Actieve informatieplicht College van B&W

10 augustus 2018

 

 

Geacht college,

Uit de media valt te lezen dat het college van Rotterdam in de afgelopen beleidsperiode in een oude reflex was geschoten: problemen, daar kun je beter niet over praten. Het ging over de kritiek die door de directie van het Vreewijk Lyceum intern gehouden werd, het ging over de niet volledige informatie aan de gemeenteraad met betrekking tot het niet overgaan tot een vervolgonderzoek rond hulpinstanties rond het 3-jarige meisje dat in januari meerdere dagen met haar overleden moeder zat opgesloten in hun appartement in West en het ging over het wegwuiven van een rekenkamerrapport over ambtenaren die zich niet gewaardeerd voelen in het stadhuis. En het laatste geval gaat over een rekenkamerrapport waarvan het college de aanbevelingen niet overneemt en is het grotendeels oneens met de conclusies van de rekenkamer.

Kernzaak in al deze gevallen (en het is slechts een greep aangereikt door de media en anderen) is dat het hier eigenlijk gaat om de actieve informatieplicht van het college van B&W aan de raad.

 • De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen de gemeente
 • De gemeenteraad is het hoogste Orgaan van de gemeente
 • De gemeenteraad heeft de eindbevoegdheid in alle beslissingen binnen de gemeente
 • De gemeenteraad stelt het gemeentelijke beleid vast door een visie en mening te vormen over onderwerpen, deze in te brengen en samen met anderen te komen tot besluitvorming
 • De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners door contact te hebben met kiezers,
 • De gemeenteraad stelt uit haar midden een bestuur aan; Het college (eens in de 4 jaar) en de burgemeester (eens in de 6 jaar)
 • De gemeenteraad delegeert/mandateert taken/bevoegdheden/ verantwoordelijkheden aan het college van B&W
 • Het college van B&W is daarmee het dagelijkse bestuur van de gemeenteraad
 • Het college van B&W is in principe voltijd bezig met het werk van besturen
 • De gemeenteraad controleert het college van B&W op de uitvoering van het beleid en stelt onderwerpen aan de orde als blijkt dat de uitvoering niet goed verloopt of beter kan

Om haar werk als gemeenteraad te kunnen uitvoeren is het daarom natuurlijk wel nodig dat de gemeenteraad op de hoogte gebracht en gehouden wordt over wat er speelt in de gemeente. Dit vraagt om interactie tussen de gemeenteraad en het college van B&W en vice versa. Zowel de gemeenteraad als ook het college van B&W hebben daarvoor vele instrumenten tot hun beschikking. En daarbij is de actieve informatieplicht van het college van B&W naar de gemeenteraad er een die van groot belang is.

De leden van het college van B&W heeft voltijdbanen aan de politiek/bestuurlijke werkzaamheden van een gemeente. Voor de gemeenteraadsleden is het veelal een (belangrijke) bijbaan. De gemeenteraad is daarom erg afhankelijk van de informatie die door het college van B&W met op dit moment notabene 10 wethouders geleverd wordt.

Het is daarom volgens 50PLUS Rotterdam van groot belang dat de gemeenteraad ervan op aan kan dat indien er actualiteiten, prioriteiten en activiteiten, incidenten etc etc in de gemeente aan de orde zijn dat de gemeenteraad actief door het college van B&W worden ingelicht hierover.

Naar aanleiding van het voorafgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W:

 1. Kan het college van B&W aangeven hoe dit nieuwe college van B&W ons als gemeenteraad passief en actief gaat informeren over actualiteiten, incidenten, activiteiten etc die plaatsvinden in de gemeente?
 2. Kan het college van B&W aangeven hoe de verantwoordelijkheid voor deze passieve en actieve informatieplicht met betrekking tot de nog in te stellen commissies onder de leden van het college van B&W gaat verdelen?
 3. Kan het college van B&W aangeven wie van de leden van het college van B&W bij overlappende portefeuilles primair de verantwoordelijkheid heeft voor deze passieve en actieve informatieplicht?
 4. Kan het college van B&W aangeven wanneer gemeenteraad en college van B&W na het zomerreces hierover in debat kunnen gaan?

 

Delen via: