Wat is participatie en samenwerking je waard?

11 april 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 11 april 2019 ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het werkprogramma ‘NPRZ-Wonen 2019-2022’,

 

Constaterende dat:

  • Sinds de oprichting van NPRZ er een discussie gaande is over de bijdrage uit eigen middelen van woningcorporaties aan de aanpak van de particuliere voorraad
  • Op 17 oktober 2018 vijf woningcorporaties een brandbrief naar het college stuurden waarin de wooncorporaties aangeven het totaal niet eens te zijn om de eigen financiële middelen, die bedoeld zijn om aan te wenden voor de kerntaak van de corporaties de sociale woonvoorraad, in te moeten zetten voor de particuliere voorraad
  • Het college en wooncorporatie Woonbron er niet in geslaagd zijn om in de prestatieafspraken afspraken te maken over een aanvullende bijdrage door Woonbron aan de aanpak van de NPRZ-focuswijken, zoals neergelegd in de Woonvisie 2030 en de uitwerking daarvan in de Gebiedsatlas ontwikkeling woningvoorraad 2030, in het bijzonder in verband met de problemen ten aanzien van en de benodigde aanpak van de particuliere voorraad
  • Het college een geschilprocedure zoals bedoeld in de zin van artikel 44 lid 4 Woningwet is gestart tegen de woningcorporatie Woonbron om de woningcorporatie financieel te laten bijdragen aan de aanpak van de particuliere voorraad

 

Overwegende dat:

  • Het college nu een verzoek doet het voorliggende werkprogramma 2019-2022 door de raad te laten vaststellen terwijl er nog geen zicht is op de uitkomst van het geschil tussen het college en de wooncorporatie Woonbron
  • Het te voorbarig is om nu als raad een besluit te nemen over het voorliggende werkprogramma 2019-2002 juist vanwege nog niet weten hoe het geschil tussen het college en de wooncorporatie Woonbron uitpakt
  • Door nu over te gaan tot vaststelling van dit werkprogramma 2019-2022 de relatie tussen gemeente en wooncorporatie Woonbron op scherp gezet wordt 
  • Er door vaststelling van het werkprogramma 2019-2022 er op voorhand al geen recht gedaan wordt aan het advies van de geschillencommissie en de besluitvorming van de minister

 

Draagt het college op:

  • Indien de uitspraak van de geschillencommissie en/of minister de woningcorporatie Woonbron in het geheel of gedeeltelijk in het gelijk stellen het besluit tot vaststelling werkprogramma 2019-2022 terug te draaien
  • De raad van de ontwikkelingen met betrekking tot het geschil tussen het college en wooncorporatie Woonbron op de hoogte te houden

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: