Meer fietsdoden onder ouderen!

16 november 2020

Een recente publicatie(1) van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft schokkende feiten over verkeersdoden gedeeld. Met name het aantal fietsdoden onder ouderen. Er wordt geconstateerd dat het aantal dodelijke slachtoffers en ernstige gewonden onder oudere fietsers de komende jaren explosief zal stijgen. Daar waar het nu al meer dan de helft van de dodelijke slachtoffers van 70 of ouder betreft. De toename is te verklaren doordat er ook meer ouderen meedoen aan het fietsverkeer(2).

Ongevallen zonder motorvoertuigen zijn over het algemeen enkelvoudige ongevallen. Infrastructurele factoren die daarbij een rol spelen zijn de zichtbaarheid van het wegverloop, de aanwezigheid en zichtbaarheid van obstakels zoals paaltjes, breedte van fietspaden, vlakheid en stroefheid van de verharding, de kwaliteit van bermen (aansluiting verharding, draagkracht berm, obstakels zoals taluds in berm) en opeenvolging en samenhang van elementen in het langsprofiel van de weg of het fietspad, bijvoorbeeld een krappe bocht na een afdaling waardoor de snelheden daar hoog zijn.

Naast de bekende trits; mens, voertuig en weg, zijn er ook specifieke omstandigheden die een rol zouden kunnen spelen bij het ontstaan van ongevallen met (oudere) fietsers zoals: lichtomstandigheden, weersomstandigheden, drukte op de fietspaden en het gedrag van medeweggebruikers.

Door de toenemende vergrijzing wordt ook de elektrische fiets steeds populairder onder de ouderen. Het rapport geeft aan dat zonder aanvullende maatregelen het aantal verkeersslachtoffers bij de fietsende ouderen alleen maar zal toenemen (3).

Er is niet één allesomvattende maatregel om dit probleem op te lossen. Maar een combinatie van infrastructurele maatregelingen, het aanreiken van beschermingsmiddelen en gerichte educatie op fietsveiligheid zouden mogelijk wel kunnen bijdragen aan de veiligheid van oudere fietsers.

50PLUS Rotterdam benadrukt het belang van een ‘seniorenproof wegontwerp’. Door bij iedere wegverbetering en herinrichting altijd rekening te houden met de seniorengebruikers. Zo kunnen wij zo preventief mogelijk dergelijke dodelijke ongelukken voorkomen.

50PLUS Rotterdam heeft de volgende vragen gesteld aan het college van B&W.

Delen via: