Vragen nav het debacle rond het aanbestedingentraject Welzijn en WMO

10 december 2021

Algemene vragen cq opmerkingen:

 

 • Waarom heeft Humanitas te horen gekregen dat zij niet in aanmerking komen voor een nieuwe termijn welzijnswerk in Feijenoord?
 • Nu Humanitas weet dat zij niet in aanmerking komt voor een nieuwe welzijnsopdracht in Feijenoord zal de motivatie niet toenemen, is dat meegenomen in de overweging om Humanitas te informeren over het feit dat zij niet in aanmerking komen?
 • Hoe denkt de wethouder het welzijnswerk in de periode tussen einde opdrachten en de nieuwe welzijnsopdracht zowel in Feijenoord als in de rest van de stad en kleine kernen?
 • De wethouder schrijft dat het de bedoeling is om de huidige welzijnsaanbieders twee maanden langer hun opdracht uit te laten voeren, zijn er al gesprekken gevoerd met welzijnsaanbieders en als dat gedaan is hoe zeker is het dat deze positief zullen reageren op de gestelde vraag?
 • Bij de aanbesteding vort de Wmo-maatwerkondersteuning waren de klachten dat de tariefopbouw te laag is, deze klachten zijn gegrond verklaard door het Meldpunt klachtafhandeling aanbesteding. Dit is in tegenspraak met de informatie van de wethouder dat de gemeente Rotterdam reële tarieven hanteert. Heeft de wethouder de raad onjuist geïnformeerd?
 • Is de wethouder bereid de aanbestedingen die nog moeten plaatsvinden te herijken na de uitspraak van het Meldpunt klachtafhandeling aanbesteden?
 • De wethouder geeft in haar brief aan dat bij complexe aanbestedingen zoals die van het welzijnswerk vaker klachten zijn. Ook schrijft ze dat ondanks de kans op klachten en mogelijke vertraging geen rekening is gehouden met die mogelijke vertraging. Wel heeft ze Humanitas geïnformeerd over het niet in aanmerking komen van een nieuwe welzijnsopdracht in Feijenoord. Hier mee heeft zij een kans laten liggen om het welzijn in Feijenoord te waarborgen. Waarom heeft zij dit gedaan?
 • Nu de aanbesteding vertraging oploopt is ook de inwerkperiode , de overdracht naar ene nieuwe aanbieder nier of onvoldoende mogelijk. Hoe gaat de wethouder garanderen dat het welzijnswerk niet zal leiden onder de uitgestelde aanbesteding?
 • Is de wethouder voornemens om met de wijkraden die de brandbrief Welzijn Gebied Feijenoord met referentienummer 3079314 in overleg te gaan over hun brandbrief?
 • Is de wethouder voornemens om het advies van de wijkraden over te nemen?

Wij adviseren zowel het College als de Raad om:

 1. al het mogelijke te doen om een warme overdracht mogelijk te maken;
 2. rekening te houden met de situatie op de werkvloer;
 3. te voorkomen dat de inboedels van de Huizen van de Wijk niet kunnen worden overgedragen aan de nieuwe welzijnsaanbieder;
 4. mogelijke scenario’s in kaart te brengen en daarbij ook inschattingen van waarschijnlijkheid van de afzonderlijke scenario’s te geven en ook eventuele oplossingen binnen die scenario’s;
 5. daarbij het scenario dat er geen warme overdracht meer mogelijk zou zijn, verder op voorhand uit te werken rekening houdend met hetgeen is aangegeven in punt 2 en 3;
 6. de bewoners centraal te stellen bij het zoeken naar een goede oplossing;
 7. gelden ter beschikking te stellen om de gevolgen van een gat in het welzijnsaanbod zoveel mogelijk te beperken.

 

Over de software/klacht Inkoopspoor A: Welzijn de volgende vragen cq opmerkingen:

 

 • De raad wordt niet geïnformeerd over de problemen met het aanbestedingsprogramma zoals die in de brief naar de inschrijvers staat;
 • Nergens wordt gemeld wat de omissie, zoals die aan de inschrijvers gemeld is, nu precies is;
 • Nergens wordt gemeld wat over de problemen met het inschrijvingsprogramma ondernomen wordt om herhaling te voorkomen;
 • Idem over het aansprakelijk stellen van de softwareleverancier;
 • Kan de gemeente schadeclaims in deze verwachten?
 • Nergens wordt aangegeven wanner de klagende partij voor het eerst contact heeft gezocht met de gemeente over het uitblijven van een reactie op de inschrijving;
 • De klachtenprocedure lijkt te suggereren dat het Meldpunt Aanbesteden niet per definitie het eerste station in een klachtenzaak is;
 • De vraag voor het tijdpad wordt interessanter doordat in het document Selectieleidraad Welzijn ook de gehele planning bevat. Ook de data van nota van inlichtingen, dus ver voor het melden van de uitslagen van de 2e ronde op 22 september aan de raad. Als een inschrijving niet meegenomen is moet dat dus veel eerder gebleken zijn bij de inschrijver; Waarom pas 10 november?
 • 2 juli was de deadline voor de inschrijving in de eerste ronde….10 september de melding richting inschrijvers van de resultaten van de eerste ronde en 22 september de openbaarmaking van die resultaten. We mogen toch aannemen dat inschrijvers van dit tijdpad op de hoogte gesteld zijn; Tussen 22 september en 10 november zitten 7 weken.
 • Als we aannemen dat er tussen 22 september en 10 november contact geweest is tussen de vergeten inschrijver en de aanbestedende dienst voorafgaande aan het inschakelen van het Meldpunt…..is ook de conclusie dat het Meldpunt een andere uitspraak deed dan de aanbestedende dienst zelf.
 • Vervolgens zien we dat het Meldpunt zeer snel reageert..10 november klacht ontvangen, op 12 november velt het Meldpunt een oordeel. 12 November was een vrijdag.

 

Over Inkoopspoor A Welzijn de volgende vragen cq opmerkingen:

 

 • Aangegeven wordt dat er in Feijenoord een probleem is met het overbruggen van de periode tussen 1 april en 1 juni omdat daar de huidige welzijnsaanbieder niet in de tweede ronde is opgenomen;
 • Hoewel men die onzekerheid alleen in Feijenoord benoemt, wordt nergens verteld dat de overbrugging in de andere gebieden al definitief geregeld is;
 • In principe staan in elk gebied behalve Hoek van Holland inmiddels twee inschrijvers tegenover elkaar. Dat betekent dat niet dat de huidige aanbieder zeker is van winst…dus waarom zouden daar geen continuïteitsproblemen optreden en alleen in Feijenoord?
 • Nergens wordt aangegeven wanner de klagende partij voor het eerst contact heeft gezocht met de gemeente over het uitblijven van een reactie op de inschrijving;
 • Uit de cijfers komt voort dat er in 2023 een budget is dat fors minder is dan het budget in 2018 als men dat corrigeert voor inflatie;
 • Maar voor de overbruggingsperiode die ontstaan is vanwege het uitstel wel van belang. Wordt nu ter overbrugging van de uitstelperiode het huidige contract verlengd en de huidige aanbieder dan wordt de huidige aanbieder gevraagd dan is mijn stelling dat er geld bij de begroting moet, want dat contract is gebaseerd op de oude inschrijving. Of mogen huidige aanbieders langer blijven maar mogen ze dan gelijk afschalen om binnen de gemeentelijke begroting te blijven?
 • Op 10 november dient de aanbieder de klacht in; Op 12 november wordt deze klacht door het meldpunt gegrond verklaard. Op 16 november worden de aanbieders geïnformeerd. Tussen het moment van toekennen en informeren zitten maximaal 2 werkdagen, waarschijnlijk minder. De 12e was vrijdag en de 15e was maandag. Uit de gebeurtenissen bij het inkoopspoor B weten we dat adviezen van het meldpunt niet opgevolgd hoeven te worden door het college;

 

Over Inkoopspoor B WMO Maatwerkondersteuning de volgende vragen cq opmerkingen:

 

 • Al zeer vroeg worden overschrijdingen gemeld. Die zijn gedeeltelijk in de begroting voor 2012 opgelost, zo wordt medegedeeld.
 • De raad wordt op 15 september geïnformeerd dat de nieuwe tarieven ook voor andere inkoopsporen financiële consequenties zal hebben, maar dat die in de voorjaarsretraite 2022 opgelost zullen worden;
 • Daarbij past de opmerking dat de formulering niet duidelijk is of die gevolgen zich uit kunnen strekken tot inkoopspoor A; De andere inkoopsporen lijken mij een sterker verband met de WMO te hebben, waarmee de tariefkwestie als ik de teksten goed volg verband lijken te houden;
 • Dit betekent of door een demissionair college dan wel door een nieuw college;
 • In de brief van 26 november lijkt het dat de kortgedingen hun aanleiding vinden in een onvolledige opvolging van het advies van het onafhankelijke klachtenmeldpunt…het staat er niet zo letterlijk maar je zou het in ieder geval zo kunnen lezen, kijk maar mee:

‘In september 2021 heeft het onafhankelijk Meldpunt Klachtafhandeling Aanbesteden uitspraak gedaan over de klachten over de tarieven. Het Meldpunt heeft de klachten gedeeltelijk gegrond verklaard. De gemeente heeft het (niet-bindende) advies van het Meldpunt opgevolgd om aanvullende informatie te delen met de aanbieders die in de aanbestedingen geïnteresseerd zijn, maar heeft geen aanpassingen gedaan in de tarieven.’

 • Staat hier nu dat aanpassing van de tarieven ook onderdeel was van het advies van het meldpunt?
 • Maar zo ja….waarom wijkt de gemeente dan af van het advies van het Meldpunt?
 • Kennelijk ziet de gemeente voor zichzelf een case die sterk genoeg is om op 6 december voor te laten komen in Kort Geding.

Overige vragen:

 • De inkooptrajecten voor de Wijkteams en Jeugdondersteuning gloren aan de horizon. In de brief van 26 november wordt hier weinig over gezegd. Waar voor Inkoopspoor B: WMO gesteld wordt dat met het huidige uitstel de grenzen zijn bereikt van wat de gemeente mag doen, wordt voor de andere sporen ook uitgesteld, maar verder geen consequenties worden daaraan gekoppeld, behoudens dat de zorgvuldige planning om de belasting van diensten en inschrijvers in tijd te spreiden inmiddels moeilijk is.

 

Delen via:

Er is nog geen antwoord.