Ondertekening door CU-SGP van een anti-LHBTI-pamflet!

6 januari 2019

 

 

Geacht college,

Vanmiddag kwam de NOS met een bericht dat honderden orthodox-protestantse predikanten een anti-LHBTI-pamflet ondertekenen. Het anti-LHBTI-pamflet betreft een Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring1, een document dat in 2017 werd opgesteld in de Verenigde Staten. Daarin staat beschreven hoe christenen moeten omgaan met het geloof, het huwelijk en seksualiteit.

Het gaat in de Nashville-verklaring over een tekst die zich stevig uitspreekt tegen homoseksualiteit en transgenders. In het pamflet wordt beschreven dat “God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw.”

Naast voornamelijk voorgangers is de verklaring ook ondertekend door SGP-fractievoorzitter Mr. C.G. van der Staaij en Mr. D.J.H. van Dijk, Lid van de Eerste Kamer voor de SGP.

De Grondwet is het fundament van de Nederlandse rechtsstaat. In de Grondwet staan de basisregels die in Nederland gelden en waar iedereen die zich in Nederland bevindt aan heeft te houden. In de Nederlandse grondwet staat in artikel 1 ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Volgens de grondrechten van de mens heeft ieder het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Echter de wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Er is lang gestreden door de LHBTI-community om LHBTI-inwoners gelijke rechten te geven in de grondwet. Zo is nu eindelijk opgenomen in het burgerlijk wetboek (boek 1, titel 5 ‘Het Huwelijk’) dat er openstelling is van het huwelijk voor ook de LHBTI-inwoners van Nederland. Ook is het mogelijk om als transgender je geslacht te laten veranderen (V/M/X) in je paspoort.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. 50PLUS Rotterdam wil weten van het college van B&W (in haar geheel maar ook individueel), gezien dat de ChristenUnie-SGP deel uitmaakt van het huidige college van B&W van Rotterdam, of het college afstand neemt van deze Nashville-verklaring?
  2. Zo ja dan wil 50PLUS Rotterdam weten of het college van B&W (in haar geheel maar ook individueel) publiekelijk afstand willen nemen van de ondertekening door coalitiegenoot ChristenUnie-SGP van dit anti-LHBTI-pamflet?
  3. Zo nee dan wil 50PLUS Rotterdam weten van het college van B&W (in haar geheel maar ook individueel) waarom er geen afstand genomen wordt van dit anti-LHBTI- pamflet?
  4. 50PLUS Rotterdam wil van dit college B&W weten hoe een en ander zich verhoudt met betrekking tot het eigen coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’?
  5. Onderschrijft ieder lid van het college het LHBTI-beleid van het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ waar concreet staat op bladzijde 17 ‘We willen dat in 2022 de LHBTI(+)-acceptatie in de stad aantoonbaar en maximaal is verbeterd. We stellen hiertoe een plan op en nemen passende maatregelen.’?

 

 

1 https://nashvilleverklaring.nl/wp-content/uploads/2019/01/Nashvilleverklaring-Nederlands-definitieve-versie-met- naschrift.pdf?fbclid=IwAR1m0MogRlPHjuwNrBAPhrVKB2QrNApw8C-kb7cygZ-ayWek9wnPwVxnHjg
Delen via: