Voortgangsrapportage Actieprogramma Veilig Thuis 2015-2018

11 september 2018

 

 

Geacht college,

Uit ‘Praten helpt’, het verhaal van ouderenmishandeling, actieplan ‘Ouderen in veilige handen’: ”Meneer en mevrouw Visser zijn al meer dan 50 jaar getrouwd. Ze hebben één dochter. Het echtpaar woont nog zelfstandig, maar dat wordt wel moeilijker de laatste jaren. Mevrouw Visser heeft namelijk last van artrose en is slecht ter been. En ze wordt steeds vergeetachtiger. Meneer Visser probeert zo goed mogelijk voor zijn vrouw te zorgen en haar zo min mogelijk alleen te laten. Maar af en toe moet hij toch echt de deur uit om boodschappen te doen. Twee keer per week komt Anke, de huishoudelijke hulp, bij meneer en mevrouw Visser. Op een dag staat Anke wat eerder dan gewoonlijk op de stoep. Omdat ze al jaren bij het echtpaar over de vloer komt, heeft ze een sleutel. Als ze de woonkamer binnenkomt, vindt ze mevrouw Visser vastgebonden in een stoel. Anke schrikt ervan en maakt haar snel los. “Och, dat doet mijn man wel vaker”, zegt mevrouw Visser. “Want stel je voor dat ik thee ga zetten en vergeet het gas uit te doen! Slim toch van hem?” Ze vraagt Anke er vooral niet met meneer Visser over te praten. Want het ergste wat zij zich kan voorstellen is dat hij niet meer voor haar kan zorgen. Dan moet ze misschien wel naar een bejaardenhuis! Anke legt mevrouw Visser rustig uit dat het beter is om toch met meneer te gaan praten. Want er is best een andere oplossing te verzinnen. Bijvoorbeeld dat de buurvrouw een uurtje bij mevrouw komt zitten. Zodat meneer Visser rustig boodschappen kan doen.”

De inzet op het voorkomen en aanpakken van ouderenmishandeling is onverminderd door gegaan. Voor alle vormen van ouderenmishandeling (financiële uitbuiting lichamelijke mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, psychische mishandeling en schending van rechten) is voortdurende aandacht via de behandeling van adviezen en meldingen bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en door de voorlichtingen, workshops en trainingen voor professionals en vrijwilligers.

Door middel van voorlichtingen, trainingen en workshops over ouderenmishandeling zijn ruim 560 professionals en 70 vrijwilligers bereikt. Er hebben verschillende themabijeenkomsten /expertbijeenkomsten plaatsgevonden, onder andere met de thema’s ‘van handelingsverlegen naar handelingsbekwaam’, de aanpak van seksueel misbruik van ouderen, ontspoorde mantelzorg, systeemgericht werken bij ouderen, ouderen en seksualiteit en het toepassen van de meldcode bij ouderenmishandeling.

Bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond zijn 4 Veiligheidsofficieren ouderenzorg werkzaam. Zij zijn gespecialiseerd in advisering en oppakken van meldingen over ouderenmishandeling. Naast voorlichting aan professionals en vrijwilligers, bereikten zij 750 senioren tijdens de wijkbijeenkomsten Senioren en Veiligheid vanuit het Wijkveiligheidsactieprogramma. Het expertteam ouderenmishandeling van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, dat maandelijks overlegde over moeilijk oplosbare casuïstiek, is eind 2017 opgeheven. Er is gekozen om de casuïstiekbespreking in het Veiligheidshuis plaats te laten vinden.

Volgens het college wordt In de laatste editie van het Magazine 60+ is aandacht besteed aan ouderenmishandeling. De informatie over het advies- en meldpunt huiselijk geweld (inclusief ouderenmishandeling) is nu opgenomen in de wijkgidsen voor senioren.

Het onderzoek naar de omvang van ouderenmishandeling, waaraan Rotterdam heeft deelgenomen, is in juni gepresenteerd. In het onderzoek wordt gesteld dat minimaal 1 op de 20 ouderen wordt mishandeld en dat dit als een ondergrens moet worden beschouwd. Voor Rotterdam geldt dat in 2017 er 136 meldingen van ouderenmishandeling zijn gedaan bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR). Daarnaast zijn er 215 adviesvragen geweest over ouderenmishandeling.

Naar aanleiding van het voorafgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. In de voortgangsrapportage noemt het college 136 meldingen van ouderenmishandeling, kan het college ook aangeven hoeveel daarvan ook daadwerkelijk ouderenmishandeling betrof?
  2. In de voortgangsrapportage meldt het college dat er 215 adviesaanvragen zijn gedaan, kan het college aangeven welke de aard was van deze adviesaanvragen en door wie ze zijn gedaan?
  3. Vindt het college 136 meldingen niet erg weinig? In Rotterdam wonen 95.000 65- plussers, 1 op de 20 ouderen zou te maken hebben met een of andere vorm van mishandeling. Voor Rotterdam zouden dat 4750 ouderen zijn. Het aantal meldingen op het totaal aantal 65-plussers is niet meer dan 1,4 promille of afgezet op het aantal mogelijke mishandelingen niet meer dan 2,8 procent. Ondanks dat dit percentage al bijna drie keer zo hoog is als de landelijke cijfers (waarvoor chapeau) wil 50PLUS Rotterdam van het college weten welke maatregelen zij neemt om dit aantal te verhogen om zo meer ouderenmishandeling te voorkomen?
  4. Uit rapportage van onder andere het RIVM blijkt dat een derde van alle ouderenmishandelingen een dader heeft die mantelzorger is van de dementerende oudere. Welke maatregelen neemt het college om deze mantelzorgers te ondersteunen en als er al maatregelen zijn genomen, welke zijn dat en is daar al effectrapportage van bekend?
  5. De wethouder noemt in zijn voortgangsrapportage het voorkomen van huiselijk geweld bij traditionele praktijken. Wij maken ons als 50PLUS Rotterdam grote zorgen om de ouderen in deze huishoudens. Heeft het college maatregelen getroffen om de ouderen in deze traditionele praktijken, wij zouden liever spreken van traditionele culturen, te beschermen en op te sporen?

 

Delen via: