Meer fietsdoden onder ouderen!

16 november 2020

Geacht college,

Een recente publicatie(1) van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft schokkende feiten over verkeersdoden gedeeld. Met name het aantal fietsdoden onder ouderen. Er wordt geconstateerd dat het aantal dodelijke slachtoffers en ernstige gewonden onder oudere fietsers de komende jaren explosief zal stijgen. Daar waar het nu al meer dan de helft van de dodelijke slachtoffers van 70 of ouder betreft. De toename is te verklaren doordat er ook meer ouderen meedoen aan het fietsverkeer(2).

Ongevallen zonder motorvoertuigen zijn over het algemeen enkelvoudige ongevallen. Infrastructurele factoren die daarbij een rol spelen zijn de zichtbaarheid van het wegverloop, de aanwezigheid en zichtbaarheid van obstakels zoals paaltjes, breedte van fietspaden, vlakheid en stroefheid van de verharding, de kwaliteit van bermen (aansluiting verharding, draagkracht berm, obstakels zoals taluds in berm) en opeenvolging en samenhang van elementen in het langsprofiel van de weg of het fietspad, bijvoorbeeld een krappe bocht na een afdaling waardoor de snelheden daar hoog zijn.

Naast de bekende trits; mens, voertuig en weg, zijn er ook specifieke omstandigheden die een rol zouden kunnen spelen bij het ontstaan van ongevallen met (oudere) fietsers zoals: lichtomstandigheden, weersomstandigheden, drukte op de fietspaden en het gedrag van medeweggebruikers.

Door de toenemende vergrijzing wordt ook de elektrische fiets steeds populairder onder de ouderen. Het rapport geeft aan dat zonder aanvullende maatregelen het aantal verkeersslachtoffers bij de fietsende ouderen alleen maar zal toenemen (3).

Er is niet één allesomvattende maatregel om dit probleem op te lossen. Maar een combinatie van infrastructurele maatregelingen, het aanreiken van beschermingsmiddelen en gerichte educatie op fietsveiligheid zouden mogelijk wel kunnen bijdragen aan de veiligheid van oudere fietsers.

50PLUS Rotterdam benadrukt het belang van een ‘seniorenproof wegontwerp’. Door bij iedere wegverbetering en herinrichting altijd rekening te houden met de seniorengebruikers. Zo kunnen wij zo preventief mogelijk dergelijke dodelijke ongelukken voorkomen.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Is het college bekend met het rapport van het SWOV ‘Oudere fietsers’?
  2. Beschikt het college over cijfers met betrekking tot het aantal oudere Rotterdamse verkeersdoden en van oudere fietsers in het bijzonder?
  3. Overweegt het collegeonderzoek te doen naar het aantal oudere verkeersdoden in Rotterdam, bijvoorbeeld om maatregelen om verkeersdoden te voorkomen?
  4. Heeft het college de afgelopen jaren al maatregelen genomen om het aantal verkeersslachtoffers en -doden onder oudere weggebruikers (en daarbij fietsers in het bijzonder) te verminderen?
  5. Welke maatregelen heeft zij in ontwikkeling of is zij voornemens te nemen?
  6. Overweegt het college om een cursus ‘Hoe om te gaan met mijn nieuwe elektrische fiets?’ aan te bieden?
  7. Overweegt het college een campagne waarin zij het gebruik van beschermende middelen (zoals een helm) bij oudere fietsers stimuleert?
  8. Overweegt het college het aantal verkeersdeelnemers op de fietspaden te verminderen? Denk daarbij aan (te snelle) snorfietsers op de rijbaan of een langzame en een snelle fietsbaan zoals nu ook al op de fietspaden of -banen vanwege de corona maatregelen geadviseerd wordt.

 

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.

 

1  https://www.swov.nl/nieuws/meer-slachtoffers-onder-oudere-fietsers
2  https://www.swov.nl/nieuws/seniorproof-wegontwerp-geen-tijd-meer-voor-vrijblijvendheid
3  https://www.swov.nl/publicatie/oudere-fietsers-0
Delen via:

Er is nog geen antwoord.