Aanvraag Actualiteit: In Rotterdam beschermen wij altijd de kwetsbare Rotterdammers

27 oktober 2020

Geachte voorzitter,

In heel Nederland grijpt het virus momenteel pijlsnel om zich heen. Veiligheid van medewerkers en cliënten staat voorop, ongeacht waar ze werken of verblijven. Om de kans op besmetting van zorgprofessionals en onze kwetsbare cliënten te minimaliseren, is een heldere afspraak over de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van belang. Preventief mondneusmaskergebruik in de gezondheidszorg heeft als doel besmettingen te voorkomen door patiënten of medewerkers die (nog) geen duidelijke klachten hebben of bij wie de klachten niet goed herkenbaar zijn, maar wel het virus kunnen verspreiden. Bij thuiswonende kwetsbare ouderen en andere kwetsbare doelgroepen die per dag of week zorg ontvangen van meerdere verschillende zorgverleners, is preventief mondneusmaskergebruik ter bescherming van de cliënt en de zorgverleners van groot belang.

Maar helaas krijgen wij als politieke partijen in Rotterdam nog veel te veel te horen van mensen en professionals die met de voeten in de klei staan, dat werkgevers het niet nodig vinden om alle zorgmedewerkers, dus alle mensen die bloot komen te staan aan de besmetting met COVID-19, te beschermen middels een mondneusmasker.

De strekking van het OMT advies1 is om mondneusmasker meer preventief in te zetten – in het bijzonder in de langdurige zorg, inclusief zorg thuis – als het besmettingsniveau in de omgeving en de aard van de cliënten/patiënten daarom vragen, waarbij altijd sprake is voor een professionele afweging om mondneusmasker al dan niet te gebruiken.

Het kabinet die vooralsnog de adviezen van het RIVM en het OMT opvolgt is in haar brief3 ‘Accenture rapport onderzoek en OMT-advies preventief gebruik’ uiterst onduidelijk in haar adviezen over het dragen van mondneusmaskers. In de praktijk is te constateren dat daardoor in vele organisaties (thuiszorg, huisartsenzorg, GGZ, gehandicaptenzorg ed.) er geen dwang uitgeoefend wordt om de zorgmedewerkers mondneusmaskers te laten dragen tijdens het werk.

De vakbond FNV2 vindt dat preventieve inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen overal mogelijk moet zijn zoals dat in de verpleeghuizen en de instellingen al het geval is, tenzij het risico op besmetting niet opweegt tegen het negatieve effect van preventief gebruik op specifieke cliënten. De FNV heeft daarom een heel concreet advies:

‘Gebruik in de huidige situatie als verzorgende, verpleegkundige, begeleider, helpende of hulp bij het huishouden in principe een mondneusmasker, ook in de thuiszorg. Wijk daarvan af als je dat professioneel nodig en verantwoord vindt.’

Actiz en Zorgthuis, de brancheorganisaties voor werkgevers in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) hebben al het initiatief genomen om het statement van de vakbonden en beroepsvereniging onder hun leden te verspreiden.

50PLUS Rotterdam, Leefbaar Rotterdam, DENK, SP, CU-SGP willen graag zien dat de gemeente Rotterdam wel haar verantwoordelijkheid neemt en het urgentiebesef onder de aandacht gaat brengen bij veel zorginstellingen die nu nog vinden dat het maximaal en optimaal beschermen van je eigen zorgmedewerkers alsook de cliënten niet nodig is omdat het geen dwingende maatregel is van het kabinet.

De gemeente Rotterdam is van mening dat wij alle kwetsbare Rotterdammers dienen te beschermen dus het statement van de gemeente dat alle organisaties die in de zorg werkzaam zijn hun medewerkers dringend gaan adviseren om mondneusmaskers te gaan dragen tijdens het werk is een steun in de rug voor alle zorgmedewerkers en haar kwetsbare clientèle. Ook dienen deze organisaties deze mondneusmaskers ter beschikking te stellen van al haar zorgmedewerkers.

50PLUS Rotterdam, Leefbaar Rotterdam, DENK, SP, NIDA en CU-SGP willen, gezien de urgentie van de situatie, tijdens de actualiteitenraad van donderdag 29 oktober 2020 in gesprek gaan met het college over deze situatie.

 

 

 

 

  1. https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/10/omt-advies-zet-veiligheid-zorgprofessionals-op-het
  2. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/brieven/2020/10/07/advies-deel-2-nav-79e-omt-covid-19
  3. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/10/12/kamerbrief-over-rapport-onderzoek-en-advies-preventief-gebruik-beschermingsmiddelen-corona
Delen via: