Aanhoudende betrokkenheid oud-wethouder FOHGP bij Feyenoord City

30 juli 2020

Op 5 februari 2019 trad de toenmalige wethouder Financiën, Organisatie, Haven en Grote Projecten (FOHGP) terug als lid van het college. Sindsdien is deze persoon actief als directievoorzitter bij Brink (voorheen Brink Groep), een adviesbureau voor bouw, infrastructuur en vastgoed. De gemeente Rotterdam verstrekt geregeld opdrachten aan Brink, blijkt uit antwoord[1]op onze schriftelijke vragen over dit onderwerp van ongeveer een jaar geleden. Omdat de persoon in kwestie in de voormalige rol als wethouder portefeuillehouder was van Feyenoord City, zijn er door enkele raadsleden middels een regeling van werkzaamheden[2]zorgen geuit over betrokkenheid van deze persoon bij de voortgang van deze private gebiedsontwikkeling in zijn huidige rol als directievoorzitter van Brink. Die zorgen betroffen onder meer de onmogelijkheid van deze persoon om een objectief oordeel te kunnen vellen over de haalbaarheid van, onder meer, Feyenoord City alsook (de schijn van) belangenverstrengeling als deze persoon zich in een andere hoedanigheid dan als lid van het college bezighoudt met publiek beleid dat onderdeel was van de portefeuille ten tijde van het wethouderschap. Het college heeft als reactie op de zorgen in een brief[3]aan de Raad het volgende medegedeeld over het tegengaan van betrokkenheid van de persoon in kwestie:

“De voormalig wethouder FOHGP zal niet namens Brink Groep werkzaam zijn voor de gemeente Rotterdam en ook niet optreden als bemiddelaar, lobbyist, contact of tussenpersoon in zakelijke contacten met (medewerkers van) de gemeente Rotterdam in de komende twee jaar, rekenend vanaf de datum van zijn uitdiensttreding (5 februari 2019), tenzij dit vooraf via de concerndirecteur SO met de gemeente is afgestemd en deze daarmee heeft ingestemd.“

Daarbij put de gemeente Rotterdam uit een brief[4]van Brink aan de gemeentesecretaris en de directeur van het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam over afspraken die zijn gemaakt met de nieuwe directievoorzitter over betrokkenheid met het voormalige werkterrein van deze persoon. Brink schrijft onder meer:

“Gezien zijn lange staat van dienst bij gemeente Rotterdam in zowel ambtelijke als politieke functies is de heer Visser zich ervan bewust dat hij kennis heeft van geheime en vertrouwelijke informatie en dat hij die vanwege het ambtsgeheim niet mag delen met derden. Dit houdt concreet in dat hij geheime of vertrouwelijke informatie, daaronder begrepen informatie waarvan hij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs moet vermoeden, niet mag delen met derden en derhalve ook niet met medewerkers van Brink Groep. Anders maakt hij zich schuldig aan het schenden van het ambtsgeheim. Dit geldt voor alle ambtenaren en wethouders die bij de gemeente vertrekken. Brink Groep zal binnen haar organisatie de noodzakelijke maatregelen treffen, waaronder begrepen instructies aan haar medewerkers, ten einde te waarborgen dat de heer Visser geheime of vertrouwelijke informatie met betrekking tot de gemeente niet zal delen met derden en/of medewerkers van Brink Groep, behoudens en voor zover de gemeente schriftelijk heeft ingestemd [met] het delen van die informatie.”

Op 3 juli jongstleden is bekend gemaakt dat Brink een strategische samenwerkingsovereenkomst[5]is aangegaan met Realconomy B.V., een van de drie ondernemingen die Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas vormen. Deze stichting is opgericht om de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City mogelijk te maken. De stichting heeft een zakelijk (of in ieder geval: particulier) belang in haar contact met de gemeente Rotterdam in de gebiedsontwikkeling, omdat door de gemeente in de zogenoemde Position Paper[6]ten aanzien van Feyenoord City is toegezegd dat zij de gronden binnen de beoogde locatie voor een eventueel nieuw voetbalstadion zal verwerven. Uiteraard wil Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas een zo hoog mogelijke prijs voor de gronden en in ieder geval niet minder dan de €60 miljoen die de gemeente vooralsnog bereid is te betalen. De stichting heeft ook een zakelijk belang bij de bereidwilligheid van de gemeente Rotterdam om subsidie bij het Rijk aan te vragen voor woningbouw, hetgeen onlangs inderdaad is gedaan. Additioneel publiek geld komt ten goede aan de levensvatbaarheid van de gebiedsontwikkeling. Zakelijke belangen zijn per definitie niet per se geheel ontegenstrijdig. Daarnaast verhoudt voornoemde stichting zich bestuurlijk tot de gemeente als ondertekenaar vanten minstetwee overeenkomsten waarin de verantwoordelijkheden binnen de gebiedsontwikkeling zijn afgebakend. De Stichting kan baat hebben bij een herijking van deze verantwoordelijkheden als bij nader inzien blijkt dat het zakelijk belang in het geding is.

De rol van Realconomy B.V. blijkt onder meer uit de inschrijving van Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas bij de Kamer van Koophandel. Het uittreksel van de inschrijving hebben wij toegevoegd aan deze schriftelijke vragen. De ‘managing director’ van Realconomy B.V. is overigens op eigen titel tevens bestuurslid van Stichting Verwerving Gronden Feyenoord City, die andere stichting die zich met de gebiedsontwikkeling van Feyenoord bemoeit.

50PLUS Rotterdam, Partij voor de Dieren Rotterdam en SP Rotterdam hebben naar aanleiding hiervan de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het College.

Delen via: