Samenstelling klankbordgroep nav uw schrijven ‘Meer maatwerk en wederzijds vertrouwen’

28 juli 2021

Geachte burgemeester,

Maandag 26 juli zijn wij als Rotterdammers via een persbericht1 door u geïnformeerd over de acht mensen die u de komende twee jaar van constructieve kritiek en ideeën gaan voorzien.

Deze acht mensen vormen de klankbordgroep waar u in uw schrijven ‘Meer maatwerk en wederzijds vertrouwen’2 naar verwijst;
‘Eenzelfde benadering geldt voor het organiseren van kritiek. Het risico bestaat dat mensen niet bereid zijn kritisch mee te denken omdat ze er wellicht van uitgaan dat met hun kritiek weinig zal gebeuren. Maar juist die kritiek is een belangrijk instrument om ons functioneren te toetsen aan de menselijke maat. Daarom heb ik mij voorgenomen om regelmatig, zo’n twee keer per jaar, met een evenwichtige, diverse groep Rotterdammers een kritische agenda op te stellen onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, met focus op mijn taken als burgemeester en als burgervader.’

In het persbericht geeft u aan een klankbordgroep van kritische denkers van divers pluimage te willen inrichten met wie u zeker tweemaal per jaar om de tafel wil om te praten over de stad en uw ambt.

De door u gekozen acht leden van de klankbordgroep zijn volgens u professioneel betrokken bij de stad en de samenleving, ieder vanuit hun eigen expertise en ervaring. Wat zij gemeen hebben is hun verbondenheid met Rotterdam en de mensen die er wonen.

50PLUS Rotterdam waardeert het enorm dat u zich de komende 6 jaar als burgemeester van en voor alle Rotterdammers uw eigen kritiek en weerstand gaat organiseren. We leven in een stad waar we groeien naar 650.000 inwoners, waar heel veel jonge en oude Rotterdammers in grote armoede leven, waar we de komende jaren nog een gigantische terugslag maatschappelijk, economisch en sociaal zullen gaan krijgen van de effecten van een nog lang niet onder controle zijnde Coronapandemie, waar een allesoverheersende woningnood voor arm en rijk sturend zal zijn in het maatschappelijke en sociale leven van veel Rotterdammers, waar de te behalen klimaatdoelstellingen enorme invloed zullen gaan hebben op de levenstandaard van vele Rotterdammers, waar de levensverwachting van vele Rotterdammers grote zorgen baart. Om als bestuurder in dat krachtenspel van belangen, van veranderingen, van onzekerheden en van spanningen recht te doen aan wat er leeft bij die ca. 650.000 Rotterdammers is alle hulp, alle kritiek en alle ondersteuning van die Rotterdammers hard nodig.

50PLUS Rotterdam onderschrijft daarom volledig dat u aangeeft dat het organiseren van de kritiek op het eigen functioneren een enorme meerwaarde heeft in het vergroten van de kwaliteit van juist dat eigen functioneren. Dat u door het instellen van een klankbordgroep kansen ziet om voor uzelf die constructieve kritiek en ideeën uit de Rotterdamse samenleving op te gaan halen is zeker een van de methodes die daar volgens 50PLUS Rotterdam aan kan bijdragen.

50PLUS Rotterdam vindt het daarom meer dan betreurenswaardig en ziet het ook als een volledig gemiste kans dat u in uw klankbordgroep van kritische denkers van diverse pluimage geen enkele oudere heeft aangezocht om deel te nemen. De komende jaren neemt het aantal 65plussers in Rotterdam met een derde toe, van 97.177 ouderen in 2018 naar 129.239 in 2035. Om u voor te bereiden op die grote groep Rotterdamse ouderen die zich misschien niet gehoord gaat voelen in het organiseren van hun kritiek verwacht 50PLUS Rotterdam dat er in uw klankbordgroep van kritische denkers van diverse pluimages toch zeker ook een plek zou zijn voor minstens één oudere die aansluit bij de wensen en behoeften van de seniorengroep. Zonder de vertegenwoordiging van een groot gedeelte van de Rotterdamse bevolking, te weten de oudere Rotterdammer, bestaat de klankbordgroep volgens 50PLUS Rotterdam op voorhand al niet uit een evenwichtige, diverse groep Rotterdammers.

50PLUS Rotterdam constateert dat qua diversiteit u in uw klankbordgroep vooral rekening houdt met jongeren, religies, educatie en culturen. De doelgroep ouderen vanaf de leeftijd van zo’n vijftig jaar en ouder die toch pakweg 30% van de Rotterdamse samenleving uitmaakt is totaal niet vertegenwoordigd. Zowel de leden van de klankbordgroep zijn jong en geschoold alsook de expertise en ervaring die zij meebrengen zijn gericht op hoofdzakelijk jongeren.

50PLUS Rotterdam verwondert zich daar bijzonder over en wil graag van u horen waarom u in het kader van diversiteit en betrokkenheid geen oudere Rotterdammer met expertise en ervaring over de oudere doelgroep heeft geselecteerd voor de klankbordgroep.

Zoals u zelf aangeeft in uw schrijven ‘Meer maatwerk en wederzijds vertrouwen’2, die kritiek van de oudere Rotterdammer is belangrijke input om uw functioneren als bestuurder te kunnen toetsen aan de menselijke maat. Daarom verzoekt 50PLUS Rotterdam u dringend om alsnog een oudere Rotterdammer met expertise en ervaring over ouderen issues toe te voegen aan de klankbordgroep. Daarmee doet u recht aan de betrokkenheid van een groot gedeelte van de Rotterdamse samenleving.

We zien uw antwoord graag tegemoet.

Delen via:

Er is nog geen antwoord.