Brief aan college: informatie mbt Feyenoord City

23 december 2019

Geacht college,

In de actualiteitenraad op donderdag 19 december werd de brief die de provincie Zuid- Holland aan het Rotterdamse college op 18 juli jongstleden stuurde door de fracties Leefbaar Rotterdam, 50PLUS Rotterdam en de Partij voor de Dieren, aan de orde gesteld. De brief betreft een kritische beoordeling van de provincie Zuid-Holland van het voorontwerpbestemmingsplan Feyenoord City.

Uit de brief van de provincie wordt duidelijk dat zij reeds op 8 februari 2018 in dat kader een aantal opmerkingen aan het college meegegeven heeft met betrekking tot externe veiligheid, detailhandel, bedrijventerrein, wonen, water en natuur. Ondanks al het vooroverleg met de provincie vraagt dit plan echter nog om nadere afstemming en eventuele aanpassing van het plan ten aanzien van een hoop aspecten die ook al begin 2018 aan de orde waren.

Vooral in het kader van de actieve informatieplicht is het meer dan bijzonder om te constateren dat er net op 3 december jl. een voortgangsrapportage is besproken in de commissie MPOF. Over de betrokkenheid van 32 partijen (volgens eigen zeggen van het college) staat in de hele voortgangsrapportage niets vermeld anders als [citaat uit voortgangsrapportage Feyenoord City, oktober 2019]:

  • Er heeft intensieve participatie plaatsgevonden rond Masterplan en MER. In algemene zin is de omgeving positief. Met name de bouwhoogte nabij de Veranda geeft weerstand
  • De gebiedscommissie IJsselmonde en de Wijkraad Bloemhof hebben een ‘ongevraagd advies’ naar B&W gestuurd. Ze tonen zich daarin over het algemeen positief over de ontwikkeling
  • In het constructieve overleg met professionele stakeholders wordt over het algemeen goede voortgang geboekt.

Het is van groot belang om als raad inzage te hebben in wat de aard van kritiek is die Feyenoord City heeft ontvangen en hoe het college de kritiek van vergunningverlenende collega-overheden en belanghebbende eigenaren in de plannen verwerkt. Het zal namelijk zeker niet de eerste keer zijn dat door gedoe met vergunningen een oplevering van een project gierend uit de hand loopt.

De publieke bekendmaking door BVO Feyenoord en stadion Feijenoord (een week nadat de voortgangsrapportage Feyenoord City in de commissie door het college is toegelicht) dat de start van de bouw van een nieuw stadion met een jaar is uitgesteld bevestigt dit verontrustende beeld dat er geen regie en controle is op dit project vanuit de gemeente.

Waar het college de raad wil doen geloven dat het college zich niet met deze gebiedsontwikkeling en de bouw van een nieuw stadion bezig hoeft te houden omdat het hier over een private ontwikkeling gaat is dit natuurlijk totaal niet aan de orde als het gaat over vergunningverlening en de externe veiligheid waar de provincie Zuid-Holland in haar brief over heeft. Ook de VER (Veiligheid Effecten Rapportage) waar nergens in de voortgangsrapportages van Feyenoord City over gerept wordt en waar de provincie wel naar verwijst is relevante informatie voor de taakuitvoering van de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft conform de gemeentewet (artikel 155, 169 en 180) het recht om gedurende het proces van oordeelsvorming alle informatie actief te mogen ontvangen van het college. Het college dient namelijk alle informatie te verstrekken, die de raad nodig heeft om zijn taken (kaderstellen, controleren, volksvertegenwoordigen en uitoefenen eigen bevoegdheden) naar behoren te kunnen vervullen. Het gaat om informatieverstrekking gedurende het gehele beleidsproces, waarbij relevante informatie in een zo vroeg mogelijk stadium wordt verschaft. Tussentijds niet aan de raad de relevante informatie verschaffen is alleen acceptabel in geval van specifieke zwaarwegende omstandigheden.

Vandaar dat de hieronder vermelde fracties van het college ook de reacties, communicatie en correspondentie ed van alle betrokken vergunningverlenende instanties/stakeholders en belanghebbende eigenaren zoals de provincie, Rijkswaterstaat, Evides, Prorail, Veiligheidsregio, kabel&leidingorganisaties, etc etc op korte termijn wil ontvangen. Het gaat vooral om de correspondentie vanaf de nota van beantwoording van 2018.

De gemeenteraad staat in het eerste halve jaar van 2020 voor de keuze om belangrijke beslissingen met betrekking tot Feyenoord City en het nieuwe stadion te nemen. Om deze besluiten ook afgewogen te kunnen nemen is alle relevante informatie zoals om verzocht noodzakelijk.

Graag ontvangen wij van het college de gevraagde informatie voor 27 januari 2020.

Delen via: