Leeftijdsdiscriminatie van ouderen op de arbeidsmarkt

19 juli 2018

 

 

Geachte wethouder,

Het College van de Rechten van de Mens heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam nagenoeg alle vacatureteksten, die in 2017 zijn gepubliceerd, onderzocht op leeftijdsdiscriminatie. De resultaten van dit onderzoek staan in het Rapport ‘Leeftijdsdiscriminatie in Vacatureteksten’. De conclusies hebben hun weg gevonden naar de media, met berichten als ’discriminatie in vacature teksten’ en ‘vacaturetekst sluit ouderen uit’. In de vacatureteksten gaat het over directe en indirecte leeftijdsdiscriminatie. Het onderzoek richt zich op een vroeg stadium in de wervings- en selectiefase waarin leeftijdsdiscriminatie kan plaatsvinden. Met teksten als vragen ‘om jonge honden, starters en een jong en dynamische team of maximaal 3 jaar werkervaring’, ontmoedigen zij de oudere werkzoekenden. Deze weten immers al uit ervaring dat het dan geen zin heeft om te solliciteren. Terwijl zij wel degelijk geschikt kunnen zijn voor de aangeboden baan.

Als dit soort termen al staan in de vacaturetekst vraagt 50PLUS Rotterdam zich af, hoe het dan wel niet gesteld zal zijn met de totale houding van zo’n bedrijf tegenover oudere werknemers. Het College van de Rechten van de Mens concludeert dat leeftijdsdiscriminatie vanwege dergelijke vacatureteksten ondertussen sociaal geaccepteerd is. Terwijl leeftijdsdiscriminatie volgens de Wet Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid wel strafbaar is.

Ondanks de aantrekkende economie en het feit dat men in verschillende bedrijfstakken zit te springen om werkkrachten is de positie van werkzoekende ouderen op de arbeidsmarkt nog steeds moeilijk. Vorig jaar onderzocht het consumentenprogramma RADAR de kansen van ouderen op arbeidsmarkt. Conclusie: slechts 3 procent van de werkzoekende 55plussers vond weer nieuw werk.

Het bestrijden en aanpakken van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt heeft naar de mening van 50PLUS Rotterdam dan ook een zeer hoge prioriteit. Bovendien behoren langdurig werkloze ouderen tot de groepen met de meeste kans op armoede.

Naar aanleiding van het voorafgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan de wethouder:

 1. Heeft u kennisgenomen van het Rapport ‘Leeftijdsdiscriminatie in Vacatureteksten’ en de artikelen verschenen daarover in de media, waarin bericht wordt dat werkgevers nog steeds keer op keer in de fout gaan door in vacatureteksten ouderen uit te sluiten? In 2017 ging dit alleen al om minstens 60.000 vacatures.
 2. Deelt u de mening van het rapport van het College van de Rechten van de Mens en Vrije Universiteit van Amsterdam dat de uitkomsten nog maar het topje van de discriminatie ijsberg zijn?
 3. Verricht de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Rotterdam, ook zelf onderzoek (bijvoorbeeld via de Inspectie SZW) naar het voorkomen van discriminatie in vacatureteksten waaronder op het internet? Zo ja, wat zijn de bevindingen hiervan? Neemt deze vorm van discriminatie af of toe?
 4. Deelt u de mening van Professor Jagers, van het college van de Rechten van de Mens, dat de problemen in vacatureteksten relatief eenvoudig zijn aan te pakken? Hoe verklaart u in dit licht, dat deze vorm van leeftijdsdiscriminatie in deze vorm welig voortwoekert, en dat er nog steeds sprake is van onwetendheid over het verbod op leeftijdsdiscriminatie, en dat werkgevers er nog steeds voor kiezen om regels hierover aan hun laars te lappen?
 5. Is de hardnekkigheid van leeftijdsdiscriminatie, in dit geval in vacatureteksten, volgens u te verklaren uit de geringe pakkans bij overtreding, en de beperkte sancties die verbonden zijn aan het overtreden van het verbod op leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie?
 6. Hoe vindt in Rotterdam handhaving van het verbod op leeftijdsdiscriminatie plaats? Gaat u de handhaving van het leeftijdsdiscriminatieverbod aanscherpen? En gaat u daarbij kijken naar het gehele traject: van vacature via selectiefase tot beëindigingsfase?
 7. Is bij u bekend, dat van alle werklozen, die meer dan een jaar zonder werk zijn, 60 procent ouder is dan 45 jaar? Deelt u de mening van professor Jagers van het college van de Rechten van de Mens, dat wij best wel wat verontwaardigder mogen zijn over de vanzelfsprekendheid dat jongeren de voorkeur krijgen? Kunt u uw antwoord motiveren?
 8. Hoe denkt u een omslag in het denken bij werkgevers te kunnen realiseren, zodat er niet langer gediscrimineerd wordt op leeftijd bij werving en selectie? Vindt u dat er een cultuuromslag nodig is en dat daar juist nu het moment gepakt voor moet worden? Dit omdat juist nu diverse werkgevers staan te springen om werknemers, en daarbij oudere werknemers ondanks deze situatie toch nog steeds te veel buiten beschouwing laten?
 9. Acht u het zinvol om personeelsfunctionarissen op cursus te laten gaan bij het College voor de Rechten van de Mens, om hen meer bewust te maken van hun vooroordelen? Wilt u dit bevorderen? Kunt u uw antwoord motiveren?
 10. Werkgevers klagen dat zij geen inzicht krijgen in de kaartenbakken met werkzoekenden van de gemeenten. Heeft de gemeente Rotterdam, afdeling Werk & Inkomen een actueel inzicht in de kwaliteiten, ervaringen en leeftijd van haar werkzoekenden? Om inzichtelijk te maken dat ouderen werkzoekenden onvoldoende aan het werk kunnen gaan is een inventarisatie van het werkelozenbestand noodzakelijk. Zonder inzicht is matchen ook veel moeizamer.
 11. Veel branches zitten op dit ogenblik te springen om mensen, nu de economie weer aantrekt. Wat gaat dit college doen om 50plussers en de bedrijven en instellingen waar volop werk is bij elkaar te krijgen?
 12. Zijn er structurele contacten tussen branches en bedrijven met de gemeente Rotterdam inzake het weer perspectiefvol aan het werk krijgen van 50plussers? Zo ja welke en met wie? Indien nog niet, bent u dan van plan deze te gaan opzetten?
 13. Heeft de gemeente Rotterdam een beleid met betrekking tot de aanname van ouderen in de vacatures van de gemeente zelf? De gemeente Rotterdam is namelijk zelf een van de 5 grootste werkgevers in de stad. Daarmee kan de gemeente zelf een voorbeeldfunctie gaan vervullen met betrekking tot het voorkomen van de leeftijdsdiscriminatie van ouderen.
 14. 50PLUS constateert uit de eerdergenoemde onderzoeken dat werkzoekende 55- plussers nog maar een paar procent kans maken op een nieuwe baan. Wij vragen de wethouder daarom of het college zich verantwoordelijk voelt voor het creëren en vinden van nieuwe banen voor de doelgroep ouderen?

 

Delen via: