Martha Flora deel 2

25 april 2022

Geacht College,page1image4422272

Met belangstelling heeft 50PLUS Rotterdam kennisgenomen van de college beantwoording (22bb2559) van de door 50PLUS Rotterdam op 7 maart 2022 gestelde schriftelijke vragen (22bb003046) over Martha Flora. Deze vragen waren bedoeld om duidelijkheid te krijgen over wat ertoe heeft geleid dat de wethouder de 34 zorgwoningen van dit gebouw aan de Schubertlaan in Hillegersberg in 2020 meetelde in de categorie sociale nieuwbouw.

Die duidelijkheid is er nog steeds niet. De wethouder antwoordt, naar de mening van 50PLUS Rotterdam, ontwijkend met de mededeling dat – citaat – ‘gebruik is gemaakt van informatie uit dezelfde versie over woningbouwprojecten, als voor de Voortgangsrapportage editie 2019. In dat bestand was het project nog ingedeeld in de sociale huur’.

Daarom heeft 50PLUS Rotterdam nog een aantal aanvullende vragen aan het college

1. Op basis van welke informatie is in de Voortgangsrapportage editie 2019 Martha Flora ingedeeld in de sociale huur? En mocht dit zijn gebeurd op basis van informatie uit de Voortgangsrapportage editie 2018, kan het college dan uitleggen op basis waarvan dat toentertijd, in 2018, is gebeurd? Kunt u deze informatie met de raad delen?

Ook de vraag van 50Plus Rotterdam, bedoeld om erachter te komen of het vaker voorkomt dat de wethouder per abuis projecten met huren boven de liberalisatiegrens meetelt in de sociale sector heeft het college geen duidelijkheid geschapen. In haar ‘beantwoording’ legt de wethouder uit hoe de database van de gemeente werkt, dat correcties worden verwerkt etc. Maar aantallen over per abuis in een verkeerde categorie ingedeelde projecten geeft de wethoder niet.

2. Hoeveel nieuwbouwprojecten zijn sinds 2019 in een verkeerde categorie ingedeeld? Om welke projecten ging dat? Wanneer bent u daarachter gekomen? Wanneer is dat gecorrigeerd? Geschiedde dit met terugwerkende kracht?

Op de door 50PLUS Rotterdam in maart jongstleden gestelde vraag of de wethouder Martha Flora in een andere, hogere categorie gaat meetellen, antwoordt de wethouder ‘De huren liggen in het midden- en hogere segment. Het project wordt nu als zodanig geclassificeerd’. Het antwoord van de wethouder impliceert dat de 34 Martha Flora-woningen deels worden verhuurd voor huren tussen de 752 en 1060 euro en deels voor huren tussen de 1060 en 1380 euro.

  1. Waarop baseert de wethouder zijn antwoord dat de 34 zorgwoningen tot het midden- en hoger segment zouden behoren? Is het college ervan op de hoogte dat voor eenkamerwoningen in Martha Flora een bedrag van 5675 euro per maand moet worden betaald en dat dit bedrag is opgebouwd uit een ‘woonservice’-deel van 3275 euro plus 2400 euro voor kosten voor het verzorgend personeel? Weet het college dat de tweepersoonswoningen in Martha Flora nog duurder zijn? Gaat de wethouder ermee akkoord om Martha Flora in te delen in de categorie topsegment, zolang onbewezen blijft, niet vaststaat alsmede te betwijfelen valt dat de kale huur in dit project onder de 1360 euro per maand zou liggen?
  2. Wil de wethouder in navolgende Voortgangsrapportages over het woonbeleid van het college proactief melding maken van welke nieuwbouwprojecten in voorgaande edities in verkeerde categorieën zijn ingedeeld? En in welke duurdere dan wel goedkopere categorieën deze met terugwerkende kracht zijn/worden ingedeeld?

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

Delen via:

Er is nog geen antwoord.