Externe inhuur

1 augustus 2018

 

Geacht college,

Dinsdag 26 juni werd ons als gemeenteraad van Rotterdam het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ door WD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, CU/SGP aangeboden. In hoofdstuk 10 ’Financién’ geeft de coalitie aan, te willen gaan sturen op een weerstandsvermogen van 1,0, waarbij het weerstandsvermogen is geént op de financiéle risico’s. Onder de nieuwe definitie van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt verstaan de algemene reserve, de kredietrisicoreserve en de overige risicoreserves zoals de WWB en de WMO.

In de tijdelijke commissie ’Bestuur’ op 31 mei 2018 en wederom in de gemeenteraad van donderdag 14juni jl. werd er door SOPLUS bij het college op gewezen dat in 2017 en in 2016 de post externe inhuur t.o.v. de oorspronkelijk goedgekeurde begroting met circa € 60 mln. werd overschreden. SOPLUS heeft aangegeven dat ze deze post van externe inhuur in 2018 met meer dan gemiddelde belangstelling zal volgen.

Oorspronkelijk is voor 2018 aan externe inhuur € 49,3 mln. begroot. In de herziening begroting 2018 (4-maandsrapportage) is inmiddels hiervoor een bedrag van € 59 mln. aangegeven. Dit is bijna € 10 mln. meer dan is begroot (met een genoemde compensatie van € 4 mln. binnen het programma overhead).

Indien de lijn van overschrijdingen van externe inhuur zoals het zich nu laat aanzien, zich ook nog geheel of gedeeltelijk doorzet in 2018 dan komt het weerstandsvermogen zoals geformuleerd in het coalitieakkoord in 2018 niet op 1,06 uit, maar ver onder de 1,0. De komende jaren staat het houden van het weerstandsvermogen op 1,0 dan ook behoorlijk onder druk.

De financleel negatieve ontwikkelingen met betrekking tot de externe inhuur in de eerste 4 maanden van dit boekjaar met minimaal € 10 mln. gekoppeld aan het plan in het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022, waarin het weerstandsvermogen drastisch verlaagd is van 1,4 naar 1,0 en, bezorgd onze stad een hypotheek op de toekomst. 50PLUS Rotterdam heeft er tijdens de behandeling van het coalitieakkoord op 5 juli jl. reeds de motie ’Coalitiebegroting’ over ingediend. Daar voegen wij als 50PLUS Rotterdam nu de volgende schriftelijke vragen aan toe:

  1. Welke maatregelen heeft het College genomen om de enorme overschrijdingen op externe inhuur t.o.v. oorspronkelijk begroot, zoals in de afgelopen jaren het geval was, te voorkomen?
  2. Wat is de rol van de wethouder financién bij te verwachten overschrijdingen ten opzichte van de goedgekeurde begroting?
  3. Hoeveel bedroegen de kosten voor externe inhuur over de eerste 6 maanden van 2018?
  4. Wat zijn de te verwachten kosten externe inhuur over 2018 op basis van de laatste informatie c.q. inzichten; o In totaal 0 Per product (oorspronkelijk begroot versus te verwachten kosten)

 

Delen via: