Rotterdam, Gemeente van de toekomst

11 augustus 2018

 

 

Geacht college,

“Wonen op de plek van Daniel den Hoed: Op de plek van de Daniel den Hoedkliniek in Rotterdam-Zuid zullen in de toekomst mensen wonen. Daar waar tientallen jaren hoop en verdriet voor kankerpatiënten dichtbij elkaar lagen, komt een nieuwe woonwijk.” Kopt het AD in haar krant vandaag 11 augustus binnen. Voor mij als mens en als voormalig langdurig borstkankerpatiënt bij het Daniel den Hoed komt een dergelijke kop natuurlijk zeker binnen; ook voor mij persoonlijk ligt er veel hoop en verdriet in dat imposante naoorlogse ziekenhuis. Voor mij als fractievoorzitter 50PLUS Rotterdam beginnen echter ook gelijk de raderen in mijn ondertussen wijze oudere hoofd te draaien. Het wigvormige terrein waarop zowel het Daniel den Hoed als de vooroorlogse bebouwing van het Zuiderziekenhuis elkaar raken en beïnvloeden.

Zuiderziekenhuis, monumentaal hart nieuwe woonwijk Het monumentale Zuiderziekenhuis (het poortgebouw, het hoofdgebouw en vier vleugels gebouwd in de periode 1929-1939) wordt niet gesloopt maar wordt het historische hart van een nieuwe woonwijk Zuiderhof. Op 8 februari 2017 is de bouw van de wijk officieel gestart. Zuiderhof wordt een groen opgezette nieuwbouwwijk met 131 eengezinswoningen. In de monumentale gebouwen komen 30 stadswoningen, 85 loft-appartementen, het Zuider Gymnasium, werkruimtes voor ZZP-ers en publieke functies. In 2019 moet de totale nieuwe wijk zijn gerealiseerd.

Daniel den Hoed is geen gemeentelijk monument en zal dus worden gesloopt. Gezien de activiteiten in het voormalig ziekenhuis (bestralingsruimtes en dergelijke) vraagt de ontmanteling van het gebouw een zorgvuldige aanpak. Pas daarna kan met de ontwikkeling van het terrein tot woningbouwgebied worden overgegaan.

De gemeente Rotterdam is nog eigenaar van de grond onder de kliniek, maar het erfpachtcontract wordt eerder opgeheven, zodat de grond verkocht kan worden. De gemeente heeft met het Erasmus MC en Impact Vastgoed ‘constructieve gesprekken’ gevoerd over de plannen, die binnen enkele maanden definitief zullen worden.

Voor 50PLUS Rotterdam klinkt dit als muziek in de oren want dat betekent dat dus dat dit nieuwe college van B&W de participatiesamenleving serieus gaat nemen en constructief met de omwonenden en nieuwe bewoners gaat samenwerken.

Omdat het nieuwe college van B&W grote ambities met betrekking tot ‘Bouwen’, ‘Bouwen’, ‘Bouwen’ heeft, ligt er enerzijds een grote druk op de realisatie van nieuwe woningen, en anderzijds op het leefbaar houden van de stad. Een spanningsveld die volgens 50PLUS Rotterdam om nieuwe innovatieve werkwijzen vraagt.

Projectontwikkelaar Timpaan ontwikkelde in Utrecht een woonwijk met middensegment koop- en huurwoningen op het terrein van het voormalige St. Antoniusziekenhuis in Utrecht. Een gelijksoortige ontwikkeling als die na de sloop van het Daniel den Hoed ziekenhuis zal gaan plaatsvinden. Timpaan bracht betrokken professionals, vrijwilligers en creatieve denkers bijeen tijdens een zogenaamde Sociale Top in Utrecht. In kleine groepen doorkruisten de deelnemers de stad, om op verschillende locaties gesprekken te voeren over hoe we kwetsbare doelgroepen kunnen ondersteunen op het gebied van zorg, wonen, cultuur, sport, veiligheid en integratie. Ook ontving de ontwikkelaar Timpaan drie keer een groep deelnemers. Samen spraken ze over de sociale activiteiten en plichten van projectontwikkelaars. De ideeën en adviezen die uit de workshopsessies naar voren kwamen heeft Timpaan samengevat en gebundeld in een publicatie1.

Een groot aantal van de adviezen focust op de betrokkenheid van bewoners: zowel omwonenden van een nieuwe wijk als nieuwe bewoners. Omwonenden van een project zijn ambassadeurs van het gebied. Door hen in een vroeg stadium te betrekken, ontstaat een breed gedragen plan. Ook het betrekken van de nieuwe bewoners werpt zijn vruchten af. Vaak is hun bereidheid zich maatschappelijk te willen inzetten groter dan doorgaans gedacht:

 • Beter een goede buur dan een verre vriend
 • Laat bewoners klusjes voor elkaar doen
 • Creëer eigenaarschap in het plan. Voorbeeld: in een complex hebben bewoners zelf de gang ingericht, waardoor verantwoordelijkheidsgevoel ontstond
 • Breng aspirant-kopers en bewoners in een vroeg stadium bij elkaar
 • Zorg bij grote projecten voor een ruimte om elkaar in te ontmoeten
 • Durf de gemeente te vragen op welke wijze deze bijdraagt aan het creëren van de nieuwe gemeenschap en wees beiden zichtbaar

Naar aanleiding van het voorafgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W:

 1. Kent het college van B&W het platform ‘Gemeenten van de Toekomst’ waar initiatieven en ontwikkelingen rond overheveling van taken naar medeoverheden (gemeenten, waterschappen en provincies) op het vakgebied van de fysieke leefomgeving bij elkaar komen?
 2. Kent het college van B&W de publicatie van projectontwikkelaar Timpaan?
 3. Acht het college van B&W het participatieproces van Timpaan bij de ontwikkelingen van het voormalige St. Antoniusziekenhuis in Utrecht ook toepasbaar voor de plek van de voormalige Daniel den Hoedkliniek in Rotterdam- Zuid?
 4. Hoe gaat het college van B&W de omwonenden en nieuwe bewoners van de nieuwe woonwijk aan de Groene Hilledijk die aansluit bij tuindorp Vreewijk en de nieuwe wijk Zuiderhof laten participeren bij deze gebiedsontwikkeling?
 5. Hoe gaat het college van B&W de gemeenteraad meenemen in de ontwikkeling van deze historische Rotterdamse plek?
 6. Is het nieuwe college van B&W gezien haar grote ambitie van ‘Bouwen’, ‘Bouwen’, ‘Bouwen’ van plan om nieuw uitvoeringsbeleid te gaan formuleren voor al die bouwambities?
 7. En zo ja kan het college van B&W aangeven wanneer het college hierover met de gemeenteraad het debat gaat voeren?
 8. En zo nee kan het college van B&W dan aangeven hoe het uitvoeringsbeleid voor al die bouwambities vorm gaan krijgen?

 

1 https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/sociaal-domein/publicatie/timpaan-bij-de-sociale-top-2018/
2 https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/
Delen via: