Vrijwilligerswerk is goedkoop werk

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Vrijwilligerswerk volgens deze coalitie een goede springplank is naar werk
  • Bedrijven en organisaties gestimuleerd worden om dit vrijwilligerswerk via bijvoorbeeld stageplaatsen mogelijk te maken

Overwegende dat:

  • Vrijwilligerswerk ook vaak gezien wordt als het inzetten van goedkope arbeidskrachten
  • Vrijwilligerswerk bestaande reguliere banen kan verdringen

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • Ervoor te zorgen dat middels vrijwilligers geen reguliere arbeidsplaatsen verdrongen worden

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: