Het Integratiebeleid van onze nieuwe wethouder

15 september 2021

Geacht college,

Bij de introductie van de wethouder werd mij als vertegenwoordiger van 50PLUS Rotterdam helaas het woord ontnomen toen de heer Karremans die toen nog kandidaat wethouder was zelf een tipje van de sluier oplichtte van zijn inzet als wethouder. De heer Karremans gaf drie politieke kernzaken aan waar hij als wethouder op wilde inzetten. Letterlijk zei de wethouder over een van de kernzaken statushouders het volgende: ‘Integratie van statushouders loopt lang niet altijd even soepel’. En de wethouder zag het als zijn taak om dat van zijn voorganger Bert Wijbenga over te nemen en mee door te gaan. Helaas kreeg ik niet tijdens het introductiegesprek alsook bij de installatie niet de gelegenheid om daar dieper op in te gaan.

Nu heeft de wethouder in een interview in Dagblad 010 [1] zijn standpunt met betrekking tot statushouders en vluchtelingen uit Afghanistan heel duidelijk laten optekenen1. En dit wordt gestaafd door de collegebrief ‘Collegereactie op de noodoproep voor extra opvang asielzoekers en huisvesting statushouders’ van 14 september 2021. Verder heeft de PvdA op 25 augustus jl en aantal schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de vluchtelingen uit Afghanistan ‘Rotterdam geef het goede voorbeeld!’. Dit brengt 50PLUS Rotterdam wederom tot een aantal aanvullende vragen waar de wethouder nu hopelijk wel op in zal gaan.

Bij het overnemen van het stokje van voormalig wethouder Wijbenga heeft wethouder Karremans aangegeven het op dezelfde wijze van de heer Wijbenga over te nemen. Nu heeft de heer Wijbenga op 12 januari 2020 in het NRC[2] het volgende laten optekenen: ‘Maximaal 640 vluchtelingen per jaar ofwel één op de duizend inwoners. Zoveel vluchtelingen kan Rotterdam „verantwoord” opnemen’. ‘Onbegrensde immigratie brengt „risico’s” voor gemeenten en vluchtelingen met zich mee’ stelt Wijbenga in een opinieartikel op de site van de VVD in Rotterdam. ‘Het legt druk op sociale woningen, onderwijs en de zorg, vindt hij. De mate van integratie is afhankelijk van de werkgelegenheid en de ontvankelijkheid van Nederlanders.’

 1. Onderschrijft de wethouder wat zijn voorganger de heer Wijbenga in de NRC en op de eigen website van de VVD Rotterdam heeft laten optekenen?
 2. Is de huidige wethouder Integratie ook voor een concreet quotum voor het aantal op te nemen vluchtelingen per jaar?
 3. Zo ja, welk aantal vluchtelingen wil de wethouder opnemen in Rotterdam?
 4. Zo nee, hoe moet 50PLUS Rotterdam de uitspraken van wethouder Wijbenga in relatie zien tot de uitspraak van de wethouder bij zijn introductiegesprek waar de wethouder aangaf het in de voetsporen van de heer Wijbenga over te nemen?

De wethouder gaat versneld woonruimte creëren voor statushouders in Rotterdam. Het betreft statushouders die nu nog in asielzoekerscentra (AZC’s) verblijven[1].

 1. Hoe denkt de wethouder daar invulling aan te gaan geven?
 2. Om hoeveel statushouders gaat het?
 3. Waar in Rotterdam denkt de wethouder de woonruimte te gaan vinden?
 4. Betreft het om nieuwe woonruimte of gaat het hier om reeds bestaande woonruimte?

Verder zegt de wethouder het volgende1: ‘De situatie in Afghanistan is onveilig en beangstigend. Mensen moeten hals over kop hun thuis achter zich laten. Als gemeente voelen wij mee met hen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door met vereende krachten voor statushouders die nu in AZC’s wachten op woonruimte, versneld woonruimte te creëren. Daarmee zorgen we dat er capaciteit vrijkomt in de AZC’s waar de vluchtelingen het beste opgevangen kunnen worden. Wij willen er alles aan doen om te voorkomen dat de mensen die hebben moeten vluchten in de (nood)crisisopvang komen.” [2]

9. Hoeveel mensen uit Afghanistan wil de wethouder in Rotterdam opvangen?

10. Gezien de woorden van de wethouder wil het college de Afghaanse vluchtelingen op gaan vangen in de AZC’s?

Volgends Dagblad 010 heeft Rotterdam voor 2021 een wettelijke taakstelling om 959 statushouders te huisvesten. Dat betreft een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Op dit moment is 58% van deze nieuwe Rotterdammers al gehuisvest.

11. Gaat de wethouder de overgebleven 403 statushouders versneld huisvesten?

 

Begin oktober komt de gemeente met een voorstel op welke wijze en op welke plekken in de stad woonruimte gecreëerd kan worden.

 1. Kan de wethouder nu al aangeven om welke plekken het gaat?
 2. Gaat de wethouder het voorstel op welke wijze en op welke plekken in de stad woonruimte gecreëerd kan worden ook voorleggen aan de raad ter advisering en/of vaststelling?
 3. Komt de wethouder ook met een voorstel naar de raad over hoeveel Afghaanse vluchtelingen, hoe, waar en wanneer Rotterdam deze Afghaanse vluchtelingen gaat opnemen in de stad?

 

Tenslotte heeft 50PLUS Rotterdam nog een aantal vragen aan het college naar aanleiding van het voorstel van het college om versneld woonruimte te creëren voor statushouders in Rotterdam.

 

 1. Wat betekent het voor woningzoekende Rotterdammers als er versneld woonruimte gecreëerd wordt voor statushouders?
 2. Hoe lang is op dit moment de gemiddelde wachttijd voor een Rotterdammer voor een huurwoning?
 3. Wordt de wachttijd voor Rotterdammers langer als er meer statushouders worden opgevangen?
 4. Zo ja, hoeveel langer wordt die wachttijd dan?

 

De wethouder wil voorkomen dat statushouders in de crisis noodopvang terechtkomen.

 

19. Kan het college aangeven hoeveel Rotterdammers er nu in de noodopvang zitten?

20. Kan het college aangeven hoeveel Rotterdammers dakloos zijn zonder opvang?

21. Wanneer biedt het college aan deze daklozen en hen die in de noodopvang verblijven een perspectief op huisvesting?

22.Wanneer verwacht het college dat de wachttijd voor woningzoekende Rotterdammers korter wordt?

 

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

Delen via: