Actualiteit: Een brandbrief van vijf huurdersorganisaties; ‘Schaarste is rampzalig’!

10 december 2018

Geacht college,

Wonen is een primaire levensbehoefte. Mensen die het dak boven hun hoofd verliezen, verliezen hun zelfvertrouwen. Maar als dat verlies van die woning veroorzaakt wordt door de keuzes van de politiek, voelen mensen zich extra in de kou gezet. En daarmee verliest de samenleving het vertrouwen in het vangnet van onze democratie.

Op kjonker.blogspot.nl zijn meerdere artikelen te lezen die 50PLUS Rotterdam verontrusten omdat het vooral gaat over de zorgelijke ontwikkelingen op de sociale woningmarkt en die voortkomen uit schriftelijke communicatie tussen het college, de woningcorporaties en huurdersorganisaties. 50PLUS Rotterdam heeft in de raad hier niets over vernomen terwijl de raad met de uitvoering van een aantal directe dossiers op dit gebied hier toch zeker kennis van had moeten krijgen.

Zo laten in een brief aan wethouder Kurvers vijf Rotterdamse huurdersorganisaties (Woonstad, Havensteder, Woonbron, Vestia en SOR) aan de wethouder van Wonen en Bouwen weten zich ernstig zorgen te maken over de beschikbaarheid van betaalbare woningen en sociale (huur)woningen in het bijzonder. De vijf huurdersorganisaties stellen in hun schrijven: “Onze zorgen zijn sinds het woonreferendum van 2016 niet afgenomen. De crisis en de verhuurderheffing hebben de schaarste de afgelopen jaren fors doen toenemen. Deze situatie is rampzalig; de huurders en de woningzoekenden zijn hier de dupe van”. De huurdersorganisaties wordt dagelijks overstelpt met boze reacties van huurders dat er nauwelijks aanbod is en de wachttijden steeds langer worden. De huurdersorganisaties zijn hier zeer ontstemd over.

De brandbrief van de vijf huurdersorganisaties dateert van 6 november jl. waarbij de wethouder heeft besloten dat deze brief niet openbaar gemaakt mag worden omdat dan belangen geschaad worden.

De brandbrief van de huurdersorganisaties is overigens ter ondersteuning van een schriftelijke reactie van de woningcorporaties van 17 oktober aan de wethouder Wonen en Bouwen. Uit de brandbrief van de vijf huurdersorganisaties is ook op te maken dat de wethouder wenst dat de woningcorporaties financieel gaan investeren in de particuliere woningvoorraad.

Voor 50PLUS Rotterdam zijn dit dermate verontrustende berichten dat 50PLUS Rotterdam een debat aanvraagt in de actualiteitenraad van donderdag 13 december aanstaande waarin we het college hierover in ieder geval de volgende vragen wil voorleggen.

 1. Heeft het college een brief gedateerd 6 november 2018 van vijf huurdersorganisaties (Woonstad, Havensteder, Woonbron, Vestia en SOR) ontvangen?
 2. Heeft het college een brief gedateerd 17 oktober 2018 van vijf woningcorporaties (Woonstad, Havensteder, Woonbron, Vestia en SOR) ontvangen?
 3. Heeft het college een brief gedateerd 03 oktober 2018 aan alle woningcorporaties gestuurd?
 4. Heeft het college besloten deze briefwisseling niet openbaar te maken?
 5. Zo ja waarom heeft het college besloten om deze briefwisseling niet openbaar te maken?
 6. Welke belangen worden er volgens het college geschaad als deze briefwisseling openbaar gemaakt wordt?
 7. Gaat het in deze briefwisseling mede over de wens van de wethouder Wonen en Bouwen dat woningcorporaties financieel gaan investeren in de particuliere woningvoorraad?
 8. Is de wethouder het met 50PLUS Rotterdam eens dat woningcorporaties de volgende hoofdtaken heeft:
  a. nieuwbouw van sociale huurwoningen realiseren;
  b. betaalbaarheid van de woningen waarborgen;
  c. huisvesting van bepaalde doelgroepen organiseren;
  d. kwaliteit en duurzaamheid van de woningen verzorgen.
 9. Is het college het met 50PLUS Rotterdam eens dat het financieel investeren in de particuliere woningvoorraad niet tot deze corebusiness van de woningcorporaties behoort?
 10. Is het college het eens met de vijf huurdersorganisaties die zich grote zorgen maken over de beschikbaarheid van betaalbare woningen waaronder de sociale huurwoningen?
 11. Zo ja wat is de visie van het college op het beschikbaar krijgen van betaalbare woningen en in het bijzonder van sociale huurwoningen?
 12. Zo nee waarom heeft het college een afwijkend standpunt ten opzichte van deze vijf huurdersorganisaties en wat is dat afwijkende standpunt van het college?
 13. Gaat het college in overleg met de woningcorporaties over de dagelijkse vele boze reacties van huurders dat er nauwelijks aanbod is en de wachttijden steeds langer worden?
 14. Wanneer kan de raad beschikken over de gemaakte prestatieafspraken over 2018 met de woningcorporaties?
 15. Wat betekent de briefwisseling van de vijf huurdersorganisaties en de woningcorporaties voor de prestatieafspraken die nu gemaakt worden tussen gemeente en woningcorporaties waarin de huurdersorganisatie ook een rol spelen?
 16. Met welke woningcorporaties zijn er al prestatieafspraken gemaakt voor 2019?
 17. Tenslotte wil 50PLUS Rotterdam graag dat de raad de briefwisseling tussen het college en de woningcorporaties en huurdersorganisaties (brieven van 3 oktober 2018, 17 oktober 2018 en 6 november 2018) ontvangt.

 

Delen via: