Snel inzage in voorgenomen plannen rond Schiehaven Noord!

24 mei 2022

Geacht college,

 

Vrijdag 13 mei was een aantal raadsleden op individuele uitnodiging op bezoek bij de bewonersvereniging Schiehaven Noord. Daar werden de raadsleden door de bewonersvereniging met een Segway (een elektrische tweewieler) door de wijk heen geleid. Gedurende deze rondleiding werd door de leden van de bewonersvereniging een toelichting gegeven over de voorgenomen plannen van het college van B&W.

Ook konden de raadsleden in Dagblad 0101 van 13 mei kennisnemen van het feit dat bouwwethouder Kurvers het startsein gegeven voor de ontwikkeling van Schiehaven Noord in Delfshaven Rotterdam tot een nieuwe woonwijk met in fase 1 duizend woningen. Fase 2 betreft 250 woningen op ‘De Kroonlocatie’ aan de westkant van het Multiplein. De Schiehaven zal om het project te kunnen realiseren voor één derde (ongeveer 40 meter) worden gedempt, waardoor er brede kades ontstaan met veel groen, voornamelijk nieuwe bomen.

Tot op heden heeft de raad nog niet veel vernomen van deze gebiedsontwikkeling behalve dat er door de Vereniging Bewoners en Bedrijven Lloydkwartier (VBBL)2 een Email naar het college van B&W ter attentie van wethouder Kurvers in afschrift aan de griffie is gestuurd waarin de bewoners hun zorgen uiten over de wijze van planvorming en het gebrek aan participatie. Ook is er een reactie van wethouder Kurvers3 op 11 november 2021 aan de Vereniging Bewoners en Bedrijven Lloydkwartier terug te vinden.

Gezien het gegeven dat de raad onwetend is van het ontwikkelingsproject Schiehaven Noord en nu via het werkbezoek en de berichtgeving in Dagblad 010 geconfronteerd wordt met deze situatie hebben ondergetekenden de volgende vragen aan het college:

 

  1. Kan het college de raad met hoge spoed op de hoogte brengen over de stand van zaken van deze gebiedsontwikkeling Schiehaven Noord?
  2. Kan het college de raad op korte termijn inzage geven in de procedures rond dit project Schiehaven Noord?
  3. Kan het college in een tijdlijn aangeven wat er staat te gebeuren in deze gebiedsontwikkeling Schiehaven Noord?

 

Ondertussen lijkt er al een fundamentele keuze gemaakt te zijn die van grote invloed is op de uitwerkingen van de plannen en het toekomstig karakter van het gebied – het dempen van een deel van de haven. Een keuze waar de raad, noch de bewoners in gekend of bij betrokken zijn geweest.

Via een WOB-procedure zijn enkele documenten beschikbaar gekomen die bij ondergetekende fracties de nodige vragen oproepen. Uit deze documenten blijkt dat ambtelijk twee varianten uitwerkt zijn: Model A zonder kade-uitbreiding en Model B met kade-uitbreiding.

 

  1. Waarom is deze fundamentele keuze geen onderdeel geweest van het participatietraject en is deze niet voorgelegd aan de raad alvorens verdere uitwerking van een van beide varianten ter hand te nemen? Bent u bereid dit alsnog te doen? Zo nee, waarom niet?
  2. Welke inhoudelijke en financiële consequenties hebben beide varianten? Graag ontvangen we een uitgebreide vergelijking tussen de beide modellen.
  3. Op grond van welke overwegingen is gekozen voor de uitwerking van Model B? Is dit besluit door het college genomen? Zo ja, wanneer?
  4. Is het college het met ons eens dat het nemen van een dergelijke fundamentele beslissing zonder bedrijven, bewoners en raad te betrekken, niet in de geest is met de kenmerken van de Rotterdamse Omgevingsvisie ‘Samen met de stad’ en ‘Aandacht voor het proces’? Zo ja, wat gaat het college hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

 

Naar we begrepen hebben kan Model A op meer steun in de omgeving rekenen en kan er dan ook snel gestart worden met bouwen, terwijl model B sowieso jaren tijd kost.

 

  1. Wat is erop tegen om alsnog te kiezen voor Model A en dit een voorbeeld te maken van participatieve én snelle gebiedsontwikkeling?

 

Daar de wethouder volgens de media als het startsein heeft gegeven voor de ontwikkeling van Schiehaven Noord in Delfshaven Rotterdam is haast geboden om de antwoorden van het college te ontvangen.

 

 

Delen via:

Er is nog geen antwoord.