Positieve Covid-19 testen doorgeven aan de huisartsen.

9 juni 2020

Geacht college,

Het heeft even geduurd maar eindelijk sinds 1 juni is het voor iedere Rotterdammer met (milde) Coronaklachten mogelijk om zich bij de GGD te laten testen op COVID-19.

Naast de COVID-19 richtlijnen1die opgesteld zijn voor professionals in het veld van infectieziektebestrijding is er ook een Verpleegkundig Stappenplan Infectieziektebestrijding (VSI)2opgesteld voor professionals werkzaam binnen een GGD. De richtlijn is hierbij de basis. Het stappenplan geeft een overzicht van het handelen van de GGD bij een melding van een specifiek ziektegeval, en is daarmee een hulpmiddel om de bestrijding te stroomlijnen. Een onderdeel van het stappenplan is dat er een ‘Bron- en contactonderzoek’3door de GGD gedaan wordt.

Ondanks een landelijke lobby van de Huisartsenvereniging is er nog geen verplichting conform de richtlijnen en het stappenplan van de GGD om de huisartsen te informeren. Wij krijgen signalen van huisartsen dat zij nog lang niet altijd de namen van positief geteste inwoners doorkrijgen.

50PLUS Rotterdam maakt zich over deze vrijblijvendheid grote zorgen en zien graag betere afstemming in de zorg. Tenslotte is de huisarts de poortwachter in onze gezondheidszorg. Bron- en contactonderzoek is een essentieel onderdeel van de bestrijding van de huidige COVID-19-epidemie. Als we doeltreffend de coronacrisis willen aanpakken is het delen van informatie en data wel heel erg belangrijk om het zeer

besmettelijke coronavirus te kunnen traceren en bestrijden. De huisarts, is dus wat betreft 50PLUS Rotterdam wel de eerste in de lijn die op de hoogte gebracht dient te worden als inwoners positief getest zijn.

50PLUS Rotterdam heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Heeft het college kennis van de richtlijnen en stappenplannen rondom positief geteste Rotterdammers op COVID-19?
  2. Klopt het dat de GGD niet verplicht is om positief geteste Rotterdammers door te geven aan de huisarts van deze Rotterdammers?
  3. Zo ja is het college met 50PLUS Rotterdam eens dat de huisarts de eerst aangewezene persoon is om geïnformeerd te worden over COVID-19 besmette inwoners?
  4. Is het college voornemens om deze tekortkoming in de richtlijnen en stappenplannen rond COVID-19 op te vullen middels een schrijven naar de GGD met het verzoek de huisartsen op de hoogte te brengen van COVID-19 positief geteste inwoners?
  5. Indien volgens het college de GGD wel verplicht is om positief geteste Rotterdammers door te geven aan de huisarts van deze Rotterdammers is het college dan voornemens om de GGD middels een schrijven te wijzen op hun verplichting om COVID-19 positief geteste inwoners door te geven aan de huisartsen?
  6. Hoe is de zorg voor COVID-19 positief geteste Rotterdammers die niet een eigen huisarts hebben geregeld?
  7. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat COVID-19 positief geteste inwoners van Rotterdam toch de juiste zorg bij behandeling gaan krijgen?

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

Delen via: