Stadsreferendum ‘wel of niet slopen Tweebosbuurt’

29 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 29 november 2018 ter bespreking van de Transformatie van de Tweebosbuurt,

 

Constaterende dat:

 • De gemeente bepaalt of, wat en waar er woningen gesloopt worden in de stad;
 • De gemeente de sloop van 15.000 sociale huurwoningen heeft vastgelegd in de Woonvisie Rotterdam 2030;
 • De coalitie 2018-2022, in haar coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ opneemt dat tot 2030 3.000 minder goedkope woningen gesloopt worden, dan op basis van de Woonvisie was voorzien (12.000 in plaats van 15.000 woningen) maar ook dat tot 2030 5.000 goedkope woningen toegevoegd worden aan het € 640 – € 711 segment en mensen met een middeninkomen tijdelijk in een lager segment (€ 640 – € 711) een huis kunnen huren;
 • Binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, de Afrikaanderwijk, waar de Tweebosbuurt toe behoort, als een focuswijk wordt benoemd (zie handelingsperspectief Afrikaanderwijk) maar de sloop van sociale huurwoningen niet op korte termijn te verwachten is, (zie uitvoeringsplan NPRZ 2014-2018);
 • De gemeente en Vestia al vanaf 2016 de plannen van destijds voor de Tweebosbuurt opnieuw afgewogen hebben in de context van NPRZ-doelstellingen, de Woonvisie, de stand van de woningen, woonomgeving en dergelijke;
 • De Verkenning Parkstad Afrikaanderwijk door Palmhout van juni 2017 als richtinggevend stedenbouwkundig uitgangspunt genomen wordt voor de transformatie van de Tweebosbuurt;
 • De gemeente eind 2017 besloten heeft in de prestatieafspraken met Vestia dat 599 woningen in de Tweebosbuurt gesloopt dienen te worden;
 • De gemeente en Vestia doelbewust hebben besloten niet naar bewoners te communiceren totdat de plannen opnieuw duidelijk en haalbaar zouden zijn;
 • Het voormalige college tot de sloopplannen van 599 sociale huurwoningen in de Tweebosbuurt op 3 juli heeft besloten vanwege het sluiten op 1 juli 2018 van de subsidieregeling RVV (de Regeling Vermindering Verhuurdersheffing) waarbij belastingplichtige verhuurders fiscale vermindering krijgen op de verhuurdersheffing en daarmee Vestia 27,33 mln euro ontvangt vanuit deze regeling;

 

Overwegende dat:

 • De sloop van woningen in de Woonvisie 2030 hoofdzakelijk huurwoningen in de sociale sector betreft;
 • Daarmee het voornamelijk inwoners overkomt die veelal lagere inkomens hebben
 • Ook veel van de inwoners die in de voorgenomen sloopwoningen gehuisvest zijn ook vaak in armoede leven en een grote schuldenproblematiek hebben
 • Er enorme druk staat op de sociale huursector, er wachtlijsten zijn met een gemiddelde wachttijd tussen de 4 en 8 jaar;
 • Er een groot tekort aan sociale huurwoningen is voor inwoners van de Tweebosbuurt;
 • De gemeente vanwege het door haar gevoerde beleid volledig verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor de sloop van de 599 sociale huurwoningen in de Tweebosbuurt;
 • Het besluit tot slopen van 599 sociale huurwoningen door het voormalige college op 3 juli 2018 nog is genomen het nieuwe college op 5 juli 2018 aangetreden is;
 • De gemeente en Vestia al vanaf 2016 weet heeft van de sloop van de 599 sociale huurwoningen in de Tweebosbuurt en daarop ook actief inzet (zie onder andere de Verkenning Parkstad Afrikaanderwijk door Palmhout van juni 2017 als richtinggevend stedenbouwkundig uitgangspunt, de prestatieafspraken in 2017 met Vestia en dergelijke);
 • De gemeenteraad van deze nieuwe ontwikkelingen en inzichten van het college niet op de hoogte gebracht is;
 • Maar erger het college en Vestia ook verzaken om de inwoners van de Tweebosbuurt mee te nemen in deze nieuwe ontwikkelingen en inzichten;
 • Vanwege de hoge snelheid van het binnenhalen van rijksgelden de voorbereiding van de sloopplannen in de Tweebosbuurt ruim onvoldoende aandacht heeft gekregen;
 • De gemeente haar inzichten om 599 sociale huurwoningen te slopen niet baseert op maatwerk gericht onderzoek in en over de Tweebosbuurt, maar afweegt en baseert op basis van analyses van beschikbare onderzoeken en meetsystemen;
 • De gemeente en Vestia er geen bezwaar in zien om tijdens de vakantieperiode (juli 2018) de inwoners van de 599 woningen in de Tweebosbuurt op de hoogte te brengen van de sloop van hun woning;
 • Er een Verordening inspraak, digitale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2018 is die de mogelijkheid biedt tot een stadsreferendum (hoofdstuk 5).

 

Draagt het college op:

 

 • Een stadsreferendum ‘Tweebosbuurt wel of niet slopen’ te organiseren waarbij de vraagstelling gericht is op het wel of niet slopen van de Tweebosbuurt

 

 • Om het kostenaspect van de ca. 1,9 mln euro te verlagen door dit stadsreferendum ‘Tweebosbuurt wel of niet slopen’ te organiseren in samenhang met de Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland op woensdag 20 maart 2019

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: