Terinzagelegging en zienswijzen ontwerpbestemmingsplannen

25 maart 2020

Geacht college,

Tot 1 juni aanstaande zijn er landelijke maatregelen van kracht die de toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen in de stad beperken. Deze maatregelen zijn ervoor bedoeld de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Voor wat betreft de toegankelijkheid en bereikbaarheid van overheidsgebouwen hebben deze maatregelen mogelijk gevolgen voor burgers die ontwerpbestemmingsplannen willen inzien tijdens de fase van terinzagelegging. Zo wordt er vaak in de bekendmaking van ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplannen gemeld dat burgers de relevante stukken kunnen inzien op werklocaties van de gemeente, bijvoorbeeld het Timmerhuis of aan de burelen van het cluster Stadsontwikkeling. Voor het inzien van ter inzage gelegde stukken moet eerst vaak per telefoon een afspraak worden gemaakt. De gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren en 50Plus in Rotterdam willen weten of het recht tot het inzien van ontwerpbestemmingsplannen tijdens de terinzagelegging is gewaarborgd zolang voornoemde landelijke maatregelen van kracht zijn. Daar komt bij dat burgers tijdens de terinzagelegging afhankelijk zijn van ambtenaren die een afspraak inplannen en de ter inzage gelegde stukken moeten aanreiken en weer innemen. Maar veel ambtenaren werken op dit moment noodgedwongen thuis om zo verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

 

  1. Is het recht tot inzien van ontwerpbestemmingsplannen tijdens de terinzagelegging gewaarborgd zolang de voornoemde landelijke maatregelen van kracht zijn? Indien ja, op welke wijze waarborgt u dit recht?

 

  1. Is er volgens u genoeg ambtelijke capaciteit voorhanden om belanghebbenden te accommoderen die tijdens de terinzagelegging ontwerpbestemmingsplannen willen inzien op werklocaties van de gemeente Rotterdam zolang voornoemde landelijke maatregelen van kracht zijn? Indien ja, betekent dit dat de telefoonnummers tijdens de openingstijden zoals vermeld in de bekendmaking te allen tijde bereikbaar blijven? En indien ja, zijn er voor burgers evenveel tijdstippen voorhanden om de relevante stukken in te zien als onder normale omstandigheden?

Het inzien van stukken zoals ontwerpbestemmingsplannen op werklocaties van de gemeente vereist zoals eerder gesteld een fysieke handeling tussen ambtenaar en burger. Wij willen weten hoe de huidige wijze van terinzagelegging nog houdbaar is zolang voornoemde landelijke maatregelen van kracht zijn.

  1. Blijft de fysieke handeling tussen ambtenaar en burger voor het kunnen inzien van stukken zoals ontwerpbestemmingsplannen tijdens de terinzagelegging mogelijk? Indien ja, vindt u dit verantwoord gezien de uitbraak van het coronavirus? Indien nee, gaat u de procedure voor terinzagelegging herzien zolang voornoemde landelijke maatregelen van kracht zijn?

 

  1. Brengt het inzien van een fysiek exemplaar van ter inzage gelegde stukken risico’s met zich mee voor burgers met betrekking tot besmetting met het coronavirus? Indien ja, gaat u de procedure voor terinzagelegging herzien zolang voornoemde landelijke maatregelen van kracht zijn?

 

  1. Aan welke maatregelen denkt u om zowel tegemoet te komen aan indamming van de uitbraak van het coronavirus als aan het recht voor burgers om ontwerpbestemmingsplannen in te zien tijdens de terinzagelegging zolang voornoemde landelijke maatregelen van kracht zijn?

Sinds eind februari ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Feyenoord City’ ter inzage, tezamen met gerelateerde besluiten en vergunningen die eveneens in de ontwerpfase zijn. Belanghebbenden kunnen tot en met 9 april aanstaande de stukken inzien en tevens zienswijzen kenbaar maken. Zij kunnen schriftelijk zienswijzen indienen, maar ook mondeling. Zo staat er in de bekendmaking[1]het volgende:

“Tevens kunnen gedurende deze termijn door eenieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 06-10353905 (van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur).”

 

  1. Blijft het mogelijk voor burgers om mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar te maken tijdens de terinzagelegging zolang voornoemde landelijke maatregelen van kracht zijn? Indien ja, vindt u dit verantwoord gezien de uitbraak van het coronavirus? Indien nee, gaat u de procedure voor het kenbaar maken van mondeling gemotiveerde zienswijzen herzien zolang voornoemde landelijke maatregelen van kracht zijn?

 

  1. Aan welke maatregelen denkt u om zowel tegemoet te komen aan indamming van de uitbraak van het coronavirus als aan het recht voor burgers om mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar te maken tijdens de terinzagelegging zolang voornoemde landelijke maatregelen van kracht zijn?

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Feyenoord City’ behelst plannen die veel emotie losmaken in de stad. De terinzagelegging van dit ontwerpbestemmingsplan valt vrijwel tegelijkertijd met de gehele looptijd van de uitbraak van het coronavirus in Nederland, en daarmee met de landelijke maatregelen die zijn afgekondigd om de uitbraak in te dammen. Gezien het beperkende karakter van deze maatregelen voor wat betreft toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen in de stad, vrezen wij dat veel burgers gehinderd worden om gebruik te maken van hun recht het ontwerpbestemmingsplan in te zien en zienswijzen in te dienen dan wel kenbaar te maken.

 

  1. Herkent u onze vrees dat beperkingen voor wat betreft toegankelijkheid en bereikbaarheid mogelijk hinder met zich meebrengt voor burgers om het ontwerpbestemmingsplan ‘Feyenoord City’ in te zien en eventueel zienswijzen in te dienen dan wel kenbaar te maken? Indien ja, bent u bereid de terinzagelegging voor onbepaalde tijd op te schorten zolang voornoemde landelijke maatregelen van kracht zijn? Indien nee, waarom niet?

 

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

 

 

 

[1]    https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-11316.html
Delen via:

Er is nog geen antwoord.