Werkbonusconstructie

17 juni 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 17 juni 2021 ter bespreking van het voorstel met betrekking tot het bestuursmodel ‘De wijk aan zet’, alsmede de derde tussenrapportage evaluatie van het bestuursmodel 2018-2022;

 Constaterende dat:

  • Het voorliggende raadsvoorstel tot doel heeft om de betrokkenheid, de participatie, de inzet, de vertegenwoordiging van de belangen van inwoners op wijkniveau te organiseren;
  • De vergoeding van de vergoeding van de wijkraadsleden en de voorzitter geen inkomen is maar een vergoeding in het kader van welzijnswerk.

Overwegende dat:

  • De vertegenwoordigers in de huidige gebiedscommissies, wijkraden op hun uitkering gekort worden als ze een vergoeding ontvangen voor hun gebiedscommissie en wijkraadswerk.

Draagt het college op:

  • Te onderzoeken hoe de uitkeringen van gebiedscommissieleden en wijkraadsleden niet gekort worden vanwege de vergoedingen die deze leden ontvangen vanuit hun werkzaamheden voor de gebiedscommissies en wijkraden.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

 

Delen via: