Veranker de ouderenhuisvesting

7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020;

Constaterende dat:

 • De financiële impact van vergrijzing enorm is voor het woningbeleid van de gemeente
 • De kosten van aanpassingen aan woningen, zodat mensen er goed oud kunnen worden, landelijk worden geraamd op ruim 13 miljard euro;
  • 7,5 miljard euro om woningen aan te passen die al nabij voorzieningen voor ouderen liggen, zoals zorg, ondersteuning en toegankelijke horeca en winkelcentra
  • 6 miljard om huizen geschikt te maken voor ouderen die willen verhuizen vanwege een gebrek aan zulke voorzieningen
 • Rotterdam een flinke inhaalslag moet maken om genoeg woningen geschikt te krijgen voor de groeiende groep ouderen

Overwegende dat:

 • In de woonvisie 2030 en het addendum woonvisie 2030 wel over ouderen gesproken wordt maar geen aparte visie voor de doelgroep ouderen is verankerd
 • Er momenteel aan een ‘Langer Thuisakkoord 2019-2025’ wordt gewerkt die geen onderdeel uitmaakt van de woonvisie 2030 en het addendum woonvisie 2030

Draagt het college op:

 • Structureel in de woonvisie 2030 een aparte paragraaf ‘vergrijzingsproof’ op te nemen waarin geconcretiseerd wordt dat;
  • De wijk met haar voorzieningen beter aansluit op het gebruik door ouderen
  • Er meer geïnvesteerd wordt in ouderenhuisvesting sociaal en middensegment
  • Bestaande woningen aangepast gaan worden zodat inwoners er ook oud(er) kunnen worden

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: