Regeling van werkzaamheden: Passieve & actieve informatieplicht college van B&W

9 juli 2018

GEACHTE VOORZITTER,

Uit de media valt te lezen dat Rotterdam in een oude reflex is geschoten: problemen, daar kun je beter niet over praten.

Het ging over de kritiek die door de directie van het Vreewijk Lyceum intern gehouden werd, het ging over de niet volledige informatie aan de gemeenteraad met betrekking tot het niet overgaan tot een vervolgonderzoek rond hulpinstanties rond het 3-jarige meisje dat in januari meerdere dagen met haar overleden moeder zat opgesloten in hun appartement in West en het ging over het wegwuiven van een rekenkamerrapport over ambtenaren die zich niet gewaardeerd voelen in het stadhuis.

Kernzaak in al deze gevallen (en het is slechts een greep aangereikt door de media) is dat het hier eigenlijk gaat om de actieve informatieplicht van het college van B&W aan de raad.

  • De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen de gemeente
  • De gemeenteraad is het hoogste Orgaan van de gemeente
  • De gemeenteraad heeft de eindbevoegdheid in alle beslissingen binnen de gemeente
  • De gemeenteraad stelt het gemeentelijke beleid vast door een visie en mening te vormen over onderwerpen, deze in te brengen en samen met anderen te komen tot besluitvorming
  • De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners door contact te hebben met kiezers, achterban, belangengroepen en organisaties
  • De gemeenteraad stelt uit haar midden een bestuur aan; Het college (eens in de 4 jaar) en de burgemeester (eens in de 6 jaar)
  • De gemeenteraad delegeert/mandateert taken/bevoegdheden/ verantwoordelijkheden aan het college van B&W
  • Het college van B&W is daarmee het dagelijkse bestuur van de gemeenteraad
  • Het college is in principe voltijd bezig met het werk van besturen
  • De gemeenteraad controleert het college van B&W op de uitvoering van het beleid en stelt onderwerpen aan de orde als blijkt dat de uitvoering niet goed verloopt of beter kan

Om haar werk als gemeenteraad te kunnen uitvoeren is het natuurlijk wel nodig dat de gemeenteraad op de hoogte gebracht en gehouden wordt over wat er speelt in de gemeente. Dit vraagt om interactie tussen de gemeenteraad en het college van B&W en vice versa. Zowel de gemeenteraad als ook het college van B&W hebben daarvoor vele instrumenten tot hun beschikking. En daarbij is de actieve informatieplicht van het college van B&W naar de gemeenteraad er een die van groot belang is.

De leden van het college van B&W heeft voltijdbanen aan de politiek/bestuurlijke werkzaamheden van een gemeente. Voor de gemeenteraadsleden is het veelal een (belangrijke) bijbaan. De gemeenteraad is daarom erg afhankelijk van de informatie die door het college van B&W geleverd wordt.

Het is daarom van groot belang dat de gemeenteraad ervan op aan kan dat indien er actualiteiten, prioriteiten en activiteiten in de gemeente aan de orde zijn dat de gemeenteraad actief door het college van B&W worden ingelicht hierover.

Vooralsnog valt het op dat de gemeenteraad pas nadat ze er zelf om vraagt het college van B&W de informatie (en vaak nog mondjesmaat en onvolledig) verstrekt.

Vandaar het verzoek aan het college van B&W om aan te geven hoe dit nieuwe college van B&W ons als gemeenteraad passief en actief gaat informeren over actualiteiten, incidenten, activiteiten etc die plaatsvinden in de gemeente.

Tevens het verzoek aan het college van B&W om aan te geven hoe de verantwoordelijkheid voor deze passieve en actieve informatieplicht met betrekking tot de nog in te stellen commissies onder de leden van het college van B&W gaat verdelen.

Ook het verzoek aan dit college van B&W om aan te geven wie van de leden van het college van B&W bij overlappende portefeuilles primair de verantwoordelijkheid heeft voor deze passieve en actieve informatieplicht.

En tenslotte het verzoek aan het college van B&W om de gemeenteraad hierover middels een schrijven op de hoogte te brengen zodat raad en college na het zomerreces hierover in debat kunnen gaan.

Delen via: