Aanhoudende betrokkenheid oud-wethouder FOHGP bij Feyenoord City

30 juli 2020

Geacht college,

Op 5 februari 2019 trad de toenmalige wethouder Financiën, Organisatie, Haven en Grote Projecten (FOHGP) terug als lid van het college. Sindsdien is deze persoon actief als directievoorzitter bij Brink (voorheen Brink Groep), een adviesbureau voor bouw, infrastructuur en vastgoed. De gemeente Rotterdam verstrekt geregeld opdrachten aan Brink, blijkt uit antwoord[1]op onze schriftelijke vragen over dit onderwerp van ongeveer een jaar geleden. Omdat de persoon in kwestie in de voormalige rol als wethouder portefeuillehouder was van Feyenoord City, zijn er door enkele raadsleden middels een regeling van werkzaamheden[2]zorgen geuit over betrokkenheid van deze persoon bij de voortgang van deze private gebiedsontwikkeling in zijn huidige rol als directievoorzitter van Brink. Die zorgen betroffen onder meer de onmogelijkheid van deze persoon om een objectief oordeel te kunnen vellen over de haalbaarheid van, onder meer, Feyenoord City alsook (de schijn van) belangenverstrengeling als deze persoon zich in een andere hoedanigheid dan als lid van het college bezighoudt met publiek beleid dat onderdeel was van de portefeuille ten tijde van het wethouderschap. Het college heeft als reactie op de zorgen in een brief[3]aan de Raad het volgende medegedeeld over het tegengaan van betrokkenheid van de persoon in kwestie:

“De voormalig wethouder FOHGP zal niet namens Brink Groep werkzaam zijn voor de gemeente Rotterdam en ook niet optreden als bemiddelaar, lobbyist, contact of tussenpersoon in zakelijke contacten met (medewerkers van) de gemeente Rotterdam in de komende twee jaar, rekenend vanaf de datum van zijn uitdiensttreding (5 februari 2019), tenzij dit vooraf via de concerndirecteur SO met de gemeente is afgestemd en deze daarmee heeft ingestemd.“

Daarbij put de gemeente Rotterdam uit een brief[4]van Brink aan de gemeentesecretaris en de directeur van het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam over afspraken die zijn gemaakt met de nieuwe directievoorzitter over betrokkenheid met het voormalige werkterrein van deze persoon. Brink schrijft onder meer:

“Gezien zijn lange staat van dienst bij gemeente Rotterdam in zowel ambtelijke als politieke functies is de heer Visser zich ervan bewust dat hij kennis heeft van geheime en vertrouwelijke informatie en dat hij die vanwege het ambtsgeheim niet mag delen met derden. Dit houdt concreet in dat hij geheime of vertrouwelijke informatie, daaronder begrepen informatie waarvan hij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs moet vermoeden, niet mag delen met derden en derhalve ook niet met medewerkers van Brink Groep. Anders maakt hij zich schuldig aan het schenden van het ambtsgeheim. Dit geldt voor alle ambtenaren en wethouders die bij de gemeente vertrekken. Brink Groep zal binnen haar organisatie de noodzakelijke maatregelen treffen, waaronder begrepen instructies aan haar medewerkers, ten einde te waarborgen dat de heer Visser geheime of vertrouwelijke informatie met betrekking tot de gemeente niet zal delen met derden en/of medewerkers van Brink Groep, behoudens en voor zover de gemeente schriftelijk heeft ingestemd [met] het delen van die informatie.”

Op 3 juli jongstleden is bekend gemaakt dat Brink een strategische samenwerkingsovereenkomst[5]is aangegaan met Realconomy B.V., een van de drie ondernemingen die Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas vormen. Deze stichting is opgericht om de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City mogelijk te maken. De stichting heeft een zakelijk (of in ieder geval: particulier) belang in haar contact met de gemeente Rotterdam in de gebiedsontwikkeling, omdat door de gemeente in de zogenoemde Position Paper[6]ten aanzien van Feyenoord City is toegezegd dat zij de gronden binnen de beoogde locatie voor een eventueel nieuw voetbalstadion zal verwerven. Uiteraard wil Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas een zo hoog mogelijke prijs voor de gronden en in ieder geval niet minder dan de €60 miljoen die de gemeente vooralsnog bereid is te betalen. De stichting heeft ook een zakelijk belang bij de bereidwilligheid van de gemeente Rotterdam om subsidie bij het Rijk aan te vragen voor woningbouw, hetgeen onlangs inderdaad is gedaan. Additioneel publiek geld komt ten goede aan de levensvatbaarheid van de gebiedsontwikkeling. Zakelijke belangen zijn per definitie niet per se geheel ontegenstrijdig. Daarnaast verhoudt voornoemde stichting zich bestuurlijk tot de gemeente als ondertekenaar vanten minstetwee overeenkomsten waarin de verantwoordelijkheden binnen de gebiedsontwikkeling zijn afgebakend. De Stichting kan baat hebben bij een herijking van deze verantwoordelijkheden als bij nader inzien blijkt dat het zakelijk belang in het geding is.

De rol van Realconomy B.V. blijkt onder meer uit de inschrijving van Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas bij de Kamer van Koophandel. Het uittreksel van de inschrijving hebben wij toegevoegd aan deze schriftelijke vragen. De ‘managing director’ van Realconomy B.V. is overigens op eigen titel tevens bestuurslid van Stichting Verwerving Gronden Feyenoord City, die andere stichting die zich met de gebiedsontwikkeling van Feyenoord bemoeit.

  1. Vindt u het problematisch dat Brink het bedrijf Realconomy B.V. adviseert over gebiedsontwikkeling, gegeven het feit dat eerstgenoemde wordt voorgezeten door de oud-wethouder FOHGP en gegeven het feit dat laatstgenoemde een van de drijvende krachten is binnen Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas? Indien nee, waarom niet?

 

  1. Weet u of er tussen Brink en Realconomy B.V. afspraken zijn gemaakt over betrokkenheid van eerstgenoemde bij de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City, aangezien laatstgenoemde een van de drijvende krachten is binnen Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas? Indien ja, waar gaan deze afspraken over? Indien nee, hoe wordt volgens u invulling gegeven aan de belofte van Brink dat de oud-wethouder FOHGP geen “geheime en vertrouwelijke informatie”over een politiek gevoelig dossier als Feyenoord City zal delen met derden, bijvoorbeeld Realconomy B.V.? Indien nee, hoe gaat u ervoor zorgen dat (de schijn van) belangenverstrengeling te allen tijde wordt voorkomen?

 

  1. Weet u welke maatregelen Brink heeft getroffen, zoals “begrepen instructies aan haar medewerkers”, om ervoor te zorgen dat de oud-wethouder FOHGP dergelijke informatie niet zal delen met derden?

 

  1. Is het als gevolg van de samenwerking tussen Brink en Realconomy B.V. (theoretisch) mogelijk dat u in uw contact met Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en/of Stichting Verwerving Gronden Feyenoord City stukken (notities, briefings, berekeningen, memo’s, analyses, et cetera) ontvangt en bespreekt die zijn geschreven door Brink? Indien ja, hoe gaat u daarmee om?

 

5. Ziet u net als wij dat Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en/ofStichting Verwerving Gronden Feyenoord City er in haar contact met de gemeente Rotterdam zakelijke dan wel particuliere belangen op nahouden, bijvoorbeeld met betrekking tot de prijs die de gemeente betaalt voor de gronden onder het nieuwe stadion, subsidieaanvragen voor woningbouw of een nieuwe afbakening van verantwoordelijkheden binnen de gebiedsontwikkeling? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe verhouden de zakelijke belangen van deze stichtingen zich tot de belofte van Brink dat de oud-wethouder FOHGP niet zal optreden als “bemiddelaar, lobbyist, contact of tussenpersoon in zakelijke contacten met (medewerkers van) de gemeente Rotterdam in de komende twee jaar, rekenend vanaf de datum van zijn uitdiensttreding (5 februari 2019)”?

 

  1. Bieden de overeenkomsten die u met Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas heeft gesloten, houvast om eventuele betrokkenheid van de oud-wethouder FOHGP in de verdere planvorming van Feyenoord City te voorkomen? Indien nee, waarom niet?

 

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

 

Ondertekend;

Ellen Verkoelen (50PLUS Rotterdam), Ruud van der Velden (Partij voor de Dieren Rotterdam), Aart van Zevenbergen (SP Rotterdam).

 

 

[1]https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7824514/1/19bb19054
[2]https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7724147/1/RvW_Indiensttreding_oud-_wethouder_als_directievoorzitter_Brink-_Groep
[3]https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7779237/2
[4]https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7779238/1  
[5]https://www.brink.nl/brink-sluit-strategische-samenwerkingsovereenkomst-met-realconomy/en ook https://www.realconomy.com/nieuws/strategische-samenwerking-realconomy-en-brink/
[6]https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/feyenoord-city/Gemeentelijk-Position-Paper-FC.pdf
Delen via: