpleegtehuizen in Rotterdam moet plaatsvinden?
  9. Is het college van B&W het met 50PLUS Rotterdam eens dat deze evaluatie onder de verantwoordelijkheid van het college van B&W moet plaatsvinden?
  10. Zo ja gaat het college van B&W de evaluatie op korte termijn uitvoeren en neemt het college van B&W dan de vragen zoals hierboven gesteld door 50PLUS Rotterdam mee in de evaluatie?
  11. Zo nee welke instantie is dan volgens het college van B&W verantwoordelijk voor deze zeer urgente evaluatie en gaat het college van B&W dat ook aandringen bij deze instantie dat die evaluatie gaat plaatsvinden?

   Rekening houdende met de komst van een eventueel tweede coronagolf in de herfst van dit jaar en het gegeven dat dan in ieder geval de evaluatie van de aanpak van de coronacrisis in de verpleeghuizen gedurende de achterliggende maanden dan moet hebben plaatsgevonden maakt dat 50PLUS Rotterdam met hoge spoed de antwoorden op haar schriftelijke vragen van het college van B&W wil ontvangen.

Delen via: