Startmotor deels niet sociaal

11 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 11 november 2021 ter bespreking van agendapunt ‘Voortgangsrapportage Woonvisie’;

 

Constaterende dat:

  • In de Voortgangsrapportage Woonvisie er ten onrechte vanuit wordt gegaan dat het 560 wooneenheden tellende project Startmotor, gelegen aan de Dynamostraat volledig tot de nieuwbouwproductie sociale woningvoorraad behoort;
  • De aanvangshuren van 40 van de ‘grootste’ wooneenheden van de Startmotor boven de liberalisatiegrens liggen.

Overwegende dat:

  • Deze 40 wooneenheden in De Startmotor vanwege de hoogte van de huur in de categorie middensegment dienen te worden meegerekend.

 

Verzoekt het college:

  • In de Voortgangsrapportage Woonvisie 40 woningen van de Startmotor in mindering te brengen van de nieuwbouwproductie sociaal en toe te voegen aan de nieuwbouwproductie middensegment.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: