Weer minder mensen in de bijstand!

3 september 2018

 

 

Geacht college,

September 2018, het zomerreces is formeel wel aan haar einde gekomen. De treinen puilen weer uit en de files zijn weer dagelijkse kost op de radio. Het nieuwe studiejaar 2018-2019 heeft een aanvang genomen en vele jongelui staan vast en zeker enthousiast en leergierig aan de poorten van onze scholen te rammelen om kennis te mogen gaan absorberen. Het college is op volle oorlogssterkte terug op de barricade van het stadhuis en staat hopelijk ook te popelen om zich verdienstelijk te mogen gaan maken voor de inwoners van Rotterdam.

Nederland is weer aan het werk. Het einde van de economische recessie lijkt net als het zomerreces aan haar eind te komen. Dat blijkt ook uit het aantal bijstandsgerechtigden: eind juni 2018 waren er 449 duizend bijstandsontvangers tot de AOW-leeftijd. Dit zijn er 19 duizend minder dan een jaar eerder. Zowel onder personen met een Nederlandse achtergrond, als die met een migratieachtergrond is de bijstandsafhankelijkheid verminderd. De instroom van Syriërs in de bijstand is relatief sterk gedaald. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS die vanochtend zijn gepresenteerd1.

Geweldig nieuws dus en het geeft de burger moed om te zien dat Nederland uit het diepe dal van werkeloosheid aan het kruipen is. Máár de cijfers van het CBS tonen ook aan dat er een nieuwe tweedeling in de samenleving ontstaat. De daling van bijstandsgerechtigden dus van werkelozen deed zich, net als vorige kwartalen, alleen voor bij bijstandsgerechtigden onder de 45 jaar.

De gunstige arbeidsmarkt is dus veel minder zichtbaar voor de werkzoekenden in de leeftijdsgroep van 45 jaar tot AOW-leeftijd. En dat baart 50PLUS Rotterdam ernstig zorgen want de vergrijzing van onze samenleving vooral op de arbeidsmarkt is een voldongen feit. Hetzelfde CBS geeft in haar kerncijfers van april dit jaar aan dat waar in 1990 de bevolking nog voor 40% uit jonge mensen (20 tot 45 jaar) en 20% uit oudere mensen (45-65 jaar) bestond is dit ruim een kwart eeuw later al praktisch gelijkgetrokken naar 31% jongeren en 29% ouderen. En deze stijgende lijn van meer ouderen die nog arbeidsgeschikt zijn zal de komende jaren nog verder doorzetten.

Reden voor 50PLUS Rotterdam om als vertegenwoordiger van juist deze oudere groep werkenden in te gaan zetten op het realiseren van banen voor deze doelgroep. Vrijdag 31 augustus is 50PLUS fractie daarom op werkbezoek geweest bij de gemeente Almere waar met extra budget en speciale klantmanagers 45+ in samenwerking met het UWV ruim 150 van de 300 oudere werklozen aan het werk geholpen zijn. Opmerkelijke resultaten voor een doelgroep die, zelfs nu de economie aantrekt, moeizaam aan het werk komt. Ter vergelijking, normaal stroomt slechts 15% van de 45-plussers op een of andere wijze de bijstand uit. De inzet van de gemeente Almere in deze participatiefabriek is gericht op:

– Het intensiever en meer integraal begeleiden van de doelgroep

– Het meer mogelijk maken van op maat gesneden ondersteuning

– Het starten van een dialoog met werkgevers in de stad over inclusiviteit en arbeidsdiscriminatie

Om als gemeente de bijstandsgerechtigden te kunnen begeleiden is allereerst inzicht nodig in het potentieel aan arbeidsmogelijkheden die de bijstandsgerechtigde inwoners bezitten. In haar rondgang langs instanties en maatschappelijke organisaties constateert 50PLUS Rotterdam dat een actuele inventarisatie van wat er aan potentieel kennis&kunde en ervaring in de kaartenbakken van de gemeente zit, volledig ontbreekt. Een en ander is ontstaan door de automatisering die is doorgevoerd en aan het gebrek van menscontacten met de bijstandsgerechtigden in de gemeente.

Verder vraagt het inzetten op maatwerk en het intensiever begeleiden van mensen in de bijstand om een goede relatie tussen bijstandsgerechtigde en gemeente. De recent op 28 augustus door het college toegestuurde enquêteresultaten2 (kenmerk 2018/033-18bb6437) wijst uit dat aan deze relatie tussen gemeente Rotterdam en bijstandsgerechtigden nogal wat schort. Uit de enquête blijkt dat van de uitkeringsgerechtigden die werk hebben gevonden ca. 84% helemaal geen hulp hebben ontvangen van de gemeente. Het heeft bijna geheel ontbroken volgens de respondenten van de enquête aan motivatie en stimulatie vanuit de gemeente, er is geen aandacht geweest voor de problemen van de uitkeringsgerechtigden, er is geen opleiding of training aangeboden door de gemeente, de gemeente heeft niet haar werkgeversnetwerk voor de uitkeringsgerechtigden aangeboord en tenslotte heeft de gemeente niet geholpen met het solliciteren.

Naar aanleiding van deze enquêteresultaten geeft het nieuwe college aan meer maatwerk en een meer passende dienstverlening in te gaan zetten, waarbij de gemeente wil gaan aansluiten bij de kansen en mogelijkheden van de werkzoekende in kwestie. Het college wil werkzoekenden intensiever gaan begeleiden door te gaan werken met één casemanager per werkzoekende (minder overdracht). 50PLUS Rotterdam juicht dit toe en hoopt dat in het zoeken naar maatwerk ook de oudere werkeloze kansen en begeleiding gaat krijgen.

Naar aanleiding van het voorafgaande en in aanvulling op de door 50PLUS Rotterdam eerder gestelde vragen op 19 juli jl. heeft 50PLUS Rotterdam de volgende aanvullende vragen aan het college van B&W:

 1. Heeft het college zicht op de leeftijd van de huidige bijstandsgerechtigden (ook IOAW,IOW en IOAZ-uitkeringen)
 2. Kan het college aangeven hoeveel 45-plussers momenteel een bijstandsuitkering ontvangen (ook IOAW,IOW en IOAZ-uitkeringen)
 3. Heeft het college zicht op wat de beroepsmatige achtergronden van de bijstandsgerechtigden is in de kaartenbakken van de gemeente?
 4. Kan het college aangeven hoe lang een 45-plusser in de bijstand gemiddeld bijstand ontvangt?
 5. Kan het college aangeven welk bedrag zij in 2017, 2018 heeft besteed aan de uitkeringen van de groep 45-plussers in de bijstand (ook IOAW,IOW en IOAZ- uitkeringen)
 6. Hoeveel van de medewerkers die zich bezighouden met de verstrekkingen en controle van bijstand en bijstandsgerechtigden werken momenteel speciaal voor de groep 45- plus? (ook IOAW,IOW en IOAZ-uitkeringen).
 7. In het voorjaar heeft 50PLUS Rotterdam in het kader van de discriminatiemonitoring het vorige college al uitgenodigd te onderzoeken wat het succes is van het aan het werk krijgen van 45-jarige bijstandsinwoners in Almere. Het vorige college heeft daarop toegezegd deze werkwijze van de gemeente Almere te gaan onderzoeken. Kan 50PLUS Rotterdam er nu vanuit gaan dat het nieuwe college ook gestalte zal geven aan deze toezegging van het vorige college?
 8. Gezien het succes van de methode ‘Almere’ (van de 300 oudere bijstandsgerechtigden zijn er na ondersteuning en inzet van de gemeente Almere 150 aan werk geholpen) is het nieuwe college bereid om ook een dergelijke pilot voor Rotterdam te ontwikkelen?
 9. Tijdens het werkbezoek aan Almere kwam duidelijk aan de orde dat de gemeente Almere naast het bemiddelen in werk ook veel investeert in taallessen van de bijstandsgerechtigden. Ziet dit college ook een relatie tussen taal en werk en gaat dit college daar ook op investeren bij de 37.000 bijstandsgerechtigden in Rotterdam?
 10. Omdat de daling van bijstandsgerechtigden dus van werkelozen zich, net als vorige kwartalen, alleen voor bij bijstandsgerechtigden onder de 45 jaar voordoet, betekent dit dat er op termijn meer oudere bijstandsgerechtigden zullen zijn. De kans op werk is daarmee voor ouderen steeds kleiner. Is dit college bereid om een masterplan voor het aan het werk krijgen van oudere werkelozen (>45 jaar) te gaan ontwikkelen?
 11. Hoe gaat het college om met die oudere inwoners die werkelijk niet meer bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt?

 

1 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/35/weer-minder-mensen-in-de-bijstand
2 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/467534
Delen via: