Werkprogramma NPRZ-Wonen 2019-2022

11 april 2019

Voorzitter,

Vandaag wordt de raad verzocht het Werkprogramma NPRZ-Wonen 2019-2022 vast te stellen. Een werkprogramma dat voortkomt uit een uitvoeringsplan waar de raad eigenlijk helemaal geen invloed op kan uitoefenen omdat dit buiten de verantwoordelijkheid van de politiek is geplaatst bij een NPRZ-bestuur.

Wel is het natuurlijk een onderdeel van een woonvisie waar via een addendum op 16 mei de raad iets van kan vinden. Ook wordt het NPRZ een stuk visueler gemaakt via een gebiedsatlas maar die krijgen we pas ergens halverwege dit jaar. En natuurlijk is het NPRZ een onderdeel van de regiodeal Rotterdam Zuid en daar waren de woningcorporaties niet zo over te spreken gaven de corporaties en de huurdersorganisaties in oktober van 2018 aan de wethouder al aan.

Helaas heeft dat echter niet geleid tot een aanpassing van het bod van Rotterdam in de regiodeal.

De optelsom die 50PLUS Rotterdam voor zichzelf maakt het slagveld overziende is dat eigenlijk het hele werkprogramma NPRZ eigenlijk op drijfzand gerealiseerd wordt en dat er weinig tot geen controle laat staan invloed op uit te oefenen is voor de gemeenteraad.

En dat is wat we ook hebben kunnen vaststellen bij de sloop van de Tweebosbuurt waar door het toen nog redelijk verse college een overval gepleegd wordt op de sloop van 600 woningen. En ook in dit werkprogramma ziet de wethouder de betrokken woningcorporaties die in het NPRZ-gebied werkzaam zijn als pinautomaat om de gemeentelijke problemen op te lossen. En dus wil de wethouder dat de woningcorporaties maatschappelijk geld investeren in een herstructurering van de particuliere voorraad.

En dat terwijl de kerntaak van de corporaties is het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen of aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden. En zoals bij het punt van orde al aangegeven dat hebben de corporaties de wethouder ook heel duidelijk gemaakt. En dat dit niet in het denken van dit college pas bewijst deze wethouder wel door een geschillen procedure op te starten tegen de corporaties.

Lekker goed voor de relatie met de belangrijkste partner in het NPRZ-gebied.

Ook heel handig om vooruitlopend op dit geschil maar alvast jezelf rijk rekenen en de inzet van corporaties op het wegwerken van de particuliere voorraad in het gebied mee te nemen in je plannen. En in de regiodeal met de regio hier gemakshalve maar ook alvast van uit te gaan.

Voorzitter,

50PLUS Rotterdam vindt onvoorstelbaar en onzorgvuldig beleid van dit college.

50PLUS Rotterdam vindt het laakbaar om de relatie en de participatie met de corporaties zo op het spel te zetten.

Dat is pure powerplay en zeker geen zorgvuldig besturen.

Daarvoor heeft 50PLUS Rotterdam een tweetal moties (motie 1, motie 2) waarin wij samen met enkele andere oppositiepartijen het college oproepen om niet deze weg op te gaan met de corporaties. Pas uw plannen aan of heb in ieder geval het fatsoen om af te wachten hoe de minister over het geschil oordeelt.

Tot zover in eerste termijn.

 

De vergadering is terug te kijken via deze link.

Delen via: