Twee Minuten Debat: Voor het Blok Gezet

31 januari 2019

Geacht college,

Na maandenlang gebakkelei achter gesloten deuren over het onderzoek naar de erfpachtmaatregel Schiekade door de Rekenkamer Rotterdam heeft het eindrapport ‘Voor het blok gezet’van de Rekenkamer1dan eindelijk het daglicht gezien.

50PLUS Rotterdam en de Partij van de Dieren hebben zelfs als enige partijen tot vandaag, voordat het rapport eindelijk openbaar werd, geen kennis van de totale inhoud gehad. Dit omdat deze twee partijen al vanaf het begin van deze raadsperiode aangeven voor openheid en transparantie te zijn en als raadsleden geen geheime informatie wensen te ontvangen behalve als het over personen en/of veiligheid gaat.

En dat het rapport een zware bevalling is gebleken blijkt wel uit het feit dat het college van B&W zich niet kan vinden in het rapport ‘Voor het blok gezet’ van de Rekenkamer Rotterdam2. Wat zeker bijgedragen heeft aan deze zware bevalling is dat bleek door de gemeenteraad als ook de gemeenteraad op een behoorlijk deel van het dossier geheimhouding te zijn gelegd. Dit komt de transparantie van het bestuurlijk (en ambtelijk) handelen in de vorm van een openbaar rapport niet ten goede.

De conclusies uit het Rekenkamerrapport liegen er niet om en zijn de reden dat dit 2-minutendebat is aangevraagd door bovenstaande indieners.

Zo hebben de opeenvolgende colleges qua informatievoorziening vanaf het voorbereiden en afsluiten tot en met het beëindigen van de erfpachtovereenkomst de raad meermaals onjuist onvolledig geïnformeerd.

Ook van belang is dat de verkregen mandaten binnen de projectstructuur rond het opstellen van de erfpachtovereenkomst volgens de conclusies uit het rapport nagenoeg ontbraken met als gevolg het aangaan van de erfpachtovereenkomst een onverantwoord besluit werd.

Verder schoot de financiële beheersing van het dossier Schiekadeblok te kort.

Tenslotte blijkt uit het onderzoek van de Rekenkamer dat de gemeente vanwege onder andere kennisachterstand, capaciteitstekort en personeelswisselingen geen gelijkwaardige partner bleek te zijn in de onderhandelingen met LSI en de banken.

De eindconclusie van de Rekenkamer is dat ook de erfpachtmaatregel met betrekking tot het Schiekadeblok forse negatieve gevolgen heeft voor de gemeente.

Bovengenoemde partijen hebben daarom over deze situatie ook met hoge spoed een 2-minutendebat aangevraagd voor de komende raadsvergadering van 31 januari 2019.

Partijen willen uw gemeenteraad voorstellen een enqueteonderzoek te organiseren naar het door het college of de burgemeester gevoerde bestuur met betrekking tot het dossier Schiekadeblok zoals onderzocht door de Rekenkamer en vastgelegd in het rapport ‘Voor het blok gezet’. Dit onderzoek krijgt wat betreft de indieners het karakter van een enquête om middels een dergelijk onderzoek waarbij het horen van getuigen een onderdeel uitmaakt van het onderzoek de juiste informatie over het reilen en zeilen van het Schiekadeblok boven water kan komen. Mede door de reactie van het college van B&W die middels een persbericht te kennen geeft zich niet In het beeld dat de Rekenkamer in het rapport ‘Voor het blok gezet’ schetst te herkennen, nopen ons hiertoe.

Middels een in te dienen motie tijdens het 2-minutendebat op 31 januari 2019 willen bovengenoemde partijen dit aan uw gemeenteraad voorleggen.

Delen via: