Vergeten te weten

12 december 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 december,

Constaterende dat:

 • Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie is (65% mensen met Alzheimer),
 • Dementie de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland is en in 2050 meer dan verdubbeld is (van 280.000 mensen met dementie in 2020 naar 620.000 mensen met dementie in 2050),
 • Iedere vijf uur een mens met dementie erbij komt,
 • Dementie daarmee ondertussen doodsoorzaak nummer 1 is ver boven kanker die als doodsoorzaak nummer 2 in de rangorde van doodsoorzaken staat,
 • Met de toename van de leeftijd de kans op dementie toeneemt (meer dan 75% is ouder dan 65 jaar),
 • Dementie een hersenaandoening (hersenafwijking) is en veroorzaakt dat mensen minder zelfstandig kunnen functioneren; zelfredzaamheid, participatie, eigen regie is onmogelijk,
 • Dementie een volksziekte is die de hoogste zorgkosten met zich meebrengt.

Overwegende dat:

 • Dementie iedereen kan overkomen en mensen met dementie gemiddeld na acht jaar te hebben geleefd met deze ziekte komen te overlijden,
 • Dat de vergrijzing alleen al in de twintigste eeuw in Nederland meer dan vertienvoudigd is (van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,2 miljoen in 2018),
 • Dat daarmee het aandeel ouderen en dus ook het aantal mensen met dementie in de totale bevolking van Nederland een enorme vlucht neemt,
 • Driekwart van de mensen met dementie (ca. 210.000 mensen) thuis woont,
 • Er veel onderzoek nodig is naar de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie om betere inzichten in de oorzaken van dementie, preventie, behandeling en ondersteuning te krijgen,
 • Het college van B&W eventuele bijverdiensten ontvangen uit hoofde van hun functie afdragen aan de gemeente en dit op de balans van inkomsten van de gemeente komt te staan,

Verzoekt het college:

 • Een donatie te doen vanuit de kostenrekening ‘Baten van het college’ aan de Alzheimerstichting ten behoeve van onderzoek naar de ziekte Alzheimer en andere vormen van dementie.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Delen via: