Extra verlofdagen voor mantelzorgers door collegialiteit

27 februari 2019

 

Geacht college,

 

Zoals 50PLUS Rotterdam al eerder heeft gesteld; mantelzorg overkomt je. Je kiest er niet voor maar als het aan de orde is dan ben je ineens mantelzorg aan het verlenen naast een drukke baan. Vaak gaat dit gepaard met hoge stress en druk. Ook heerst er soms nog een taboe op het kenbaar maken aan je werkgever dat je ook mantelzorg verleent. Het bespreekbaar maken van mantelzorg in de werkomgeving brengt vaak al enorme opluchting. Zoals ook in het onderzoek van Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), gepubliceerd op 13 februari jl., werd naar voren kwam. Uit deze enquête bleek ook dat werknemers het hanteren van flexibele werktijden naast het verlenen van mantelzorg prettiger vonden dan het inzetten van zorgverlof. Vaak kiest men er toch nog eerder voor om vakantiedagen op te nemen zodat het weinig invloed heeft op het salaris.

Nu rapporteert Trouw op 24 februari over een initiatief bedacht door Jan Slagter van Omroep Max. Het zogeheten ‘collegiaal fonds’. De bedoeling hierbij is dat men één vakantiedag inlevert voor een collega die thuis de zorg heeft voor een ander. Slagter geeft aan dat we het als een soort mantelzorgspaarpot moeten zien: “iedereen levert één vrije dag in per jaar en van die dagen kunnen andere collega’s vrij krijgen om te mantelzorgen.” Bij Omroep Max, die zo’n 100 mensen in vaste dienst telt, willen ze dit al implementeren. En dan is het de bedoeling, mits de begroting gezond is, dat ook de directie één vrije dag erbij doet voor elke vrije dag die wordt ingeleverd. Zo wordt de inleg als het ware verdubbeld en van deze spaarpot kunnen andere collega’s, indien nodig dus dan vrij krijgen om te mantelzorgen. Ook fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie kan zich hierin vinden en geeft wel aan; “het inleveren van een vrije dag is natuurlijk op vrijwillige basis.”

Maar op deze manier wordt er wel een symbiose gecreëerd tussen werkgever en werknemer waarbij beiden baat hebben. De werkomgeving is meer accomoderend door deze vorm van een collegiaal fonds. Het toont collegialiteit, solidariteit en empathie. Werkgevers komen minder te kampen met overbelaste werknemers. En werknemers die mantelzorg verlenen voelen zich meer ondersteund, zo ook door collega’s, zo komt er minder taboe op te rusten.

Zoals 50PLUS Rotterdam eerder heeft aangekaart in de schriftelijke vragen “Een baan en mantelzorg; de druk is hoog!” maken wij ons zorgen over de weg die mantelzorg lijkt te nemen. Het is te verwachten dat het aantal werkende mantelzorgers zal toenemen. Het is te voorkomen dat ouderenzorg nog meer onder druk komt te staan doordat overbelasting een rol gaat spelen bij mantelzorgers. 50PLUS Rotterdam ziet het plan van Jan Slagter als een goed gegeven en als een van de oplossingen naar meer steun voor de mantelzorg. Het zou dan ook mooi zijn als organisaties in Rotterdam dit zouden oppakken, waaronder Gemeente Rotterdam. Als een van de grootste werkgevers, zou dit een geweldig initiatief en het ultieme voorbeeld naar anderen zijn.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Kent het college het genoemde voorstel van Jan Slagter van omroep Max: het collegiaal fonds?
  2. Erkend het college de druk op de huidige mantelzorgers?
  3. Is het college bereid het initiatief Collegiaal fonds ook in Rotterdam in te voeren voor de ambtenaren van de gemeente Rotterdam?
  4. Zo ja, is het college bereidt om te onderzoeken of er draagvlak is onder de ambtenaren van de gemeente Rotterdam en bij voldoende draagvlak dit initiatief in te voeren?
  5. Is het college bereid net als bij omroep Max om per ingeleverde dag van een ambtenaar er zelf een bij te leggen?
  6. Als het college dit initiatief of het onder zoek naar draagvlak voor dit initiatief niet wil invoeren en doen, wat is daarvoor haar argumentatie?

 

 

 

1  https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2019/Werk_en_mantelzorg
Delen via:

Er is nog geen antwoord.