Weerloos op whatsapp

12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 10 en 12 november 2020 ter bespreking van de Begroting 2021;

Constaterende dat:

  • De lockdown als gevolg heeft dat meer ouderen gebruik maken van het internet en Social Media in het bijzonder;
  • Digitale fraude via Social Media sterk is toegenomen;
  • Op 1 oktober dit jaar al vier keer meer meldingen van Whatsapp fraude zijn gedaan dan in heel 2019;
  • Er met 1154 meldingen voor 3,3 miljoen schade is geleden.

Overwegende dat:

  • Vooral 55-plussers slachtoffer worden van deze fraude;
  • Veel ouderen digitaal onervaren zijn en de gevaren niet of te laat herkennen;
  • Ouderen daarmee gewillige slachtoffers zijn;
  • Financieel misbruik nu al 50 procent van alle ouderenmishandeling uitmaakt.

Draagt het college op:

  • Een campagne te starten specifiek gericht op ouderen om ze te waarschuwen voor de gevaren van de Social Media en hoe zijn zich daartegen kunnen wapenen c.q. beschermen.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: